Erasmus+ projekt „Zahraničná prax – viac pracovných príležitostí“ priniesol žiakom benefity z rôznych sfér života

Napriek zvláštnej dobe, ktorú momentálne prežívame a ktorá nás necháva separovaných od ostatného sveta, ale aj jeden od druhého, je možno čas podeliť sa o pozitívne pocity z úspechu, ktorý máme za sebou, lebo nám nastáva čas bilancovať.

Logo Erazmus+   Logo školy

Ako jedna zo 194 stredných odborných škôl na Slovensku, ktoré podali svoj projekt v programe Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, v kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, presnejšie Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave bola Stredná odborná škola technická v Michalovciach už 2.rok po sebe úspešná. Projekt pod názvom „Zahraničná prax – viac pracovných príležitostí“ bol pripravený pre iný odbor ako projekt v predchádzajúcom školskom roku a získali sme preňho celkový finančný grant vo výške 24 239 eur. Do Erasmus+ sme teda mohli zapojiť študentov z ďalšieho, v poradí už tretieho študijného odboru, tento krát to bol odbor prevádzka a ekonomika dopravy. Keďže odbor má veľmi široké zameranie, pre obsahovú stránku odbornej zahraničnej praxe sme zvolili oblasť administratívy, v ktorej má študent tohto odboru vysoké predpoklady nájsť uplatnenie na pracovnom trhu ako plne kvalifikovaný zamestnanec.

Apartmánový dom – ubytovanie študentovV rámci projektu bola realizovaná 1 mobilita, v trvaní 12 dní, počas ktorej 12 vybraní študenti (3 dievčatá a 9 chlapci) 3. a 4. ročníka daného odboru absolvovali odbornú zahraničnú prax vo firme ShipCon Limassol, Ltd., na Cypre. Mobilita bola realizovaná v termíne 6.11.-17.11.2019. Sprostredkovaná bola koordinátorkou projektu Mgr. Marcelou Harmanovou v spolupráci s Dr. Efstratiom Georgoudisom, PhD. MRINA, ktorý je vo firme ShipCon, konzultant pre obchodné inovácie a zároveň expertom pre fondy EÚ.

Študenti boli ubytovaní spolu v apartmánovom dome, kde sa museli postarať nielen každý o seba individuálne, ale aj o chod ich dočasnej spoločnej domácnosti. Dvojice či trojice študentov zdieľali spoločnú izbu a k dispozícii mali aj 4 kúpeľne, spoločnú kuchyňu, spoločenskú miestnosť s biliardom či garáž s pingpongovým stolom. A tu začínali benefity, ktoré študenti ocenia alebo si aspoň uvedomia raz v živote. Tu nastal pre mnohých z nich, ktorí sú zvyknutí na „mama hotel“ obrovský rozvoj takzvaných „life skills“, teda zručností, ktoré potrebujeme do bežného každodenného života. Postarať sa o seba po všetkých stránkach, teda okúsiť samostatnosti, po ktorej tak doma túžia - nakúpiť si a pripraviť si jedlo, dodržiavať hygienické zásady, vyprať si ak je to potrebné, ale aj prispôsobiť sa 12 „cudzím“ ľuďom, akceptovať, rešpektovať a tolerovať sa navzájom, pomáhať si, spolupracovať, ale aj podporovať sa. Lebo zrazu boli všetci na ten istej lodi, kde bolo treba prežiť a to čo najúspešnejšie. Bola to aj finančná gramotnosť v praxi, lebo všetci dostali vreckové, tzv. individuálnu podporu, na stravu a každodenné potreby, a to muselo vystačiť na celý pobyt a cestu. Tieto zručnosti nie sú priamym cieľom týchto projektov, sú len sprievodným javom, ale sú to práve tieto zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujeme na celý život.

Priestor garáže s pingpongovým stolom pre vyplnenie voľného časuČo však bolo medzi hlavnými cieľmi a prioritou odbornej zahraničnej praxe, nadobudnúť praktické pracovné zručnosti a skúsenosti, ktoré sa budú dať využiť v pracovnom živote. Študenti dostávali priebežne počas stáže zadania a úlohy, a robili také činnosti, ktoré by sa im neskôr v praxi mohli zísť, pracovali s klientskymi databázami, tvorili objednávky či sťažnosti, riešili formálnu komunikáciu, ale vyskúšali si aj vytvoriť svoj vlastný profesionálny životopis a mnohé ďalšie administratívne činnosti, o ktorých si aj viedli svoj „pracovný denník“. Krátke video z praxe, ktoré vytvorila po mobilite Laine Vitola, mentorka študentov.

 Popri tom sa zžívali s novým pracovným prostredím, neznámymi pracovnými podmienkami, fungovaním firmy, akceptovaním a dodržiavaním pokynov nadriadeného, či spoločného fungovania s kolegami. Rozvíjali súbežne aj takzvané „soft skills“ alebo jemné zručnosti, ktoré sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu. Tie vedia výrazne ovplyvniť náš pracovný, ale aj osobný úspech a stále častejšie sa objavujú v pracovných inzerátoch.

