Oblasti podpory a aktivity projektu

Dobre spravovaný dunajský región – hlavná priorita projektu GoDanuBio.

Podunajské regióny a mestá čelia veľkým spoločenským zmenám v súvislosti s výraznými demografickými zmenami. Odchod obyvateľov z vidieka je spôsobený vidinou lepších pracovných príležitostí pre mládež a perspektívou lepšieho života v mestách.

Pohyb pracovnej sily vedie v dunajskom regióne k vyľudňovaniu oblastí, ktoré za sebou zanechávajú starnúcu a čoraz menej kvalifikovanú populáciu. S podporou projektu GoDanuBio môžu podunajské regióny zažiť významnú transformáciu. Spolupráca partnerov a následná tvorba  stratégií na zvýšenie atraktivity vidieckych oblastí bude kľúčom k tomu, aby sa mladým ľuďom, a nie len im naskytli nové stimuly.

Zmena dunajského regiónu si vyžaduje vytváranie nových hodnôt. Tvorba stratégií, ktoré majú kompetenciu zmeniť charakter dunajského regiónu je hlavným cieľom implementácie projektu GoDanuBio. Aktivity projektu sú v tomto zmysle zamerané na implementáciu participatívneho riadenia, vzájomnej výmene poznatkov, posilnenie biologických hodnotových reťazcov a hlavne zvýšenie atraktivity života na vidieku.

Pre potreby úspešnej implementácie projektu bol ako nástroj podpory regionálneho rozvoja použitý koncept obehového biohospodárstva. Jedná sa o koncept zameraný na prechod ekonomiky založenej na využívaní fosílnych zdrojov na ekonomiku využívajúcu udržateľnú výrobu biologických zdrojov a procesov pri vývoji nových výrobkov a služieb, čím sa do centra pozornosti dostávajú vidiecke oblasti. Konceptom sa posilňuje interdisciplinárna spolupráca medzi rôznymi oblasťami politiky a produktívnymi sektormi s cieľom aktívne sa podieľať na riešení demografických zmien.

Dlhodobým cieľom projektu je tak zlepšenie sociálno-ekonomického stavu regiónov, prispieť k ochrane životného prostredia, klímy a zdrojov, ako aj podporiť rozvoj vidieckych oblastí. Prostredníctvom projektu sa vytvára ekosystém pre systematické viacúrovňové riadenie s aktérmi zo zainteresovanej verejnosti, akademickej obce, priemyslu a politického rozhodovania.

Toto poskytuje priestor na spoluvytváranie nových foriem integrovanej spolupráce medzi mestom a vidiekom, čo vedie k zvýšeniu inštitucionálnej kapacity na riešenie demografických zmien.

Cieľové skupiny výstupov projektových aktivít sú:

 • Lokálne autority
 • Regionálne autority
 • Národné autority
 • Odvetvové agentúry
 • Neziskové organizácie
 • Vzdelávacie organizácie
 • Malé a stredné podniky
 • Organizácie pre podporu podnikania

Logo projektu GoDanuBio

Programové územie a partneri projektu

Do projektu boli vybrané a zaangažované regióny, ktoré chcú nadviazať systematickú spoluprácu v obehovom biohospodárstve. Výsledky spolupráce, dosiahnuté počas implementácie projektu poslúžia ako návod pre ďalšie regióny na iniciovanie podobných modelov viacúrovňového riadenia. Partneri projektu úzko spolupracujú a začlenia nadobudnuté zručnosti a vedomosti do siete miestnych komunít.

Do projektu je zapojených 19 partnerov členských krajín EÚ z dunajského makroregiónu a 6 strategických partnerov
(Partnerské krajiny v rámci EÚ: Nemecko, Maďarsko, ČR, SR, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko)
(Partnerské krajiny mimo EÚ: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina)

Zoznam projektových partnerov a strategických organizácií:

