VZN stanovuje celkový počet tried v prvom ročníku, nie ich zameranie alebo vyučovací jazyk

V súvislosti so Všeobecne záväzným nariadením KSK, ktoré určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie 2014/15, sa v poslednom čase objavili nepravdivé tvrdenia o rušení tried s maďarským vyučovacím jazykom. Informácie, ktoré v tejto súvislosti zaznievajú, sú zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu. Schválené VZN stanovuje celkový počet tried v prvom ročníku. O ich zameraní rozhoduje riaditeľ školy na základe záujmu žiakov.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie 2014/15 bolo schválené v Zastupiteľstve 26. augusta 2013. Zákon č. 184/2009 Z.z. určil samosprávnym krajom povinnosť stanoviť počet tried pre všetky stredné školy v ich územnej pôsobnosti.

Riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do 15. júna 2013 predložili návrh na určenie počtu tried prvého ročníka podložené štatistikami. Zriaďovatelia súkromných a cirkevných stredných škôl si splnili túto povinnosť do 30. júna 2013. Súčasťou podkladov boli aj materiály ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii absolventov stredných škôl na úradoch práce, kvalifikovaný odhad potrieb trhu práce a spracovaný zber údajov od spolupracujúcich zamestnávateľov a firiem na území kraja. Na základe všetkých týchto štatistík a údajov bolo spracované VZN, ktoré prešlo pripomienkovým konaním bez pripomienok a bolo schválené Zastupiteľstvom KSK.

VZN KSK č. 19 určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl. Neurčuje riaditeľom škôl, koľko žiakov môžu prijať do odboru, či zamerania, neurčuje ani to, koľko tried s iným vyučovacím jazykom môžu otvoriť. VZN stanovuje celkový počet tried v prvom ročníku. V prípade pozitívnych zmien, zvýšenia počtu detí končiacich základné školy, väčšieho záujmu o konkrétne školy, zriaďovateľ môže v budúcich rokoch reagovať zmenou VZN.

Odbor školstva neustále sleduje vývoj záujmu o štúdium na jednotlivých školách, aj na školách, kde existujú triedy s maďarským vyučovacím jazykom.

V prípade Gymnázia P. J. Šafárika na ul. A. Hronca v Rožňave boli vo VZN stanovené dve triedy v prvom ročníku podľa počtu zapísaných žiakov v predchádzajúcom roku (41 žiakov). Aktuálny stav záujmu bol 45 žiakov, z toho 5 žiakov o štúdium s vyučovacím jazykom maďarským. V minulých rokoch škola opakovane žiadala o výnimku na otvorenie triedy s vyučovacím jazykom maďarským, pretože záujemcov bolo menej, ako vyhláškou stanovených 16 žiakov. Zriaďovateľ opakovane tejto požiadavke vyhovel a povolil otvorenie triedy aj s nižším počtom žiakov. Chýbajúcich žiakov musel zriaďovateľ kompenzovať zvýšeným rozpočtom z kapitoly školstva.

V prípade Gymnázia a Základnej školy Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským na Kuzmányho 6 v Košiciach bola vo VZN stanovená jedna trieda v prvom ročníku podľa počtu zapísaných žiakov v predchádzajúcom roku (22 žiakov).

VZN vychádza z reálnych podkladov a odzrkadľuje potrebu jednotlivých škôl. V prípade, že niektorá z uvedených škôl na základe prijímacieho konanie zapíše žiakov nad rámec schváleného VZN, môže požiadať zriaďovateľa o navýšenie počtu tried, ak objektívne zdokladuje, že žiaci spĺňajú kritéria podľa platnej legislatívy a škola má materiálno-technické a personálne podmienky pre ich vzdelávanie. Zriaďovateľ na takúto žiadosť bude reagovať v zmysle platnej legislatívy.

Ešte raz zdôrazňujeme, že aktuálne VZN nepojednáva o neotvorení triedy s maďarským vyučovacím jazykom. Toto rozhodnutie je na vedení školy. Podmienkou je splnenie predpísaných podmienok (16 žiakov, priemer učebných výsledkov do 2,0).

Kompletné materiály k tejto téme a výsledky hlasovania sú zverejnené na http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JedenBodProgramuB.aspx?zsID=53&bodID=11509&bod=Bod %C4%8D. 9

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2013 13:00
Upravené: 14.10.2021 13:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001