Krajský deň učiteľov bol na Spiši

Vybraní riaditelia a pedagogickí zamestnanci zo stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prevzali v stredu 27. marca ocenenia z rúk podpredsedu KSK Emila Ďurovčíka. Na oslavách Dňa učiteľov sa stretli v spišskonovoveskej Redute.

Plakety predsedu KSK prevzali traja riaditelia stredných škôl: Katarína Kopecká zo Strednej zdravotníckej školy v Rožňave, Ján Buday z Gymnázia na Trebišovskej 12 v Košiciach a Viktor Baláž z Obchodnej akadémie v Rožňave. Ďakovné listy putovali do rúk ďalších ôsmich riaditeľov a 33 pedagogických pracovníkov zo škôl v celom kraji. Symbolické poďakovanie venovali všetkým študenti spišskonovoveských stredných škôl v programe zloženom z tancov, hudby a umeleckého slova.

„Vo svetle nepriaznivých ekonomických faktov sa možno trochu strácajú výsledky našej práce v oblasti školstva,“ povedal v príhovore podpredseda KSK Emil Ďurovčík. „Ale nie je to tak. KSK na základe Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania začal v roku 2009 ako prvý na Slovensku vytvárať centrá odborného vzdelávania. Následne ich definoval aj zákon o odbornom vzdelávaní. Dnes máme v kraji desať fungujúcich a kontinuálne sa rozvíjajúcich COV z celkového počtu 24 na Slovensku. Naše prvé vzniklo v roku 2009, prvé v inom kraji otvorili až v roku 2011. Aj ďalší údaj nás presviedča o tom, že koncepcia prináša efekt - priemerný počet žiakov na stredných odborných školách v našom kraji je 463. To je druhé miesto medzi VUC –kami. Vlani sa nám podarilo zefektívniť sieť odborov a zameraní na odborných školách. Pôvodne v nich fungovalo 983 odborov a ich zameraní. Až 343 z nich sa v posledných troch rokoch nepodarilo naplniť. Po úpravách sa v školskom roku 2012/13 otvorilo 614 odborov. Vyradili sme odbory, o ktoré študenti 5 rokov nemali záujem, ale boli to zároveň tie, o ktoré zamestnávatelia ani do budúcnosti neprejavili záujem. V sieti sme nechali tie, ktorých absolventi na trhu práce môžu nájsť uplatnenie.“

Regionálna samospráva na odborných školách preferuje precíznu a úzku komunikáciu so zamestnávateľmi. Komunikuje s nimi aj o detailoch - čo môže zamestnávateľ urobiť pre školu a naopak, ako by mal vyzerať výchovno-vzdelávací program, aby absolvent ovládal to, čo od neho chce zamestnávateľ. Vďaka tejto spolupráci má konkrétne úspechy so zamestnávateľmi v spoločnostiach Embraco v Spišskej Novej Vsi, U.S.Steel Košice, Yazaki Michalovce a s mnohými ďalšími. Aktivity spoločnosti T-Systems Slovakia a združenia IT Valley znamenajú do budúcnosti výrazné navýšenie počtu zamestnancov a to je výzva aj pre stredné školy - pripraviť dostatok kvalitných zamestnancov. To predpokladá výraznejšie zásahy do skladby odborov zameraných na informačné a komunikačné technológie.

„Mimo nášho záujmu nestoja ani gymnáziá. Naša aktivita nazvaná profilácia gymnázií znamená tvorbu podmienok na tomto type škôl z pohľadu požiadavky žiakov, spolupracujúcich partnerov a ďalšieho uplatnenia absolventov v danom zameraní. Gymnázium sa profiluje tým smerom, ktorým sa vie uplatniť najviac jeho absolventov, pre ktorý má vytvorené podmienky. Pri profilácii sa snažíme neustále vylepšovať, doplňovať učebné pomôcky, techniku, aby vo svojom zameraní mohlo gymnázium napredovať čo najrýchlejšie,“ dodal Emil Ďurovčík.

