Nová metodika na vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. V záujme jednotnej štruktúry pre jeho vypracovanie poskytujeme nasledovnú metodiku jeho tvorby.

Dokument je vypracovaný s cieľom poskytnutia jednotnej štruktúry pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC v zmysle pripravovanej novely zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja formou metodiky pre prípravu a realizáciu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“). Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC je podrobne rozpracovaná, vrátane príkladov a podporných dokumentov, v aktualizovanej Metodológii na vypracovanie PHSR v SR vypracovanej v spolupráci s OECD v roku 2009.

PHSR obce/obcí/VÚC spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov a je výsledkom strategického plánovania.

Predkladaná metodika jednoznačne formuluje obsah a štruktúru dokumentu a popisuje proces jeho tvorby na najnižšej miestnej/obecnej úrovni. Využitím ďalších nástrojov a prístupov z Metodológie a jej príloh umožňuje flexibilitu spracovania podľa konkrétnych potrieb aktérov v území.

Prílohy (PDF)

Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC

Povinné prílohy, plánovacie a podporné dokumenty k Metodike na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC

Formuláre (XLSX)

A 4 Ex-post hodnotenie
A 7 Evidencia podnikateľských subjektov VÚC
A 7 Vyplnený príklad
A 7a Evidencia podnikateľských subjektov VÚC
A 7a Vyplnený príklad
A 7b Evidencia podnikateľských subjektov obce
A 8 Evidencia mimovládnych organizácií
F 6 Finančný rámec pre realizáciu PHSR
P 2 Tabuľka ukazovateľov výsledkov a dopadov na regionálnej úrovni
P 2 Vyplnený príklad
P 2a Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov
P 3a Tabuľka projektových zámerov
P 3b Projektové zámery miestnej samosprávy - Príklad
Ú 9 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.09.2014 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001