Inovácie v učebnom procese lepšie pripravia študentov na prax

V septembri 2013 začala Stredná odborná škola v Prakovciach s realizáciou projektu Spolu v škole, v práci i v živote!, ktorý teraz postúpil do ďalšej realizačnej fázy. Projekt je určený pre žiakov elokovaného pracoviska pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a tiež marginalizovaných rómskych komunít. Ide o žiakov dvojročných učebných odborov lesná výroba a strojárska výroba.

Hlavným cieľom uvedeného projektu je pomôcť týmto žiakom pri zvládaní učiva a celkovom štúdiu inováciou učebných osnov, plánov a školského vzdelávacieho programu, ktoré sú v súlade s potrebami podnikateľských subjektov pôsobiacich na trhu práce. Škola získa počas trvania projektu nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu viac ako 145 000 €. Učitelia a majstri odborného výcviku vytvárajú cvičebnice odborných predmetov lesná výroba a strojárska výroba pre žiakov 1. a 2. ročníka, aby im uľahčili štúdium, čím sa skvalitní výchovno-vzdelávací proces a žiaci budú schopní lepšie aplikovať získané vedomosti v praxi. Súčasťou projektu je aj motivačné štipendium maximálne do výšky 57,50 €, ktoré žiaci získajú po splnení určených podmienok.

Nové cvičebnice sa stali súčasťou vyučovania odborných predmetov lesná a strojárska výroba dvojročných učebných odborov s rovnakým názvom. Pedagógovia sami zostavili cvičebnice na základe dlhoročných skúseností, ktoré nadobudli v práci s mladými ľuďmi z marginalizovaných skupín. Sú spracované na vysokej obsahovej i formálnej úrovni a pomáhajú napĺňať svoj cieľ – jednoduchšie zvládať odborné učivo a prispieť tak k rýchlejšiemu uplatneniu na trhu práce.

Nové cvičebnice i nové učebné pomôcky pomáhajú skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole. Súčasne pomôžu žiakom dvojročných učebných odborov aplikovať získané vedomosti z odborných predmetov a odborného výcviku v praxi.

 

Autor/zdroj: Viera Jančíková, vk
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2014 06:00
Upravené: 16.10.2021 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001