Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) sú prijímané trojpätinovou väčšinou Zastupiteľstva KSK. Návrh VZN, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo KSK, zverejňuje Úrad KSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva pod príslušným bodom programu.

17.09.2013

VZN č. 19/2013

       
VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie.
 
01.01.2013

VZN č. 18/2012

       
VZN o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
 
01.01.2013

VZN č. 17/2012

       
VZN o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
15.05.2012

VZN č. 16/2012

       
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja.
 
01.09.2012

VZN č. 15/2012 - neplatné

       
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:47
Upravené: 14.01.2019 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról