Cestujúce bábky

          


        „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
         „Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“


                                     www.eegrants.sk

_______________________________________________________________

Cieľom projektu „Cestujúce bábky“, ktorý získal podporu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a  prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo.

V projekte „Cestujúce bábky“, ktorý je prioritne zameraný na deti, bude spracovaných a odvysielaných desať televíznych bábkových inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Budú vyrobené na základe reálnych historických udalostí,  osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Spolu s inscenáciami budú odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické atraktivity a ponuku v každej z cieľových lokalít.

Partnermi projektu sú okrem KSK aj  Bábkové divadlo v Košiciach a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Na ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a  Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ.  Na projekte sa začalo pracovať v októbri 2015 a jeho realizácia potrvá do apríla 2017. Televízne inscenácie odvysiela na Slovensku RTVS, jednotlivé časti budú podľa zmluvy zaradené do vysielanie na Vianoce 2017.

Ďalšou aktivitou projektu je tvorba spoločnej divadelnej inscenácie, v ktorej sa budú  prelínať uvedené príbehy. Okrem zaradenia do repertoára Bábkového divadla Košice a Zakarpatského  akademického  oblastného  bábkového  divadlo BAVKA, odohrajú túto inscenáciu aj na podujatiach v cieľových lokalitách na oboch stranách hranice. Doplnia ju aj sprievodné aktivity pre deti – hry a súťaže, ktoré spropagujú lokality     

Realizáciu projektu bude koordinovať Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice. Celkový rozpočet projektu je 677 940 eur. Rozpočty prijímateľa a partnerov sú nasledovné:

Organizácia Grant (85 %) Spolufinancovanie (15 %) Spolu
Košický samosprávny kraj 24 165 4 265 28 430
Bábkové divadlo Košice 348 513 61 502 410 015
Zakarpatské akademické oblastné divadlo BAVKA 59 844 10 561 70 405
Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ 87 261 15 399 102 660
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 56 466 9 964 66 430
Spolu 576 249 101 691 677 940

Nórsky finančný mechanizmus schválil žiadosť Košického samosprávneho kraja o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov vo výške 135 723 eur. 

Projektová zmluva zverejnená v CRZ.

Tlačové správy

Summary in English

The aim of the project is to improve the cross-border flow of information about border regions of Ukraine and Slovakia (Transcarpathia and Košice Region) through an innovative presentation of the common cultural heritage focused primarily on children. The project is primarily focused on the target group of children (especially under the age of 10 years) who currently have no opportunity to be informed playful way about the regional history and attractions of the region.

Main activities:

  • production of television puppet productions based on real historical events, personalities, sites that connect both border regions; productions will be dubbed in both languages.
  • production of theatrical production, which would consist of the above 10 stories and its inclusion in both theatres repertoire.
  • organisation of 10 events at target sites on both sides of the border, within them theatrical puppet production would be played there and accompanying activities for children would take place (games, competitions, etc.) for the promotion of the destination – target site

Partners:
Applicant - Košice Self-governing Region - KSR (SK)
Partner 1 - Puppet Theatre Košice - BDKE (SK)
Partner 2 - Transcarpathian Academic Regional Puppet Theatre BAVKA (UA)
Partner 3 - ASEZ - Association of Students-Economists of Zakarpattya (UA)
Partner 4 - Regional Tourism Organization of Košice Region – KOCR KK (SK)

Total budget 677 940 €

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 16.02.2016 10:30
Upravené: 09.04.2020 11:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001