Iniciatíva pre dobiehajúce regióny priniesla do stredného školstva už takmer 107 miliónov eur 

Svetová Banka spolu s partnermi Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (CuRI) usporiadala konferenciu s názvom Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov. Tá sa niesla v znamení hodnotenia výsledkov, prezentácie úspechov, ale i načrtnutí nových výziev. Súčasťou podujatia bola aj výstava vybraných stredných odborných škôl (SOŠ), ktoré boli iniciatívou podporené.

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom, ktorá sa na Slovensku realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a príslušných samosprávnych krajov. Ako prvý vstúpil do iniciatívy v roku 2018 Prešovský samosprávny kraj (PSK), následne v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a rok na to sa stal súčasťou iniciatívy aj Košický samosprávny kraj (KSK). Jedným z dôležitých súčastí CuRI je komponent zameraný na oblasť odborného vzdelávania a prípravy vo svetle potrieb miestneho trhu práce.

Prelomenie bariéry medzi školami a trhom práce

„Na začiatku sa naši experti sústredili na pochopenie najdôležitejších problémov, ktorým čelia jednotlivé kraje v oblasti stredného odborného školstva. Preto začali s analýzou stavu SOŠ a potrieb zamestnávateľov. Výsledky ukázali, že najväčším problémom bol nesúlad medzi ponukou škôl, zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce. Nedostatočná bola komunikácia medzi zamestnávateľmi a školami, ale aj študijné programy a učebné metódy, ktoré sa málo zameriavali na rozvoj tzv. zručností a kompetencií 21. storočia,“ povedal Husein Abdul-Hamid, expert na vzdelávanie zo Svetovej banky. S cieľom riešiť uvedené problémy bolo do iniciatívy v troch krajoch 
vybraných 36 pilotných škôl z oblasti priemyslu, podnikania, služieb, inovácií, ale aj poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. 

„Našou dilemou nie je to, či zo študenta gymnázia môže byť dobrý zvárač, ale ako vytvoriť udržateľný model odborného vzdelávania, ktorý bude PPP projektom, teda žiakom poskytne: perspektívu, potenciál a príležitosti. V tom nám výrazne dokážu pomôcť aj skúsenosti z iniciatívy CuRI a to tak vo vzťahu k jednotlivým odborným školám, ako aj vo vzťahu k porovnávaniu ich ďalších aktivít do budúcna,“ zdôraznil štátny tajomník MIRRI, Michal Kaliňák.

Hmatateľné výsledky v troch krajoch

Na konferencii jednotlivé kraje priblížili a zhodnotili svoje výsledky v oblasti rozvoja stredného odborného školstva počas celej doby iniciatívy. Prítomní sa zhodli, že CuRI do stredného školstva priniesla komplexnosť a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, podpore inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania. „Vďaka iniciatíve sa začali budovať dôležité partnerstvá medzi školami, zamestnávateľmi a samosprávnymi krajmi. Tie viedli k vypracovaniu spoločných integrovaných investičných balíkov, reagujúcich na potreby škôl a zamestnávateľov. Okrem modernizácie školských budov a zlepšenia ich materiálno-technického vybavenia zahŕňali aj vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov a inováciu obsahu a foriem vzdelávania,“ priblížil Husein Abdul-Hamid, ktorý je zároveň vedúcim stredoškolského komponentu CuRI na Slovensku. Celkovo bolo v pilotných školách doposiaľ preinvestovaných už takmer 97 mil. eur, inovovaných bolo 82 študijných programov, zrealizovaných 132 aktualizačných a neformálnych vzdelávaní pedagogických i nepedagogických zamestnancov a vypracovaných viac ako 850 inovačných výstupov v podobe učebných materiálov. Podporili sa taktiež malí a strední podnikatelia spolupracujúci so SOŠ v celkovej výške takmer 10 mil. eur. Tie poslúžili na nákup technického strojového či softvérového vybavenia, na ktorom si žiaci zlepšujú svoju praktickú prípravu priamo na pracovisku zamestnávateľa, čím sa dokonale napĺňa idea prepájania teórie s praxou.

Súčasťou práce expertov Svetovej banky bol aj návrh odporúčaní pre systém zabezpečenia kvality 

stredného odborného vzdelávania a prípravy, ako aj realizácia digitálneho prieskumu na 60 stredných školách, monitorujúceho ich digitálnu vyspelosť. Ďalšou dôležitou oblasťou bola pomoc a podpora marginalizovaných rómskych komunít. 

Odborníci načrtli hlavné výzvy v oblasti odborného vzdelávania

Na konferencii boli prítomní zástupcovia Svetovej banky, Európskej komisie, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, MIRRI SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nechýbali ani predstavitelia jednotlivých samosprávnych krajov, odborných inštitúcií, firiem, zamestnávateľov, ale tiež riaditelia vybraných stredných škôl. Dôraz kládli na dôležitosť kvality odborného vzdelávania nielen pre SOŠ, ale aj pre rozvoj regiónu, budúcich investorov a udržanie konkurencieschopnosti regionálnej ekonomiky vo všetkých odvetviach. Hoci dosiahnuté výsledky iniciatívy sú povzbudivé, konferencia tiež identifikovala kľúčové výzvy a odporúčania pre budúcnosť. Medzi ne diskutujúci zaradili inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave, digitalizáciu vzdelávacieho procesu, apel na väčšiu flexibilitu pri získavaní kvalifikácií či systém overovania vedomostí. Nemenej dôležitá bude aj práca s talentmi, ale tiež podpora znevýhodnených skupín, aby bolo vzdelávanie inkluzívne a dostupné pre všetkých.

„Regionálne rozdiely zostávajú pre Slovensko rozhodujúcou výzvou aj z dôvodu nedostatkov v odbornom vzdelávaní a príprave, ako i v celoživotnom vzdelávaní. Slovensko sa zároveň potrebuje pripravovať na zelenú a digitálnu transformáciu. Naša práca v rámci Iniciatívy pre dobiehajúce regióny má zásadný význam pre účinné riešenie týchto výziev. Európska komisia chce naďalej vidieť solídny plán koherentných a kvalitných projektov, ktoré čo najskôr prinesú výsledky každému regiónu na Slovensku,“ zdôraznil Pascal Boijmans, vedúci oddelenia pre Českú republiku a Slovensko na Generálnom riaditeľstve pre regionálnu a mestskú politiku v Európskej komisii. Súčasťou podujatia bola i výstava vybraných SOŠ z troch krajov, ktoré prezentovali svoje výsledky plynúce zo zapojenia sa do iniciatívy.

Anna Polačková
PR konzultantka Svetovej banky
VET komponent CuR

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 08.02.2024 13:03
Upravené: 08.02.2024 14:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001