Prognóza novoprijatých žiakov na stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na školský rok 2019/2020

Košický samosprávny kraj v zmysle § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu určí do 31. októbra 2018 všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020.

VZN sa nevzťahuje na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijné odbory a učebné odbory uvedené v zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.

Pre nasledujúci školský rok MŠVVaŠ SR na základe určeného násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre KSK vypočítalo rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredných školách v územnej pôsobnosti KSK pre školský rok 2019/2020 na 6468.

V záujme zosúladiť ponuku odborov vzdelávania a vzdelávacích kapacít na stredných školách s potrebami trhu práce v kraji, zverejňuje KSK rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredných školách pre školský rok 2019/2020 podľa druhu strednej školy (gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium) a podľa skupín a odborov vzdelávania pre stredné odborné školy. Pri rozpise KSK vychádzal z materiálu o dodatočnej potrebe trhu práce v roku ukončenia štúdia  spracovaného firmou TREXIMA Bratislava, ktorá bola na regionálnej úrovni v rámci konzultačných procesov korigovaná na základe údajov o potrebách pre duálny systém vzdelávania v kraji, počte evidovaných absolventov stredných škôl spracovaných ÚPSVaR - om a údajov zamestnávateľov o ich potrebách. Výsledkom týchto procesov je očakávaná potreba trhu práce na regionálnej úrovni, ktorú uvádzame v nasledujúcom prehľade.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2018 09:00
Upravené: 23.10.2021 15:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001