Úvodné stretnutie projektových partnerov „Moderná Hraničná Infraštruktúra – Úspešný Karpatský Región“ (MOBI)

26. novembra 2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov projektu „Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI). Projekt je realizovaný s finančnou podporou programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.

Informácie o projekte: Projekt „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI) realizuje od 1. marca 2020 medzinárodné konzorcium, ktoré zahŕňa regionálne samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja IARDI (Ukrajina), Szabolcs – Szatmár – Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Krajská rada Maramureş (Rumunsko), Krajská rada Satu Mare (Rumunsko), Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Cieľom projektu je vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a pohraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami, ktorých aktivity ovplyvňujú rozvoj dopravy v pohraničných oblastiach Ukrajiny, Maďarska, Slovenska a Rumunska. Projekt ráta s vypracovaním spoločného plánu mobility, ktorý zosynchronizuje regionálne plány každého pohraničného regiónu v oblasti dopravy a pohraničnej infraštruktúry, rozvoja medzinárodných dopravných koridorov, železničnej dopravy, medzinárodného letectva atď.

Úvodné stretnutie sa uskutočnilo spojením stretnutia ukrajinských partnerov a odborníkov v konferenčnej sále a videokonferenčného spojenia z Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny. Stretnutie sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských organizácií projektu MOBI, a to: zástupcovia regiónu  Szabolcs-Szatmár-Bereg (Maďarsko), Košického samosprávneho kraja (Slovensko), Krajskej rady Maramureş County  (Rumunsko), územná správna jednotka okresu Satu Mare (Rumunsko), Správa ciest  v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina) a Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja IARDI (Ukrajina).

Na začiatku podujatia koordinátor projektu a vedúci Medzinárodnej asociácie inštitúcií regionálneho rozvoja IARDI Nataliya Nosa predstavila hlavné ciele a aktivity projektu.

Dôležitým cieľom stretnutia bola prezentácia vedúcich príslušných odborov pohraničných regiónov a odborníkov o moderných prístupoch k strategickému plánovaniu rozvoja dopravnej a pohraničnej infraštruktúry. Konkrétne:

Vo svojom prejave, Gábor Z imborán , zástupca župy Szabolcs-Szatmár-Bereg County (Maďarsko), zdôraznil hlavné úlohy strategického plánovania na úrovni projektu: zvýšenie dostupnosti regiónov prostredníctvom trvalého zlepšovania siete dopravnej infraštruktúry. Zdôraznilo sa, že osobitosťou a hlavnou výzvou 4 pohraničných regiónov je slabý a neuspokojivý stav dopravnej infraštruktúry, najmä v súvislosti s jej rozvojom, plánovaním a údržbou.

Preto je pre zvýšenie mobility osôb a tovaru nevyhnutným faktorom výstavba kvalitných diaľnic až po hraničné priechody. Tento aspekt si vyžaduje vytvorenie a zlepšenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vývoja a implementácie plánov mobility a spoločných akčných plánov, z dôvodu že vývoj vyššie uvedených dokumentov poskytne základný koncept pre budúce projekty. Spoločný plán mobility spolu položí základy pre niekoľko úspešných projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce. Osobitná pozornosť by sa mala venovať strategickému plánovaniu. Hlavným koncepčným dokumentom pre región Szabolcs-Szatmár-Bereg je Integrovaná stratégia regionálneho rozvoja na roky 2021 – 2027, ktorá integrovala ciele a zámery stratégie na roky 2014 – 2020. Medzi maďarské zainteresované strany patrí maďarská spoločnosť  Public Roads Private Limited Company , maďarská Štátna železnica spoločnosť s ručením obmedzeným a Northern Hungary Transport Center Private Limited Company.

