Vyhotovenie znaleckého posudku

Stanovenie hodnoty nehnuteľností: pozemku registra C KN parc. č. 5011/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a garáže so súpisným číslom 1728 na predmetnom pozemku, vedených na liste vlastníctva číslo 882, k. ú. Krásna, obec Košice - Krásna okres Košice IV.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 30.05.2017 10:56
Upravené: 31.05.2017 07:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001