Amerického veľvyslanca zaujali kecerovskí študenti

Nečakanú návštevu mali stredoškoláci v Kecerovciach. Tamojšie elokované pracovisko košickej Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici si prišiel pozrieť veľvyslanec USA Theodore Sedwick.

Americký veľvyslanec si prezrel priestory školy a porozprával sa so žiačkami a žiakmi. Podrobne sa zaujímal o organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v obidvoch učebných odboroch výroba konfekcie a stavebná výroba. Zaujali ho výrobky žiakov, formy a metódy vyučovania a pedagogickým zamestnancom vyjadril svoj veľký obdiv. V závere svojej návštevy, počas ktorej ho sprevádzal riaditeľ školy Ján Pituch a starosta obce Miroslav Galas-Zaufal, vyslovil uznanie za to, že sa škola venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a ponúka im odborné vzdelanie.

Košická Stredná odborná škola technická na Kukučínovej 23, ktorej zriaďovateľom je regionálna samospráva, otvorila vysunuté pracovisko v Kecerovciach už v školskom roku 2009/2010. „Naplnili sme tak náš cieľ poskytovať žiakom vzdelávanie priamo v mieste ich bydliska. Toto pracovisko navštevuje 23 rómskych žiakov, ktorí prejavili záujem o vzdelávanie. Priestory nám poskytol Obecný úrad v Kecerovciach, ktorý plne podporuje zámery školy,“ vysvetľuje riaditeľ SOŠT Ján Pituch. Vedenie školy pripravilo všetky materiálno-technické podmienky a stará sa aj o personálne zabezpečenie, ktoré je nevyhnutné pre kvalitu učebného odboru. Pracovisko spĺňa predpísaný normatív pre praktické vyučovanie v dvojročnom učebnom odbore stavebná výroba.

„Žiaci získavajú odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré budú potrebovať na pracovných pozíciách pomocnej stavebnej výroby. Čiže základy murovania, tesárskych prác, maliarskych a ďalších stavebných prác. Dievčatám je venovaný odbor konfekčná výroba, vďaka ktorému môžu nájsť uplatnenie, ale aj využiť zručnosti pre vlastné rodiny,“ dodáva zástupca riaditeľa školy Milan Lazorčák. „Praktické vyučovanie zabezpečujú dvaja majstri odbornej výchovy a teoretické vyučovanie učitelia odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov.“

Vedenie SOŠ technickej na Kukučínovej ulici sa pustilo na neľahkú cestu, ale prináša svoje ovocie. V Kecerovciach sa už na konci minulého školského roka rozdávali prvé výučné listy. Dostali ich chlapci v odbore stavebná výroba, ale aj dievčatá v odbore výroba konfekcie, ktoré sa blysli vlastnoručne zhotovenými modelmi. Košický samosprávny kraj takto napĺňa uznesenie zastupiteľstva o zabezpečovaní odborného vzdelávania pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním zo sociálne znevýhodneného prostredia.

„Na našom príklade vidieť, že vzdelávať sa dajú aj rómske deti. O to sme sa snažili, keď sme sa rozhodli vytvoriť vysunuté pracovisko priamo v Kecerovciach. Tunajšiu základnú školu navštevuje okolo sedemsto detí, väčšina z nich je rómska. Dochádzať po jej skončení na strednú školu v meste je pre nich nereálne,“ hovorí Ján Pituch. Elokované pracoviská vytvorila SOŠT aj vo Veľkej Ide, na košickom sídlisku Lunik IX a v Družstevnej pri Hornáde.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, foto archív SOŠT
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.03.2013 11:30
Upravené: 14.10.2021 13:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001