Claudia Breban, zástupkyňa rady okresu Maramureș (Rumunsko), zdôraznila potrebu vypracovania spoločného plánu mobility pre všetky regióny na úrovni projektu, najmä v súvislosti s dopravnou infraštruktúrou. Hlavným cieľom tohto dokumentu je vytvoriť a realizovať moderné prístupy k zlepšeniu prístupnosti všetkých dopravných prostriedkov (súkromné a verejné) na základe kvalitatívnej odbornej analýzy. Na strategickej úrovni je nevyhnutné plánovať a realizovať aktivity v súlade s požiadavkami strategických dokumentov, ako aj integrovať všetky ciele projektu do spoločného plánu mobility vo všetkých regiónoch.

Stern Felicia Cristina, zástupca územnej správnej jednotky v okrese Satu Mare (Rumunsko), poznamenala, že 4 partnerské regióny projektu majú veľa spoločného nielen na regionálnej úrovni. Na národnej úrovni sa pripravujú návrhy programu cezhraničnej spolupráce na ďalšie programové obdobie. Okres Satu Mare vypracuje stratégiu integrácie plánu mobility vyvinutého v rámci projektu. Samozrejme, sú tu určité ťažkosti, pretože nie všetky regióny majú vypracované a schválené regionálne plány mobility. Stále je hlavnou úlohou, aby vyhovovali potrebám miestnych komunít v oblasti dopravy Všetci občania musia mať prístup k novej, lepšej, šetrnej k životnému prostrediu a cenovo dostupnej dopravy s vysokou kvalitou služieb.

Matej Ovčiarka, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a územného plánovania Košického samosprávneho kraja (Slovensko), vyzdvihol nové prístupy k strategickému plánovaniu v oblasti rozvoja dopravy a hraničnej infraštruktúry a poznamenal, že prechod na nový operačný program 2021- 2027 prebieha. Košický samosprávny kraj už pripravil regionálny plán mobility, ktorý bol schválený zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja a prešiel procesom strategického hodnotenia.

Cezhraničná spolupráca je zásadná a jej neoddeliteľnou súčasťou je dopravná infraštruktúra. Projekt „MOBI“ umožňuje vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti pre dôležité územia, konkrétne: výstavbu cyklotrasy Michalovce – Vyšné Nemecké , ako aj hraničného priechodu Maťovské Vojkovce (Slovensko) – Pavlovo (Ukrajina).

Mykhailo Mokhnia, zástupca vedúceho Správy ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina), sa zameral na komponent infraštruktúry. Podľa skupiny aktivít projektu 4.1 prebiehajú prípravné práce, zmluvy so subdodávateľmi sú už uzavreté. Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina) rekonštruuje cyklotrasu na ceste Tiszabökény-Tiszapéterfalva (Ukrajina) vedúcu až k hraničnému priechodu Tiszabecs (Maďarsko) – Vylok (Ukrajina) v smere na Kispalád (Maďarsko) – Velyka Palad (Ukrajina) hraničný priechod. Časť cestného úseku od obce Vylok do obce Tiszabökény je už zrekonštruovaná, úlohou v rámci projektu je rekonštrukcia a úprava časti cyklotrasy v celkovej dĺžke 4 350 m. Osobitná pozornosť cestnej služby v Zakarpatskej oblasti sa venuje aj vypracovaniu štúdií uskutočniteľnosti pre 2 miesta v pohraničnej oblasti, ktoré sa vypracujú spoločne s odbornými skupinami na druhej strane hranice.

Michaela Lite, zástupca krajskej rady Maramureş (Rumunsko), predstavila návrh štruktúry plánu mobility vyvinutého rumunskými odborníkmi, ktorý obsahuje úseky z primárneho výskumu. Mihaela Lite zdôraznila, že všetky partnerské regióny projektu sú členmi Karpatského euroregiónu, ktorý pokrýva obrovské pohraničné oblasti s každodennými výzvami a vlastnosťami rozvoja. Základnými úlohami sú preto zvýšenie dostupnosti miest na základe rozvoja spoločného plánu cezhraničnej mobility, ktorý je potrebný na zvýšenie mobility ľudí a tovaru.

Počas ďalších diskusií a tematických prejavov medzinárodní odborníci z Ukrajiny a pohraničných oblastí načrtli hlavné problémy a identifikovali pilotné projekty:

Expert Zinovij Broyde (Černovická oblasť, Ukrajina) vo svojej prezentácii vyzdvihol potrebu obnovy železničnej trate Odessa- Zhmerynka -Chernivtsi- Kolomyia – Rakhiv rekonštrukciou európskej štandardnej trate na úseku Dilove-Rakhiv (Ukrajina) – Valea Vișeului (Rumunsko) a Teresva (Ukrajina) – Câmpulung la Tisa (Rumunsko). Zinovij Broyde tvrdil, že táto železničná trasa je základnou zložkou infraštruktúry pre celý karpatský región, pretože je založená na prepojení (cestná, letecká atď.). Táto myšlienka už získala podporu na regionálnej a vládnej úrovni na Ukrajine a je neoddeliteľnou súčasťou stratégie karpatského regiónu.

Z vystúpenia Ludmily Kozlovskej, expertky na hraničnú infraštruktúru, sa účastníci úvodného stretnutia dozvedeli o hlavných aspektoch právnych požiadaviek na národnej a regionálnej úrovni pre vypracovanie cezhraničných rozvojových plánov. Existuje mnoho právnych predpisov upravujúcich politiku verejnej infraštruktúry na regionálnej úrovni. V súlade s decentralizačnými reformami bol v roku 2015 dekrétom prezidenta Ukrajiny schválený koncept trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Stratégia definuje všeobecný vektor trvalo udržateľného rozvoja regiónov a je vypracovaná v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja Ukrajiny do roku 2030, ktoré boli schválené výnosom prezidenta Ukrajiny z 30. septembra 2019 č. 722. Podľa uznesenia z kabinetu ministrov Ukrajiny ( schválený 5. augusta 2020 pod č. 695) bola schválená štátna stratégia regionálneho rozvoja na roky 2021 – 2027 zameraná na prehĺbenie hospodárskej, sociálno-kultúrnej integrácie na štátnej a regionálnej úrovni. Tento dokument tvorí základ, podľa ktorého sa do roku 2020 formujú nové prístupy k štátnej regionálnej politike. V súčasnosti existujú dva zásadné rozdiely: do roku 2020 bolo hlavným donorom infraštruktúrnych projektov verejné financovanie, potom Stratégia 2021-2027 presmeruje verejné investície v hmotnom a nehmotnom majetku vo forme „mäkkých“ a „investičných“ projektov. Toto sa uskutoční s odborným posúdením ich obsahu a potenciálu. Ďalším znakom je skutočnosť, že do roku 2020 boli rozvojom stratégií regionálneho rozvoja ústredná vláda a teraz bude stratégia prebiehať na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni so zapojením mimovládnych organizácií . K dnešnému dňu sú ukončené štátne cielené programy rozvoja štátnej hranice a koncepcie štátneho cieľového programu rozvoja štátnej hranice do roku 2030 a cieľového a akčného plánu budovania kontrolných bodov sú posudzované ministerstvami a rezortmi. Toto otvára okno príležitosti pre návrhy v týchto programoch a rozvojových plánoch počas implementácie projektu. Na regionálnej úrovni existuje program rozvoja hraničnej infraštruktúry v Zakarpatskej oblasti do roku 2022.

Z prednášky Györgyné Makszim Dr. Tímea Nagy, odborníčky na územné plánovanie a rozvoj dopravnej infraštruktúry v Szabolcs-Szatmár-Bereg župe sa účastníci kick-off stretnutia získali nové poznatky o hlavných rysoch rozdielov regionálneho rozvoja v Maďarsku ktoré sa vytvorili a zintenzívnili po prechode Maďarska k demokracii v roku 1989. Rozdelenie krajiny na „západ-východ“, „Budapešť – celá krajina“, „stred – provincia“ komplikuje regionálny rozvoj, ale umožnil rozvoj koncepcie analýzy a vývoja návrhov na vypracovanie plánu mobility. Navrhla vyčleniť ekonomické a sociálne skupiny faktorov ovplyvňujúcich vývoj regiónu. Ďalším krokom je zistiť, ako funguje systém vzťahov medzi regionálnymi aktérmi. Poslednou fázou je určenie faktorov ponuky a dopytu na základe vyššie uvedených kategórií.

