Život škôl skomplikoval systém financovania

Školský rok sa dnes skončil pre 29 863 žiakov a 4400 pedagogických i nepedagogických zamestnancov na 65 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

So strednou školou sa definitívne rozlúčilo 6224 maturantov (z toho 2147 na gymnáziách) a ďalších 924 žiakov končiacich v učebných odboroch. Z nich je 231 v dvojročných učebných odboroch určených žiakom, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník nekončili úspešne. V nadstavbovej forme štúdia končí 350 žiakov v dennej a 212 v externej forme. Ďalšou skupinou sú žiaci v odboroch pomaturitného štúdia, vrátane vyššieho odborného štúdia. V dennej forme končí vzdelávanie 165 a v externej 310 žiakov.

Po prázdninách by v novom školskom roku malo do prvých ročníkov stredných škôl nastúpiť v dennej forme štúdia spolu 6196 detí (na stredných odborných školách 4459, na 4 – 5 ročných gymnáziách 1388, na 8 ročných gymnáziách 255, na konzervatóriách 94 žiakov). Presné údaje o počte žiakov prvých ročníkov budú známe až po zbere údajov pre normatívne financovanie k 15. septembru 2013. Na väčšine škôl sa v budúcom roku očakáva opäť pokles počtu žiakov v dennej forme. Na gymnáziách by malo byť o 504 žiakov menej, na stredných odborných školách o 431 menej. Nárast počtu žiakov očakávame len na niektorých stredných odborných školách.

Zo 65 stredných škôl je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 42 stredných odborných škôl (6 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 5 stredných priemyselných škôl, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 24 stredných odborných škôl, predovšetkým bývalých stredných odborných učilíšť, združených stredných škôl a spojených škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti sú aj 2 jazykové školy, 5 školských zariadení (3 školské internáty, 1 centrum voľného času - regionálne centrum mládeže a 1 škola v prírode).

„Život nám v práve sa končiacom školskom roku skomplikoval systém financovania,“ skonštatoval vedúci odboru školstva Úradu KSK Štefan Kandráč. „Školy sú nútené reagovať na administratívne opatrenia často aj drastickými opatreniami, čo nedokážu ovplyvniť ani školy ani ich zriaďovatelia. Pozitívne je, že školy sa s tým vysporiadali a napriek problémom dosahujú vynikajúce výsledky. Nielen školy s centrami odborného vzdelávania, ale aj gymnáziá, ktoré sa podujali ísť cestou profilácie. Rozvíjajú sa a to dokazujú aj počty záujemcov o štúdium na nich. Teší nás, že zamestnávatelia sa nám neobracajú chrbtom. Naopak, zdá sa nám, že konečne viac zamestnávateľov chápe svoju príležitosť vstúpiť do vzdelávacieho procesu a získať tým mladých kvalifikovaných zamestnancov bez toho, aby do nich potrebovali dodatočne investovať.“

Od budúceho školského roka ubudne v kraji jedna stredná škola. Kraj požiadal ministerstvo o vyradenie Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií na Palackého ulici v Košiciach. Dôvodom je neustále klesajúci počet žiakov. Kým v roku 2007/08 bolo na škole 424 žiakov, v tomto školskom roku iba 175 (pokles 58,7 percenta). Na SPŠ dopravnej poklesol počet žiakov za rovnaké obdobie z 763 na 537, čo je 29,6 percenta. Druhým dôvodom sú vysoké náklady, ktoré musel zriaďovateľ platiť za prenájom priestorov iného vlastníka. Celková ročná úhrada presiahla v minulom roku 55 tisíc eur.

„Udržiavať prevádzku so 175 žiakmi je veľmi náročné. Pri riešení nevyhovujúcej situácie sme zvažovali viacero alternatív, ako optimálne a logické sa ukázalo vybrať Strednú priemyselnú školu dopravnú na Hlavnej ulici v Košiciach. Obidve školy, ktorých sa úprava týka, sú si pomerne blízke svojimi odbormi. Vhodným prienikom školských vzdelávacích programov by sa mohlo dosiahnuť, aby si škola aj v budúcnosti zachovala svoje tradičné odborné zameranie. Odbory budú pracovali pod vedením tých istých predmetových komisii ako doposiaľ, vysvetlil Štefan Kandráč.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2013 12:30
Upravené: 14.10.2021 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001