Experimentálne overovanie na župných školách

Župní gymnazisti v Košiciach a v Michalovciach sa od septembra 2024 začnú vzdelávať v novovytvorených triedach so zameraním na informatiku, kde sa bude vyučovať až 10 nových predmetov.

Nový rok so sebou prináša aj nové výzvy. Košický samosprávny kraj sa v roku 2024 púšťa do novinky, a to hneď na dvoch župných stredných školách. Nový školský rok od 1. septembra 2024 odštartuje na Gymnáziu Alejová v Košiciach a Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach s experimentálnym overovaním v rámci študijného odboru gymnázium so zameraním na informatiku. Hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy študentov pre trh práce so zameraním na informatiku.

„Na východe máme veľký  potenciál, ktorý čaká na svoj rozvoj. Avšak, od roku 2018 opustilo Košický kraj takmer 20 000 ľudí, preto na župe dlhodobo pracujeme na tom, aby sme odliv mozgov zastavili. Jedným zo spôsobov je aj zavádzanie nových foriem štúdia. Aktuálne je v experimentálnom overovaní zapojených 10 gymnázií z celého Slovenska, z toho 2 školy sú práve z nášho kraja. V praxi to znamená, že študenti sa budú učiť v novovytvorených informatických triedach, kde sa bude vyučovať dokopy 10 nových predmetov. Učebné osnovy boli vytvorené na základe úzkej spolupráce odborníkov z vysokých škôl a rôznych IT firiem,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Návrh študijného odboru vychádza z výsledkov a výstupov Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. V prípade, že experimentálne overovanie naplní stanovené ciele, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorí nový študijný odbor s týmto zameraním, šitým pre gymnaziálne štúdium. Hlavným cieľom je príprava žiakov gymnázií na vysokoškolské štúdium informatiky či  zlepšenie prípravy pre vysokoškolské štúdium, konkrétne v oblastiach IT a STEM zameraných na umelú inteligenciu, analýzu dát, smart technológie, kyberbezpečnosť, robotiku. Kraj chce podporiť aj rozvoj digitálnej gramotnosti a informatického myslenia v kontexte matematického, informatického a prírodovedného vzdelávania žiakov systematickým a koordinovaným využívaním inovatívnych metód výučby založených na aplikovaní bádateľských prístupov a projektového vyučovania.

Počet žiakov na dvoch vybraných gymnáziách v Košiciach a v Michalovciach bude predmetom dohodovacieho konania s ministerstvom školstva. Župa predpokladá, že počet žiakov v jednej triede sa bude pohybovať na úrovni 17 až 21 stredoškolákov pre každé z krajských gymnázií.

Experimentálne overovanie organizačne zabezpečí garant, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov v Košiciach,  zriaďovateľ školy v spolupráci s riaditeľom školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 26.02.2024 09:47
Upravené: 26.02.2024 09:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001