Úspechom boli centrá odborného vzdelávania, problémom málo žiakov

Školský rok 2011/2012 sa v piatok 29. júna skončí na 66 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Prázdniny začnú pre takmer 32 tisíc študentov a 3500 zamestnancov 19 gymnázií, 2 konzervatórií, 2 spojených škôl a 43 stredných odborných škôl (6 obchodných akadémií, 2 hotelových akadémií, 6 stredných priemyselných škôl, 4 stredných zdravotníckych škôl, 1 školy úžitkového výtvarníctva a 24 stredných odborných škôl - bývalých učilíšť a združených stredných škôl).

So strednou školou sa definitívne rozlúči 6335 maturantov (2225 na gymnáziách) a 1006 žiakov končiacich v učebných odboroch. Z nich je 234 v dvojročných učebných odboroch určených žiakom, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník nekončili úspešne. V nadstavbovej forme štúdia končí 378 žiakov v dennej a 246 v externej forme. Ďalšou skupinou sú žiaci v odboroch pomaturitného štúdia, vrátane vyššieho odborného štúdia. V dennej forme končí vzdelávanie 188 a v externej 164 žiakov.

Po prázdninách by v novom školskom roku malo do prvých ročníkov stredných škôl nastúpiť v dennej forme štúdia spolu 6228 detí. Najviac ich bude na stredných odborných školách (2796) a na gymnáziách (1644). Na priemyslovky pribudne 593 a na obchodné akadémie 450 prvákov. Presné údaje o počte žiakov prvých ročníkov budú známe až po zbere údajov pre normatívne financovanie k 15. septembru 2012. Na väčšine škôl sa v budúcom roku očakáva opäť pokles počtu žiakov v dennej forme. Na gymnáziách by malo byť o 581 žiakov menej, na obchodných akadémiách o 248 menej, na stredných odborných školách o 243 menej a na priemyslovkách o 207 menej. Nárast počtu žiakov sa v sumáre očakáva len na konzervatóriách (+ 45) a stredných zdravotníckych školách (+ 135).

„Najviac problémov nám stále spôsobuje klesajúca demografická krivka a nezáujem žiakov o trojročné odbory, ktoré ale žiadajú zamestnávatelia. Snaha o zachovanie potrebných odborov má za následok, že otvárame aj triedy a skupiny s malým počtom žiakov. Je to najmä v menších mestách, kde je vzdelávanie z pohľadu financovania málo efektívne, ale z hľadiska dostupnosti nie je možné školy rušiť. Rastie počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nemajú záujem o stredoškolské vzdelávanie. Štát má zle nastavený sociálny systém. Dôsledkom je, že v populácii stúpa počet občanov s neukončeným základným vzdelaním, ktorí nemajú dôvod pokračovať na stredných školách a následne nemajú šancu zamestnať sa,“ konštatuje vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč. Za vážny problém považuje aj skutočnosť, že v súčasnosti prežitý systém normatívneho financovania nedáva školám možnosť na rozvoj.

„Za úspech v končiacom sa školskom roku považujem, že sa nám podarilo prepojiť existujúce centrá odborného vzdelávania pri stredných odborných školách na ich satelity. Hľadali sme cesty, ako umožniť aj iným, aby mohli využívať modernú techniku v COV. Prepojenie prinieslo efekt v podobe okolo 58 akreditovaných programov vzdelávania v COV. Výsledkom je okolo 5000 žiakov stredných škôl, ktorí absolvovali vzdelávacie programy ponúkané v COV. Žiak sa mohol zúčastniť aj na viacerých školeniach. K tomu treba pripočítať 1500 dospelých, ktorí sa vzdelávali v COV. Boli to hlavne pedagogickí pracovníci stredných škôl, základných škôl, ale aj zamestnanci spolupracujúcich firiem,“ hovorí vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

Výsledkom práce odboru školstva je aj ďalšie zefektívnenie siete študijných a učebných odborov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Úprava sa dotkla 170 odborov, ktoré budú vyradené zo siete. Veľkú váhu prikladá odbor školstva popularizovaniu odborného vzdelávania. Vydal publikáciu pre rodičov a výchovných poradcov o možnostiach vzdelávania na stredných školách. Školy sa prezentovali na festivale Mosty bez bariér, na podujatí Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Výrazný pokrok v odbornom vzdelávaní dokumentovala konferencia o odbornom vzdelávaní.

„V budúcom školskom roku nás najviac práce čaká na gymnáziách. Chceme, aby si gymnáziá vybrali profiláciu a rozvíjali ju prostredníctvom disponibilných hodín. Očakávame, že sa budú orientovať na jazyky, informačné technológie, prírodovedné odbory, či šport,“ vysvetlil Štefan Kandráč a dodal, že v spolupráci s vysokými školami chcú viac propagovať technické vzdelávanie.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.06.2012 10:00
Upravené: 14.10.2021 13:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001