Ocenenie pre najlepších študentov z celého kraja

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva získalo ocenenie 35 študentov a dva kolektívy zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Na slávnostnom podujatí v spoločenskej sále Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach vo štvrtok 28. novembra poďakoval riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát a predseda Územnej školskej rady KSK Milan Kudrík za mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup žiakov pri plnení študijných povinnosti a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti.

Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za športové a telovýchovné aktivity, spoločenské a kultúrne aktivity, charitatívnu a dobročinnú činnosť a úspešní žiaci z medzinárodných predmetových olympiád.

„Sme hrdí na to, že v našom kraji máme úspešných mladých ľudí, ktorí nenapĺňajú svoj život iba zábavou, ale majú ciele, ktoré sa snažia dosiahnuť. Treba za to poďakovať študentom, ale aj ich pedagógom, ktorí aj v náročných časoch robia kus vynikajúcej roboty. Vážme si, že žijeme v takej dobe, že nemusíme ísť proti bodákom, ako v roku 1939 študent Jan Opletal, alebo proti gumovým obuškov študenti v roku 1989. Dnes je v centre pozornosti naháňanie kreditov a normatívov, nemali by sme tým ale ubližovať študentom. Mali by sme vytvárať priestor na rozvíjanie ich talentu,“ povedal v príhovore riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.

Za mimoriadne študijné výsledky, účasť na medzinárodných a celoslovenských predmetových olympiádach, SOČ a pod. získali ocenenie:

