Ako YEETI pomohol študentom zlepšiť sa v odbore

Študenti košickej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej sa aj v tomto školskom roku zúčastnili na niekoľkých zahraničných pracov¬ných stážach. Ôsmi cestovali do belgického Gentu a druhá osemčlenná skupina využila pohostinnosť stovežatej českej Prahy. Obidve stáže študentov sa podarilo uskutočniť vďaka projektu „Mladí elektrikári v elektrotechnickom priemysle“ v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci, ktorý bol financovaný zo zdrojov Európskej komisie formou grantu od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu. Vďaka patrí aj partnerským školám EDUGO Campus Glorieux z Oostakeru a SPŠ elektrotechnickej z Prahy 10, ktoré výraznou mierou pomohli zabezpečiť prax pre študentov.

Projekt „Mladí elektrikári v elektrotechnickom priemysle“ (v angličtine YoungElectricians in Electro-TechnicsIndustry, skratka YEETI) bol zameraný na prax študentov v zahraničných firmách, kde mohli aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti i praktické zručnosti v podmienkach reálneho podniku. Zároveň si mohli osvojiť nové poznatky a postupy a zlepšiť si jazykové zručnosti a osobnostné vlastnosti ako samostatnosť, flexibilita, rešpektovanie iných názorov a iné.

Od 28. februára do 15. marca praxovali štyria študenti z odboru elektrotechnika a štyria študenti z odboru technické lýceum spolu v siedmich firmách v belgickom meste Gent a jeho okolí. Jakub pracoval vo veľkom servisnom centre pre audiotechniku, kde pomáhal opravovať rôzne mixážne pulty, audiosústavy, zosilňovače či inú techniku. Róbert zasa pracoval v počítačovej predajni, kde sa venoval príprave nových počítačov pre belgických zákazníkov a tiež servisu výpočtovej techniky. Vlado pracoval pre veľkého telekomunikačného operátora, kde pomáhal s inštaláciou a servisom internetových prípojok pre koncových zákazníkov. Marek a Miro praxovali vo vzdelávacom IT inštitúte, kde sa venovali práci s mikropočítačom a jeho perifériami pri konštruovaní rôznych vstavaných systémov. Martin sa venoval analýze, spracovaniu a reprezentácii dát z výskumných projektov miestnej firmy. Filip pracoval v prevádzke potravinárskej firmy na oddelení údržby elektrických zariadení, kde zabezpečoval spolu so svojimi kolegami bezproblémový chod výrobných liniek a automatov. Podobnú servisnú činnosť výrobných automatizovaných liniek vykonával aj Rišo, ktorý pracoval vo firme na výrobu automobilov. Okrem pracovných činností chlapci so svojim sprevádzajúcim učiteľom navštívili miestny prístav, centrum mesta a vybrali sa aj na cestu po krásach flámskej časti Belgicka, pozreli si mestá Bruggy, Oostende či Antverpy.

Podobnú dvojtýždňovú stáž v troch pražských firmách od 7. marca do 21. marca absolvovali štyria 4 študenti elektrotechniky a štyria študenti technického lýcea. Dvaja Milanovia, Matej a Juraj pracovali počas stáže vo vydavateľstve, ktoré sa špecializuje na technickú literatúru, kde využívali informačné technológie pre tvorbu a úpravu rôznych informácií do technickej literatúry a jej prezentácie na webovom sídle vydavateľstva. Juraj a Stano pracovali vo firme, ktorá sa zaoberá predajom mobilných telefónov a tvorbou softvéru pre tieto telefóny, PDA a satelitné navigácie. Zaoberali sa prácou s databázami a grafickou úpravou informácií určených pre prezentáciu firemných produktov. Patrik a Martin boli na stáži vo firme, ktorá sa zaoberá automatizáciou. Vyskúšali si praktické zapojenia PLC automatov s rôznymi druhmi senzorov a elektrickou inštaláciou. Študenti sa tiež zúčastnili na výstave elektrotechniky, kde pomáhali prezentovať produkty firmy. Počas víkendov a voľného spolu so sprevádzajúcou učiteľkou navštívili divadelné predstavenie v Národnom divadle, zašportovali si v telocvični, či plavárni a obzreli si mnoho múzeí i kultúrnych pamiatok, ktoré Praha a jej okolie ponúkajú.

„Všetci študenti boli do realizácie projektu vyberaní na základe ich doterajších študijných výsledkov, ale aj výberového stretnutia, ktoré pozostávalo z ústnej a písomnej časti, kde mali prezentovať sami seba a svoje jazykové zručnosti. Tento výber šikovných a komunikatívnych študentov sa prejavil aj na veľmi pozitívnom hodnotení zo strany firiem i partnerských škôl. Naši študenti sú vždy považovaní za veľmi šikovných, rozhľadených a komunikatívnych ľudí, ktorí nebudú mať problém s nájdením si vhodného zamestnania vo svojom odbore,“ povedal školský koordinátor projektov Leonardo da Vinci Ing. Michal Copko. „Veríme, že aj v ďalšom rozpočtovom období Európskej únie na roky 2014 – 2020 sa nájdu zdroje pre financovanie takýchto študentských stáží, nakoľko sú pre našich žiakov veľmi prínosné po jazykovej i odbornej stránke. Tieto stáže tiež prezentujú našich žiakov, školu, mesto, región i štát v pozitívnom svetle, čo môže mať v budúcnosti pozitívny dopad na zamestnateľnosť našich občanov v zahraničí.“

Autor/zdroj: mc
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2013 12:00
Upravené: 14.10.2021 13:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001