Dr. Zoltán Kovács, Expert dopravnej infraštruktúry na samospráve z Szabolcs-Szatmár-Bereg župy, identifikoval kľúčové aspekty, ktoré bude trebs nepochybne zahrnúť do spoločného plánu mobility. Jednou z priorít maďarskej vlády teda rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry, ktorá zabezpečí konkurencieschopnosť ekonomického systému štátu a všeobecne zvýši mobilitu občanov. Cieľom programu rozvoja infraštruktúry a vlády Maďarska je, aby bolo možné dosiahnuť akékoľvek úsek diaľnice z miestnej komunikácie za 30 minút. V tejto súvislosti sa plánuje priviesť diaľnica k štátnym hraniciam Maďarska a pokračovať v radiálnom rozvoji ich siete. Okrem toho sa plánuje výstavba mostov cez Dunaj, Komárom (Maďarsko) – Komárno (Slovensko), ako aj príprava a výstavba ďalších dvoch mostov cez Dunaj, z ktorých jeden je blízko Moháča a druhý, takzvaný Galvaniho most v Budapešti na spojenie štvrtí Kelenföld a Ferencváros; most cez rieku Tisu v meste Szolnok pre diaľnicu M4, most cez rieku Tisza medzi obcou Lónya a obcou Tiszamagyaros ( Szabolcs-Szatmár-Bereg ), rekonštrukcia mosta cez rieku Tisa v   Kisköre. Okrem toho sú plánované obchvaty v mestách Gyöngyös , Hódmezővásárhely , Kisvárda , Nagykanizsa , Nyíregyháza, Sopron, Székesfehérvár a Várpalota. Vďaka tomu by všetky mestá regionálneho významu mali mať priamy prístup na diaľnicu.

Ionuţ Militaru, zástupca územnej administratívnej jednotky okresu Satu Mare (Rumunsko), predstavila prístupy k strategickému plánovaniu v Rumunsku. Definoval koncepciu strategického plánovania a zdôraznil hlavné výzvy a prístupy k ich riešeniu. Plán mobility pokrýva 854 km ciest z toho 75% je asfaltových, z toho 279 km vedie k hraničným prechodom, 200 km železníc a 1 letisko ( Satu Mare). Podľa rumunského experta by sa mal vývoj udržateľnej platformy pre rozvoj dopravnej infraštruktúry v rámci projektu „Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI) začať základným výskumom, zberom a analýzou miestnych a regionálnych údajov. z dôvodu čo najefektívnejšej identifikácie dopravných prostriedkov, ľudí a tovaru prechádzajúcich cez hraničné priechody.

Miroslav Fazekaš, referent integrovanej dopravy, zástupca odboru dopravy Košického samosprávneho kraja (Slovensko) oboznámil prítomných s hlavnými požiadavkami Slovenska na regionálne programy rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja sietí verejnej dopravy. Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že železničná doprava je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby SR, mestská doprava patrí do kompetencie mestských zastupiteľstiev a diaľková komunikácia je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na východnom Slovensku prevádzkujú diaľkové linky dva operátori autobusovej dopravy: Arriva a Eurobus. Bola založená logistická spoločnosť, ktorá organizuje a prevádzkuje osobnú autobusovú dopravu na východnom Slovensku. Plán mobility pre Košický samosprávny kraj pokrýva 2 379 km ciest, 573 km železníc a 1 letisko (Košice). Vypracovanie Plánu mobility pre Košický samosprávny kraj bolo ukončené v lete 2020 a samotný dokument sa zameriava na strategické plánovanie dopravnej infraštruktúry a zahŕňa všetky druhy dopravy: motorovú , individuálnu, verejnú a cyklistickú.

