Analýza investičného prostredia KSK

Košický samosprávny kraj zrealizoval projekt „Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií do regiónu Košického kraja“. Projekt, ktorý bol ukončený 31. augusta 2007 spolufinancovala Európska únia v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL. Rozpočet projektu bol 4,135 milióna korún, KSK ho spolufinancoval vo výške 207 tisíc korún.

Myšlienka vznikla v roku 2004, cieľom bolo posilnenie ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti investičnej politiky Košického samosprávneho kraja. Výsledkom projektu sú kvalitne pripravení odborníci a inštitúcie schopné poskytovať profesionálne služby a uplatňovať nadobudnuté zručnosti pri rokovaniach so záujemcami o investovanie. Na začiatku projektu málokto tušil, že sa zároveň podarí vytvoriť aj publikácie, ktoré komplexným a profesionálnym spôsobom mapujú investičné, podnikateľské a marketingové prostredie Košického samosprávneho kraja.

Štyri vydané publikácie podrobne analyzujú súčasný stav a načrtávajú budúcnosť vývoja zahraničných investícií v Košickom kraji. Odhadujú vývoj kľúčových odvetví a navrhujú, ako inštitucionálne zastrešiť priťahovanie a starostlivosť o zahraničných investorov v Košickom kraji. Zároveň radia, ako čo najkvalitnejšie využiť územie Košického kraja ako žiadaný a atraktívny produkt na investičnom trhu. Dve z týchto publikácií boli vydané aj v anglickom jazyku. Publikácie by mali byť prínosom pre Košický samosprávny kraj, pre ostatné inštitúcie, ktoré sa venujú priťahovaniu zahraničných investícií do kraja, ale aj pre samotných investorov.

Výsledkom projektu „Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií do regiónu Košického kraja“ sú tieto publikácie:

  • Analýza súčasného stavu investičného prostredia Košického samosprávneho kraja si kladie za cieľ identifikovať a popísať najväčšie prednosti a nedostatky KSK a analyzovať súčasný stav investičnej politiky v regióne. Obsahuje mnoho zaujímavých informácií o etablovaných zahraničných investoroch na území kraja, priemyselných parkoch, dopravnej infraštruktúre, ľudských zdrojoch a ich vzdelávaní, informácie o ekonomickom prostredí, o legislatívnom prostredí a o mnohých ďalších skutočnostiach, ktoré sú zaujímavé pre zahraničných investorov aj pre slovenské firmy. Publikáciu vysoko ocenili inštitúcie, ktorých hlavnou činnosťou je priťahovanie zahraničných investorov na Slovensko, vrátane Košického kraja (SARIO, EDC, SOPK), ako aj mnohí domáci či zahraniční developeri a samotní investori.
    Publikácia bola preložená do anglického jazyka pod názvom Analysis on Current Investment Environment in Košice Self-governing Region.
  • Prognóza vývoja investičného prostredia Košického samosprávneho kraja popisuje vývoj priamych zahraničných investícií na Slovensku i v Košickom kraji. Ďalším cieľom bolo popísať trendy vo vývoji pracovnej sily v kraji. Pri najvýznamnejších sektoroch (hutnícky, strojársky, elektrotechnický, chemický, drevospracujúci a potravinársky priemysel) je uvedená aj krátka prognóza vývoja odvetvia v blízkej budúcnosti. Materiál ponúka aj scenáre vývoja, ktoré v budúcnosti môžu byť realitou pre Košický kraj.
  • Návrh vytvorenia nových foriem organizácie práce v oblasti investičného rozvoja regiónu Košického samosprávneho kraja. Publikácia dáva na teoretickej báze základný návod, ako by mohla na území kraja fungovať agentúra, ktorá by sa zaoberala problematikou zahraničných investícii v regióne. Navrhovaná investičná rozvojová agentúra by mala poskytovať servis pre investorov od samotného počiatku - získavania nových firiem, cez pomoc pri umiestnení novej investície, jej samotnej realizácii až po následnú starostlivosť o etablované firmy a ich zamestnancov. Koordinovala by aktivity smerom k štátnym inštitúciám (SARIO, úrady práce a pod.), samospráve, poradenským firmám, dodávateľom a ďalším. Zároveň by zabezpečovala marketingové aktivity, zahŕňajúce propagáciu regiónu, tvorbu web stránok a správu databáz.
  • Teritoriálna marketingová stratégia Košického samosprávneho kraja - Territorial Marketing Strategy of Košice Self-governing Region. Publikácia je návrhom koncepcie marketingovej stratégie územia Košického kraja, prioritne v oblasti podpory priamych zahraničných investícií. Jej cieľom je identifikovať najzaujímavejšie črty „produktu“, ktorým je územie kraja a sformulovať originálnu marketingovú stratégiu ľahko zrozumiteľnú pre investorov. Marketingová stratégia dáva návod, akým spôsobom územie Košického kraja jasne a zrozumiteľne vymedziť a vyprofilovať a zároveň odpovedá na otázky, čím je Košický kraj v súčasnosti a čím chce byť v blízkej budúcnosti. Publikácia je dvojjazyčná, po slovenskej časti nasleduje v tom istom rozsahu preložená anglická časť.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2012 12:21
Upravené: 08.11.2022 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001