Alžbeta Šantová - Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Úspešná účastníčka celoslovenských kôl literárnych súťaží Cena fantázie, Literárna Senica Ladislava Novomeského, O cenu Štefana Krčméryho, Literárny Kežmarok, Červené stužky.
Tomáš Kekeňák - Gymnázium, Kuzmányho 6, Košice
Zvíťazil v celoslovenskom kole Medzinárodnej matematickej súťaže Kengura a v Súťaži mladých matematikov, druhý na Medzinárodnej súťaži mladých matematikov, 4. miesto v celoslovenskom kole Pangea, 3. miesto v kategórii družstiev II. Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.
Eva Jurková - Športové gymnázium, Trieda SNP, Košice
Majsterka Slovenska v stolnom tenise nepočujúcich športovcov, na Majstrovstvách Slovenska získala spolu 7 zlatých a 4 strieborné medaily, na ME 2007 vo Švédsku pre nepočujúcich v kategórií žien obsadila 5. miesto. V auguste tohto roku na deaflympiáde v Sofii získala 3. miesto.
Patrik Turzák - Gymnázium, Poštová 9, Košice
Získal bronzovú medailu na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Dánsku (Kodaň), v celoštátnom kole fyzikálnej olympiády sa stal víťazom 54. ročníka v kategórii A.
Michaela Kolcunová - Gymnázium, Poštová 9, Košice
Vybojovala striebornú medailu na Medzinárodnej geografickej olympiáde v Japonsku.
Vendelín Holubčík - Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Na svetovej súťaži vedeckej a technickej tvorivosti mládeže v čínskom Nanjing získal 3. miesto, zvíťazil na Celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl Scienta Pro Futuro.
Jakub Wares - Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Slovensko reprezentoval na medzinárodnej prehliadke vedeckých prác Expo-Sciences International v Durbane v Južnej Afrike. Od medzinárodnej organizácie MILSET dostal medailu za vedecký projekt. Získal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského za najlepšie prezentovaný projekt na Festivale vedy a techniky,
Ondrej Spišák - Gymnázium, Šrobárová 1, Košice
Zvíťazil v celoštátnom kole dejepisnej olympiády.
Patrik Bak - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
V celoštátnom kole Matematickej olympiády získal piate miesto, rovnako ako v Matematickom medzinárodnom súťažnom stretnutí Česka, Poľska a Slovenska. Na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Kolumbii dostal čestné uznanie.
Martina Janičková - Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
Víťazka celoslovenského kola recitačnej súťaže v anglickom jazyku Shakespearov memoriál. Získala aj 5. miesto na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka.
Adam Kollár - Gymnázium, Alejová 1, Košice
Víťaz medzinárodného kola súťaže Program mladých lídrov, druhý v celoštátnej súťaži dvojíc Junior Palma kategórie Expert. V medzinárodnom kole súťaže Košický debatný turnaj v anglickom jazyku vybojoval 4. miesto.
Marek Bašista - Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Získal striebornú medailu na 11. ročníku Medzinárodnej európskej olympiády mladých vedcov EUSO 2013 v Luxembursku, kde vo fyzike súťažil ako člen A družstva reprezentačného výberu Slovenskej republiky. Zvíťazil v zimnej časti celoslovenskej súťaže Fyzikálny korešpondenčný seminár kategória B, v jej letnej časti získal 3. miesto.
Erik Schmotzer – Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
V celoslovenskom kole SOČ získal 4. miesto s prácou „Analýza kvality sypaných rumančekových čajov“. Z výsledkov svojich bádaní vytvoril prednášky, ktoré prezentoval spolužiakom v rámci odborných predmetov. Na krajskom kole Chemickej olympiády bol desiaty. Postúpil do celoslovenskej súťaže EXPERT – geniality show v kategóriách TOP a EXPERT.
Zoltán Zdibák - Gymnázium, Ul. Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany
So stopercentnou úspešnosťou sa stal nositeľom titulu vynikajúci medzinárodný riešiteľ súťaže Genius Logicus, čo je medzinárodná logická súťaž 8 štátov. Na Slovensku bol druhý najlepší a získal zlatý certifikát. Zúčastnil sa na celoslovenskom kole súťaže Informatický Bobor, je úspešný riešiteľ a školský šampión medzinárodnej súťaže Matematický klokan.
Štefan Ščerbák - SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
Na Majstrovstvách Slovenska strechárskych remesiel žiakov stredných odborných škôl s medzinárodnou účasťou STRECHÁR, ktoré organizuje Cech strechárov Slovenska v rámci sprievodného programu odborného stavebného veľtrhu CONECO 2013 v Bratislave, získal 2. miesto.
Nina Lacová - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Dlhodobo sa venuje ruskej literatúre. Na celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo získala v prednese poézie 2. a 3. miesto.
Alexandra Szekelyová - Gymnázium, SNP 1, Gelnica
S prácou v odbore Hotelierstvo a cestovný ruch „Tajomstvá kostola Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute“ postúpila do celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Zúčastnila sa na Celoslovenskej prehliadke bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013 vyhlásenej občianskym združením Mladí vedci Slovenska.
Viera Kozáková - Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Na Medzinárodnej barmanskej súťaže Eurocup 2013 v Prešove získala 2. miesto v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev obsadila 3. miesto.
Marek Jalč - Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
Získal Zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži „zodpovedne.sk“ a ocenenie „Najlepšia kresba“. Zúčastnil sa na celoslovenských súťažiach Odkaz v slove a obraze, Zelený svet a Červené stužky. Získal 1. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži Klokan.
Dávid Hanko - Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice
Zúčastnil sa na medzinárodnej súťaži ISWA v kategórii Súčasné umenie. Aktívne spolupracoval pri organizovaní medzinárodného festivalu lokálnych televízií v Košiciach Zlatý žobrák.
Nikola Karolová - Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
Víťazka súťaže Muzikálová hviezda na Novej scéne v Bratislave a druhá v súťaži Muzikálový talent Jozefa Bednárika v Brusne. Semifinalistka televíznej súťaže Československo má talent. Prvé miesto vyhrala aj na súťaži Spev bez hraníc.
Simona Kohútová a Marián Berényi - Obchodná akadémia, Komenského 18, Trebišov
Na 15. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem získali s cvičnou firmou „Tokajík s.r.o.“ druhé miesto v súťaži „Najlepší podnikateľský zámer“. Predmetom jej činnosti je veľkoobchod a maloobchod s tokajským vínom. Porota ocenila originalitu nápadu, výber mena a loga, štruktúru a opis produktu, analýzu trhu, marketingový a finančný plán.
Anna Parchovianská a Vladimíra Paulovičová - SZŠ, Masarykova 27, Michalovce 
Na celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti získali 3. miesto s prácou „Riziká trávenia voľného času u detí“.
Daniel Iľko - SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Je členom Dobrovoľného hasičského zboru v Lemešanoch. Aktívne sa zúčastňoval na rekonštrukčných prácach historickej striekačky Stratilek (rok výroby 1933), ktorá bola 50 rokov nefunkčná. Podarilo sa ju zrenovovať a dať do funkčného stavu, je schopná opäť priamych ostrých zásahov v prípade požiaru.
Študentský kolektív „Kočaje“ - SOŠ, Komenského 12, Trebišov
Dávid Ferko, Richard Budjač, Veronika Chromá, Veronika Golierová, Michaela Nagyová
Úspešný vedecko-technický tím žiakov. Získal ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie za vlastnú tvorivú výrobu prírodných mydiel, ktoré vyrábajú v školskom chemickom laboratóriu a za výsledky, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti firmy.

Za úspechy v športových odvetviach a reprezentáciu Slovenska i kraja získali ocenenie:

Atila Varga - SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Hráč talianskeho futbalového klubu JUVENTUS TURÍN a reprezentant SR.
Jakub Hromada - Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Hráč talianskeho futbalového klubu JUVENTUS TURÍN a kapitán reprezentácie SR vo svojej vekovej kategórii.
Juraj Duchoň - SPŠ, Komenského 2, Košice
Je 8 - násobný majster Slovenska v halovej, terčovej a terénnej lukostreľbe a 9 - násobný víťaz Slovenského pohára v halovej a terčovej lukostreľbe. Ako reprezentant Slovenska sa zúčastnil na ME kadetov vo Winnende (Nemecko 2010), kde získal 17. miesto.
Pavol Žiga - SOŠ J. Bocatia, Bocatiova 1, Košice
Majster Európy v kickboxe juniorov. Medzi jeho športové úspechy patria umiestnenia na stupňoch víťazov na medzinárodnom svetovom pohári v Maďarsku, Majstrovstvách sveta v Bratislave, Majstrovstvách Slovenska, Karlovac open v Chorvátsku, Majstrovstvách Európy, Medzinárodných majstrovstvách v Prahe.
Basketbalové družstvo Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Družstvo v zložení Martin Šomšák, Erik Sarna, Štefan Križák, Lukáš Krajňák, Jakub Panulin, Matúš Pástor, Tomáš Predný, Róbert Košala, Tomáš Farkalín, Lukáš Frankovič, Richard Pavľák, Radovan Skokan s trénerom Erichom Korfantom dlhodobo dosahuje popredné umiestnenia na Majstrovstvách SR v basketbale chlapcov. V školskom roku 2012/2013 získalo titul Majster SR v basketbale žiakov SŠ.

Za charitatívne a dobročinné aktivity získali ocenenie:

Zoltán Tóth – Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice
Prejavil odvahu a osobnú statočnosť, keď v školskom roku 2012/2013 v Mestskej plavárni v Košiciach zachránil ľudská život.
Gabriel Egri – Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. mája 1, Rožňava
Je opakovaným bezpríspevkovým darcom krvi. Držiteľ bronzovej Janského plakety a čoskoro aj striebornej Janského plakety za 40-násobné bezplatné darovanie krvi.
Tomáš Dratva - SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Ako dobrovoľník sa spolupodieľal na organizačnej príprave akcií v rámci EHMK 2013, na škole pracoval v krúžku dobrovoľníkov Terra Incognita. Získal 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v bedmintone študentov stredných škôl.
Matúš Meňovčík - SOŠ, Mierová 727, Strážske
Aktívne sa zúčastňoval na charitatívnych a dobročinných akciách UNICEF-u (Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov, verejná zbierka na onkológiu a pod.). Angažoval sa aj na podujatí Mosty bez bariér v Pribeníku.
Veronika Opremčáková – Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Aktívne sa zúčastňovala na celoplošných charitatívnych zbierkach. Pracovala v krúžku Dobrovoľníci v akcii. Angažovala sa aj pri prezentácii školy na verejných akciách MOSTY BEZ BARIÉR, Svetový deň zdravia a iných.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.11.2013 14:00
Upravené: 14.10.2021 13:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001