VZN prijaté v roku 2012

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) prijaté Zastupiteľstvom KSK v roku 2012.

číslo názov dokumenty platí od platí do poznámky
15/2012 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov 1.9.2012   toto VZN novelizuje VZN č. 5/2008 v znení VZN č. 4/2010VZN č. 13/2011
16/2012 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja 15.5.2012   toto VZN novelizuje VZN č. 3/2010 a bolo novelizované VZN č. 7/2014
17/2012 VZN o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 1.1.2013   toto VZN zrušuje VZN č. 6/2010
toto VZN bolo novelizované VZN č. 3/2014
18/2012 VZN o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam 1.1.2013   toto VZN zrušuje VZN č. 11/2011 v znení VZN č. 12/2011VZN č. 14/2011
toto VZN bolo novelizované VZN č. 1/2014, VZN č. 9/2014, VZN č. 12/2015, VZN č. 14/2016VZN č. 16/2016, VZN č. 19/2017 a VZN č. 1/2018

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.09.2012 18:24
Upravené: 02.05.2018 15:47