KSK dôsledne dbá na to, aby školy boli dostupné pre všetky sociálne skupiny, aby každý mal rovnaké právo a možnosť vzdelávať sa podľa svojich schopností. Do budúcnosti považuje za mimoriadne dôležitú orientáciu na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože čoraz viac žiakov pochádza práve odtiaľ. Regionálna samospráva je nútená vytvárať podmienky pre ich vzdelávanie. Skúsenosti už má vďaka elokovaným pracoviskám v lokalitách, kde je počet takýchto žiakov najvyšší. Príklad dáva SOŠ technická na Kukučínovej ulici v Košiciach. V elokovaných pracoviskách má skoro 200 žiakov, ktorí sa aktívne pripravujú v dvojročných učebných odboroch stavebná výroba pre chlapcov a výroba konfekcie pre dievčatá. Získavajú výučný list, čo im dáva možnosť nájsť si prácu. Pracoviská v úzkej spolupráci s obcami vznikli v Kecerovciach, Veľkej Ide, Družstevnej pri Hornáde, na košickom Luniku IX, od budúceho školského roka pribudnú Bidovce, pripravuje sa Seňa. Podobnou cestou sa vydala aj SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku na pracovisku v Zemplínskej Teplici, SOŠ Moldava na pracovisku v Turni nad Bodovou, SOŠ Prakovce na pracovisku v Kluknave.

„Práve na týchto školách s vysokým počtom žiakov zo znevýhodneného prostredia vidieť a cítiť lásku učiteľa k svojmu povolaniu. Tu je treba byť zanietený, nadšený, mať ideály. Škola tu musí pri formovaní osobnosti žiakov prakticky a denne bojovať s negatívnym vplyvom domáceho prostredia. Rád by som ale poďakoval všetkým, nielen oceneným, za ich aktívny prístup v tomto zložitom období. Uvedomujeme si, že učitelia robia maximum pre zachovanie úrovne nášho stredného školstva a patrí im za to uznanie každého jedného občana nášho kraja,“ povedal podpredseda KSK.

Plakety predsedu KSK prevzali riaditelia stredných škôl
MUDr. Katarína Kopecká – SZŠ, Rožňava
Mgr. Ján Buday – Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
PaedDr. Viktor Baláž – Obchodná akadémia, Rožňava

Ďakovné listy prevzali riaditelia stredných škôl
PhDr. Ľubomír Sobek – Gymnázium, Alejova 1, Košice
Ing. Milan Leškanič – Spojená škola, Sečovce
Ing. Vladimír Jančík – SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves
Ing. Jaroslav Kapitan – SOŠ technická, Michalovce
Mgr. Anna Osifová – Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Ing. Eva Matejová – SOŠ, Grešákova 1, Košice
Ing. Michal Mitrík, PhD. – SPŠ stavebná a geodetická, Košice
Mgr. Jozef Kačenga – Gymnázium, Školská 13, Spišská Nová Ves

Pedagógovia ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov 2013
PaedDr. Eva Pažinková – SOŠ obchodu a služieb, Michalovce
RNDr. Michal Kohut – Gymnázium, Opatovská 7, Košice
Alica Czompelová – SOŠ obchodu a služieb, Rožňava
Ing. Ladislav Leco – Školský internát A. Garbana, Košice
Mgr. Viera Kissiová – SPŠ elektrotechnická, Košice
RNDr. Erika Macejková – Gymnázium, Trebišov
RNDr. Viera Hroncová – Spojená škola, Dobšiná
PaedDr. Milota Pemčáková – Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Ing. Svetlana Dulová – Obchodná akadémia, Trebišov
Ing. arch. Jana Naščáková – SOŠ drevárska, SNV
Ing. Katarína Hovanová – Obchodná akadémia, Michalovce
PaedDr. Ingrid Hvozdovičová – SOŠ, Trebišov
Mgr. Františka Fehérová – Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou
Mgr. Jozef Kuzemka – SOŠ, Strážske
Lýdia Knežová – SOŠ obchodu a služieb, Sobrance
RNDr. Lenka Škarbeková – Gymnázium, Gelnica
Beatrix Vadászová – SOŠ technická, Košice
Mgr. Oľga Kocurková – SOŠ, Markušovská 4, SNV
Ing. Ján Pirčák – SOŠ technická, Michalovce
Mgr. Ľuboslava Žolnová – Gymnázium P. Horova, Michalovce
Ing. Miroslav Babjak – SOŠ automobilová, Košice
PaedDr. Bernadeta Fabianová – Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
Ing. Emil Henček – Technická akadémia, SNV
Ing. Mária Mantičová – SPŠ, Košice
Mgr. Helena Halková – SPŠ dopravná, Košice
PhDr. Ján Kobulský – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Ing. Janka Halková – Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava
Ladislav Kručanica – ŠI, Medická 2, Košice
Mgr. Gabriel Dobos – Gymnázium, Kráľovský Chlmec
Bc. Stanislav Slaný – SOŠ, Rožňava
PhDr. Renáta Kudríková – Gymnázium, Javorová 16, SNV
Ing. Mária Špulková – SOŠ J. Bocatiova, Košice
Ing. Helena Dzurillová – Hotelová akadémia, SNV

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2013 16:00
Upravené: 14.10.2021 13:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001