Vo firme ShipCon s mentorkou/tútorkou Laine VitolaA ak sa toho stále zdá málo, vzhľadom k miestu ich odbornej praxe, všetko to prebiehalo v anglickom jazyku. V tejto oblasti bolo cieľom v projekte, aby si žiaci zlepšovali svoje jazykové kompetencie v oblasti anglického jazyka a zároveň v ňom rozširovali svoje odborné vedomosti a zručnosti. Podmienky na to boli priam ideálne, na pracovisku sa celý čas komunikovalo po anglicky, aj preto, lebo tútorka študentov bola z Lotyšska, hlavná manažérka z Litvy, externá zamestnankyňa, s ktorou tiež riešili jednu z pracovných úloh z Nemecka, a zamestnanec zastrešujúci projekt vo firme bol z Grécka, a poslednou zamestnankyňou bola naturalizovaná Angličanka. Takže okrem precvičovania a cibrenia si vlastnej angličtiny, sa mali rovno možnosť zlepšovať v komunikácii s rôznymi inými národnosťami, boli teda posunutí priamo do úrovne pokročilí a museli v nej prežiť. Všetkým sa to úspešne podarilo, mnohí sa konečne odvážili anglicky komunikovať a zistili, že to zvládajú a že im rozumejú, hoci úplne bez chybičiek to nebolo. Ale to v tom čase nebolo dôležité. Zistili, komu rozumejú lepšie, komu menej, že aj materinský jazyk má veľký vplyv na to ako rozprávame anglicky. V tejto oblasti každý z nich urobil obrovský skok smerom vpred.

Projektové ciele z pohľadu žiakov boli priamo naviazané na cieľ školy, akceptovať výsledky neformálneho vzdelávania na zahraničnej praxi a preniesť ich výsledky do hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch v škole. Tento cieľ bol splnený vďaka vopred zvoleným kritériám a spolupráci tútorky, ktorá prácu študentov neprestajne pozorovala a individuálne vyhodnocovala ich činnosti. Jej bodové hodnotenia boli prevedené do klasifikácie žiakov a akceptované pre formálne vzdelávanie v podmienkach školy v dvoch odborných predmetoch a v anglickom jazyku.

Odovzdávanie certifikátov po skončení praxeÚspešné zavŕšenie odbornej zahraničnej praxe prinieslo aj výsledok v podobe získania jedinečných certifikátov, jeden bol udelený firmou ShipCon, v ktorej študenti prax absolvovali, druhý bol Certifikát Europass mobility, ktorý im bol slávnostne odovzdaný počas DOD našej školy, 6.12.2019, a je súčasťou Novín televízie Mistral z 27.12.2019.

Popri povinnostiach a plnení cieľov projektu priniesol pobyt v cudzej krajine aj mnoho ďalších pozitív. Účastníci mobility spoznali novú krajinu, kultúru, mentalitu, otvorili svoje myslenie smerom k multikulturalizmu a sú o krok bližšie k tomu, aby sa cítili byť nielen Slovákmi, ale rovnako aj Európanmi. Pohodová mentalita Cyperčanov všetkým imponovala, vedeli si predstaviť tam bývať i pracovať, aj väčší pocit bezpečia bol príjemný. Spoznali pamiatky kultúr, ktoré ostrov osídľovali už pred naším letopočtom a pamiatky tam po nich stále ostali. Bol čas sa aj slniť a okúpať v mori, pri ktorom niektorí boli po prvý raz. A aj letieť sa nie každému predtým podarilo, uvideli tak aj tri rôzne letiská a vyskúšali si niekoľko spôsobov dopravy. Tak ďaleko od domova nebol predtým nikto z nich.

Návšteva kult. pamiatky – KourionProjekt Erasmus+ teda skutočne priniesol pre participantov nášho projektu množstvo benefitov v rôznych oblastiach života. Ako zhodnotili oni sami, „je hriech túto šancu nevyužiť a keby sme ju zasa dostali, neváhali by sme ani minútu“. Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Pre ďalšie roky EÚ odsúhlasila jej finančné navýšenie. „Je úžasné, že tento projekt existuje a prináša študentom možnosti, o ktorých ich rodičia vo svojich študentských časoch mohli iba snívať.“, koordinátorka projektu Mgr. Marcela Harmanová. Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na www.erasmusplus.sk.

Sme radi, že odbornú zahraničnú prax sa nám podarilo zrealizovať ešte skôr než prepukli problémy s celosvetovou pandémiou, že si študenti v pokoji a zdraví mohli užiť svoju odbornú zahraničnú prax, a že teraz môžeme spokojne bilancovať a tešiť sa z ďalšieho úspešného projektu Erasmus+. Veríme, že sme úspešne reprezentovali svoju školu, mesto i celý región a pomohli sme zviditeľniť svoju školu nielen doma, ale aj v zahraničí. Chceme sa zároveň poďakovať MsÚ v Michalovciach a VÚC Košice, že nám prispeli publikačnými materiálmi, ktoré nám poslúžili ako malý darček pre hosťujúcu organizáciu na Cypre.

Teší náš, že sme boli pri podávaní projektu úspešní a mohli sme našim študentom tento projekt sprostredkovať. Veríme, že táto zahraničná prax prinesie v budúcnosti svojim účastníkov skutočne viac pracovných príležitostí. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si našu školskú webstránku.

Autor/zdroj: Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor projektu
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.04.2020 16:00
Upravené: 08.11.2021 14:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001