Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) Košického samosprávneho kraja (KSK) sú prijímané trojpätinovou väčšinou Zastupiteľstva KSK. Návrh VZN, o ktorom bude rokovať Zastupiteľstvo KSK, zverejňuje Úrad KSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva pod príslušným bodom programu.

01.01.2011

VZN č. 6/2010 - neplatné

       
VZN o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 
29.06.2010

VZN č. 5/2010 - neplatné

       
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
 
01.05.2010

VZN č. 4/2010 - neplatné

       
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.
 
06.05.2010

VZN č. 3/2010

       
VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja.
 
12.02.2010

VZN č. 2/2010 - neplatné

       
VZN o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:47
Upravené: 14.01.2019 09:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001