Prax by niektorí žiaci mohli získať aj pri prácach pre zriaďovateľa

Nový školský rok sa začal 2. septembra v 64 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V školskom roku 2013/14 by v nich malo študovať približne 27 400 žiakov denného štúdia. Výchovno-vzdelávací proces bude zabezpečovať necelých 4250 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Prvácku školskú lavicu si vyskúša 6175 žiakov denného štúdia a do záverečného ročníka vkročí 6780 žiakov denného štúdia. Presné štatistické údaje budú známe po 15.septembri, keď každá škola nahlasuje presné počty svojich žiakov. No už teraz je jasné, že v novom školskom roku poklesne celkový počet žiakov asi o tisícku.

V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 64 stredných škôl, z toho je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 41 stredných odborných škôl (6 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 5 stredných priemyselných škôl, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 23 stredných odborných škôl, predovšetkým bývalých stredných odborných učilíšť, združených stredných škôl a spojených škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti sú aj 2 jazykové školy a 5 školských zariadení (3 školské internáty, 1 centrum voľného času - regionálne centrum mládeže a 1 škola v prírode).

Po prázdninách v novom školskom roku malo do prvých ročníkov stredných škôl nastúpiť v dennej forme štúdia spolu 6175 prvákov (na stredných odborných školách 4459, na 4 – 5 ročných gymnáziách 1388, na 8 ročných gymnáziách 234, na konzervatóriách 94 žiakov). Na väčšine škôl opäť poklesol počet žiakov v dennej forme. Na gymnáziách by malo byť o 525 žiakov menej, na stredných odborných školách o 431 menej. Nárast počtu žiakov sa očakáva len na niektorých stredných odborných školách.

„Pokles demografickej krivky prináša, žiaľ, aj znižovanie počtu tried a následne nevyhnutnosť prispôsobovať týmto počtom stav zamestnancov. Pre nikoho to nie je príjemná situácia, no každá škola musí reagovať na realitu. Pokles demografickej krivky by sa mal podľa štatistík zastaviť až v roku 2016, ale aj tu vidíme ohrozenia, pretože očakávame nárast počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ak pôjde doterajším tempom, nemusí sa nám podariť poskytnúť vzdelávanie všetkým týmto skupinám žiakov. Veríme, že jednotlivé školy, ktoré majú možnosť poskytovať vzdelanie práve im, sa budú aktívnejšie angažovať, aby aj mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia dali možnosť pripraviť sa na uplatnenie v praxi,“ skonštatoval na úvod roka predseda KSK Zdenko Trebuľa.

V novom školskom roku ubudla jedna škola - SOŠ pôšt a telekomunikácií na Palackého ulici v Košiciach. Jej 140 žiakov a časť učiteľov pokračuje na nástupníckej škole, ktorou je SPŠ dopravná na Hlavnej ulici v Košiciach. Aj v ďalších rokoch ešte demografický vývoj signalizuje pokles počtov žiakov, čo môže priniesť zmeny v sieti škôl. Zriaďovateľ – KSK – sa preto snaží vytvoriť efektívnu sieť žiadaných odborov, o ktoré majú zamestnávatelia v kraji záujem.

Aj v ďalších rokoch ešte demografický vývoj signalizuje pokles počtov žiakov, čo môže priniesť zmeny v sieti škôl. Zatiaľ o konkrétnych návrhoch zriaďovateľ neuvažuje, snaží sa vytvoriť efektívnu sieť žiadaných odborov, o ktoré majú zamestnávatelia v kraji záujem. Od roku 2002, keď bolo na KSK delimitovaných 118 škôl a školských zariadení, KSK postupne realizoval tri etapy racionalizácie. Znížil počet stredných škôl o 36, čo predstavuje 35,64 %. Pôvodne v nich fungovalo 983 odborov a ich zameraní. Až 343 z nich sa v posledných troch rokoch nepodarilo naplniť. Po úpravách funguje dnes 614 odborov. Vyradené boli odbory, o ktoré študenti päť rokov nemali záujem, ale boli to zároveň tie, o ktoré zamestnávatelia ani do budúcnosti neprejavili záujem. V sieti ostali tie, ktorých absolventi na trhu práce môžu nájsť uplatnenie.

Regionálna samospráva už niekoľko rokov cíti dôsledky ekonomickej krízy. Napriek tomu sa z vlastných prostriedkov i dotácií z eurofondov podarilo dostať na modernú úroveň interiéry niektorých škôl aj ich technickú vybavenosť. Súčasnosť a zmeny systému financovania ale nútia zriaďovateľa pribrzdiť v týchto zámeroch. „Stratili sme možnosť prerozdeľovať časť finančných prostriedkov medzi „slabšie školy“. Možnosť investovať majú len tie, kde vďaka vysokému normatívu vzniká určitý prebytok. Možnosť, ako si pomôcť, vidíme v niektorých odborných školách, ktoré by mohli rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť o práce a služby pre zriaďovateľa. Zamestnanci v rámci podnikateľskej činnosti, ale aj žiaci v rámci produktívnych prác by sa mohli uplatniť pri jednoduchých stavebných prácach, maľovaní, oprave omietok, inštalatérskych prácach. Dosiahli by sme, že finančné prostriedky ostatnú v našom systéme. Na druhej strane dosiahneme aj to, že žiaci nadobudnú potrebnú prax a budú zaujímavejší pre zamestnávateľov. Dnes totiž mnohí pri hľadaní práce stroskotajú na tom, že nemajú požadovanú prax,“ dodal Zdenko Trebuľa.

KSK očakáva, že v novom roku sa zmenia aj legislatívne podmienky pre školy. Ministerstvo školstva pracuje na novelizácii troch zásadných právnych noriem: zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona o financovaní škôl a zákona o odbornom vzdelávaní. Právne normy by mali do systému vzdelávania vniesť viac transparentnosti, efektívnosti, mali by znamenať aj istý posun smerom dopredu za predpokladu dostatku finančných prostriedkov. Zámer ministerstva je aj zmeniť pomery v školských radách tak, aby zriaďovateľ mohol zásadnejším spôsobom vstupovať do ich činnosti. „Netreba to vnímať ako ohrozenie samostatnosti, či zníženie právnej subjektivity. Ako zriaďovateľ však chceme, aby dianie na školách bolo zosúladené s našou filozofiou a možnosťami,“ povedal predseda KSK.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2013 11:00
Upravené: 14.10.2021 13:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001