Oksana Stankiewicz -Volosianchuk, odborníčka na životné prostredie, opísala pravidlá a požiadavky na ochranu životného prostredia, ktoré by sa mali dodržiavať pri vypracovávaní plánov mobility a ďalších strategických dokumentov. Účastníci úvodného stretnutia sa z jej prejavu dozvedeli o osobitostiach implementácie Európskej zelenej dohody Európskou úniou, ktorá predpokladá úplnú reštrukturalizáciu hospodárstva a zníženie emisií CO2 o 90%, čo vytvorí pre Ukrajinu množstvo výziev a príležitostí, vrátane príležitostí na výrazné posilnenie trhu s elektrickými vozidlami a vybudovanie príslušnej infraštruktúry. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý je potrebné zohľadniť pri vypracovávaní plánov mobility, je zložka biodiverzity: nové dopravné trasy by nemali prechádzať chránenými oblasťami a tam, kde k takémuto javu dôjde, by sa mali vybudovať ekologické doky a vodovody.

Vadym Pylypenko, riaditeľ Medzinárodnej asociácie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina), komunikačný manažér, predstavil komunikačný plán a webovú stránku projektu „Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI). Hlavným nástrojom na komunikáciu a výmenu informácií medzinárodnými odborníkmi a zainteresovanými organizáciami je webová stránka projektu „MOBI“ určená na zverejňovanie informácií v jazykoch všetkých cieľových regiónov (partnerské krajiny projektu). V súlade s cieľmi projektu bude webová stránka hrať úlohu hlavnej komunikačnej platformy s verejnosťou.

Na konci stretnutia projektoví partneri zhrnuli a poznamenali, že vývoj spoločného plánu mobility je strategicky dôležitý pre ďalší rozvoj regiónov, vzhľadom na nové výzvy spojené s karanténnymi obmedzeniami pohybu osôb a tovaru, ktoré si vyžadujú nové spoločné riešenia a nové prístupy k strategickému plánovaniu. Výstavba nových diaľnic, železníc a leteckej dopravy, ako aj vodnej dopravy získavajú na význame. Pokiaľ ide o návrhy na obnovenie cezhraničnej železničnej dopravy cez hraničné regióny krajín EUSDR, ktoré môžu iniciovať regióny Ukrajiny a Rumunska, je vhodné poskytnúť podporu všetkým zainteresovaným regiónom a krajinám s cieľom urýchliť implementáciu svojich medzinárodných štúdií uskutočniteľností a strategické environmentálne hodnotenia a ich vykonávania v rámci nových programov EÚ a Európskej zelenej dohody.

Odborníci identifikovali v súlade s Plánom implementácie projektu tieto kroky: do 31. decembra 2020 sa očakávajú návrhy štruktúry Spoločného plánu mobility, ktorý je zverejnený na webových stránkach projektu a na stránkach partnerov.

Od januára 2021 sa očakáva, že tematické stretnutia medzinárodných odborníkov a okrúhle stoly so zúčastnenými stranami prediskutujú potenciálne miesta rozvoja a výsledky základného výskumu v týchto oblastiach: železničná doprava, letecké spojenie, prihraničná infraštruktúra, vodné cesty, cyklistika, medzinárodné turistické spojenia .

Podľa výsledkov úvodného stretnutia sa uskutočnila tlačová konferencia v Užhorodskom tlačovom klube. Zástupcovia programu MEDIA boli informovaní o začatí projektu „MOBI“ – Moderná pohraničná infraštruktúra – Úspešný karpatský región“, hlavných cieľoch, aktivitách a očakávaných výsledkoch.

Autor/zdroj: Ing. Dominika Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.11.2020 16:40
Upravené: 12.12.2023 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001