Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

06.06.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Vyhotovenie geometrického plánu v kat. území Južné Mesto, okres Košice IV. na zameranie schodov a prístrešku na pozemku registra C KN parc. č. 3109/67, vedeného na LV č. 11556.

 
30.05.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie hodnoty nehnuteľností: pozemku registra C KN parc. č. 5011/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a garáže so súpisným číslom 1728 na predmetnom pozemku,...

 
30.05.2017

Umelecko - remeselná obnova okenných výplní na východnej uličnej fasáde a západnej uličnej fasáde Divíznej budovy

       

Obnova okenných výplní východná a dvorová fasáda – reštaurovanie

 
26.05.2017

Rekonštrukcia a obnova historickej vstupnej brány v Hodkovciach

       

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a obnova historickej vstupnej brány v Hodkovciach v zmysle výzvy a jej príloh.

 
27.04.2017

Oprava parkovacieho stĺpika

       

Oprava poškodeného parkovacieho stĺpika v zmysle výzvy a jej príloh.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.02.2024 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001