Partneri projektu: BIOPRO Baden-Württemberg (vedúci partner), Cluster Agentur Baden-Württemberg, Poly4EmI/Anteja ECG d.o.o, Romanian Cluster Association, IFKA Public Benefit Non-profit Limited Company for the Development of the Industry, Bulgarian Employers' Association of Innovative Technologies (BRAIT), Ministry of Education, Science and Sport – Slovenja, Bioeconomy Cluster – Slovenija, Ministry of Economy, Energy and Business Environment of Romania, National Cluster Association – CZ, Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Croatian Wood Cluster, Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia, Ghelinta Commune, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd, Styrian Technology Park, City of Sigmaringen, Kosice Self-governing region, Regional Agency for the Development of Small and Medium Size Enterprises Alma Mons Ltd,

Pridružení strategickí partneri: Provincial Secretariat for Regional Development, Interregional Cooperation and Local Self-Government, Healthy Cities of the Czech Republic, Association of Towns and Communities of Slovakia, EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald / Regionalmanagement Mühviertel, Association of communes of Romania, ICLEI - Local Governments for Sustainability, European Secretariat.

Implementácia cieľov projektu GoDanuBio vyžadovala zapojenie širokého spektra aktérov, ktorí disponujú určitým súborom kapacít a zručností. Vývoj nových stratégií potrebných pre rozvoj vidieka predpokladá novú škálu scenárov možných riešení spolupráce.

Z tohto dôvodu projektoví partneri GoDanuBio aplikujú prístup, kde samosprávy, ministerstvá a organizácie podpory podnikania úzko spolupracujú na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. Dochádza tak k budovaniu kapacít a výmene skúseností zúčastnených, ktorí majú bohaté skúsenosti s implementáciou projektov nadnárodnej spolupráce.

V rámci svojich aktivít projekt GoDanuBio prispieva k budovaniu medzirezortnej spolupráce, kde operačné verejné a osvedčené organizácie pre rozvoj vidieka sprostredkúvajú, mobilizujú a šíria myšlienku projektu pre široko diverzifikované publikum.

Mapa územia GoDanuBio

Plánované aktivity projektu pre rok 2022

 • vzdelávanie v témach bioekonomiky, ako nástroja riešenia dlhodobých problémov v regióne
 • vytvoriť prepojenie medzi témami demografická zmena, rozvoj vidieka a bioekonomika
 • zavádzanie metodiky participatívneho riadenia v systéme verejnej správy
 • vytváranie klastrových politík pre realizovanie dlhodobých cieľov v regióne
 • použitie participatívneho riadenia na rozvoj biohospodárstva
 • posilniť komunikáciu medzi zainteresovanými stranami a následne vytvárať synergie

Hlavné výzvy projektu podporujú inovácie v oblasti biohospodárstva a demografických zmien, ktoré si vyžadujú nové akčné stratégie.

Zatiaľ čo niektoré regióny už stratégiu biohospodárstva majú (Bádensko-Württembersko), v iných regiónoch sa tejto témy väčšinou dotýkajú len stratégie všeobecnejšieho charakteru. V dôsledku toho dochádza k odlišnému chápaniu pojmu bioekonomika, najmä tam, kde neexistuje stratégia. Ďalším problémom je zložitá alebo chýbajúca komunikácia medzi relevantnými aktérmi.

Na základe správ a kapitalizácie existujúcich projektov a makroregionálnych dokumentov sa zistilo, že je dôležité preukázať, že biohospodárstvo môže byť kľúčom k riešeniu vyššie uvedených problémov. Na tejto ceste je dôležité zapojiť rôznych aktérov. Predovšetkým je potrebné v budúcnosti viac podporovať klastre a posilniť ich úlohu.

Hlavnou úlohou GoDanuBio je vytvoriť prepojenie medzi témami bioekonomiky, rozvoja vidieka a demografických zmien, aby sa prekonala súčasná územná nerovnováha v podunajskom makroregióne.

Kontakt:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Projekt GoDanuBio

Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru 1
042 66, Košice

Sídlo:
Strojárenská 3, 3. poschodie – odbor regionálneho rozvoja
042 66, Košice

meno telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová 055 6196 658 413, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk
Mgr. Iveta Urbanová 055 6196 664 410, Strojárenská 3 iveta.urbanova@vucke.sk


Logo Interreg

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.02.2022 09:01
Upravené: 18.02.2022 17:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001