Okrúhly stôl "MOBI letecká doprava", moderná hraničná infraštruktúra - úspešný Karpatský región

Dňa 25.2.2021 sa uskutočnil okrúhly stôl na tému “Letecká doprava v Karpatskom regióne” implementovaný v rámci Cezhraničného programu ENI HUSKROUA 2014-2020 a iniciovaný Krajskou radou Maramures v Rumunsku. Hraničné regióny sa zúčastnili konštruktívnych diskusií a inšpiratívnych prezentácií.

Podujatie podporili Regionálna rada Zakarpatska, Krajská rada Maramures, Krajská rada Satu Mare, Samosprávny kraj Szabolcs – Szatmár – Bereg a Košický samosprávny kraj s priamou účasťou zástupcov všetkých hraničných regiónov:  Oleksiy Petrov, Ionel-Ovidiu Bogdan, Oszkár Seszták a Rastislav Trnka. Stretnutie a aktívna diskusia na túto komplexnú tému sa konali práve vďaka partnerskej podpore spomínaných hraničných regiónov.

Oleksiy Petrov, predseda Regionálnej rady Zakarpatska, Ukrajina, vyzdvihol dôležitosť leteckých spojení a multimodálneho prístupu v rozvoji dopravného prepojenia v pohraničných oblastiach. “Pre Zakarpatsko je bytie dobrým susedom súčasťou našej kultúry, preto hranice vnímame nielen ako línie rozdelenia, ale aj jednoty. Kvôli pandémii koronavírusu poklesla úroveň ekonomickej activity, leteckú dopravu nevynímajúc. Veľké finančné straty nás nútia hľadať nové spôsoby a zavádzať nové opatrenia na zvýšenie mobility obyvateľstva. V dnešnej dobe má Zakarpatsko rozvinutú sieť hraničných priechodov (spolu 19). Medzinárodné letisko v Užhorode je komunálnym podnikom spravovaným Regionálnou rada Zakarpatska. Za posledný rok sa podniklo veľa aktivít na obnovu leteckého spojenia – 24.9.2020 podpísali prezidenti Ukrajiny a Slovenskej republiky dohodu o využívaní leteckého priestoru nad Slovenskom, čo napomôže obnove plnej prevádzky medzinárodného letiska v Užhorode.

V pláne je aj modernizácia a rekonštrukcia objektu, vrátane alokovania štedrého fondu od ukrajinskej vlády na rekonštrukciu pristávacej dráhy, či na rekonštrukciu budovy terminálu. Vyjadrenie ukrajinského prezidenta smerom k výstavbe nového medzinárodného letiska v Transkarpatsku, ako aj k obnove užhorodského letiska, je veľmi dôležitým krokom. Letisko v Boryspile navyše presunie do Užhorodu všetko vybavenie potrebné pre leteckú prevádzku.

Ďalším dôležitým projektom pre rozvoj leteckej dopravy je projekt “Karpatská malá letecká doprava”, v rámci ktorého sa naštartuje segment malých lietadiel. Dúfame, že dohoda bude podpísaná a s podporou Európskej únie a partnerov zo susedných regiónov budeme schopní rozvinúť potrebnú infraštruktúru pre male lietadlá. Je nevyhnutné otvoriť školu pre pilotov. Na základe hodnotenia expertov je segment malých lietadiel pre Zakarpatsko mimoriadne relevantný. Podľa vyjadrenia ukrajinského prezidenta a názorov odborníkov by sa užhorodské letisko mohlo stať logistickým centrom pre rôzne druhy dopravy. Dúfam, že toto podujatie pomôže nájsť riešenia pre všetky susedné krajiny.“

Oszkár Seszták, predseda Valného zhromaždenia regiónu Szabolcs-Szatmár-Bereg, Maďarsko, poznamenal, že región Szabolcs-Szatmár-Bereg implementuje niekoľko projektov súvisiacich s infraštruktúrou a spolupráca v rámci projektu MOBI Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región je pre kraj veľmi dôležitou. Pred 5 rokmi bola založená jedinečná asociácia “Tisza” – jej členom sa stala aj Ukrajina napriek tomu, že nie je členom EÚ. Pred niekoľkými rokmi implementovali projekt “Malá Európa”, v rámci ktorého bola mobilita definovaná ako priorita cezhraničnej spolupráce.

Je všeobecne známe, že konkurencieschopnosť regiónu je podmienená úrovňou jeho infraštruktúry. Projekt MOBI Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región sa zameriava práve na infraštruktúru a jeho ciele korelujú so stratégiou rozvoja dopravných systémov v Maďarsku: pokračovanie v budovaní diaľnic smerom k hraniciam a ich vzájomné prepojenie. Ďalšou oblasťou projektu je rozvoj cyklistickej siete a infraštruktúry pre leteckú dopravu. Je dôležité spomenúť, že Univerzita v Nyíregyháza už roky pripravuje pilotov pre civilnú dopravu. Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete, v Európe a na cezhraničnej úrovni, je nevyhnutné hľadať nové riešenia a prekonávať nové výzvy, kvôli ktorým tento projekt vznikol.

Ionel-Ovidiu Bogdan, predseda Krajskej rady Maramureş, Rumunsko, pogratuloval účastníkom okrúhleho stola a poznamenal, že región Maramures je vďaka svojmu kultúrnemu a historickému dedičstvu schopný splniť aj najnáročnejšie požiadavky turistov a návštevníkov. Podľa jeho slov je rozvoj infraštruktúry predpokladom pre posilnenie konkurencieschopnosti regiónu.

Ponúka príležitosti pre všetky druhy cestovného ruchu a adrenalínových športov, a špeciálne aj drevené kostolíky zaradené do zoznamu UNESCO, či 30 chránených prírodných oblastí. Ionel-Ovidiu Bogdan vyzdvihol dôležitosť práce odborníkov a verí v efektívnu spoluprácu na úrovni lokálnych samospráv a rád v prihraničných regiónoch, ako aj v rozvoj efektívneho dopravného prepojenia.

Doru-Alexandru Lazăr, podpredseda Krajskej rady Maramureş, Rumunsko, zdôraznil, že rozvoj letiska v Maramures je mimoriadne dôležitý pre celý región – momentálne sa pracuje na ustálení spojenia so susednými letiskami. Hlavnou úlohou je umožniť cestovateľom rýchly transport z letiska Maramures na letiská v Maďarsku, na Slovensku a Ukrajine. Všetky príležitosti by mali byť prediskutované s odborníkmi. Ďalšou úlohou je rozvoj dlhodobého spoločného plánu mobility, ktorý bude kľúčovým pre cezhraničnú spoluprácu. Tá je rozhodujúcim faktorom pre rozvoj komunít v regióne Maramures. Potrebná je aj hlbšia spolupráca v oblasti digitalizácie a ochrany životného prostredia.

Rastislav Trnka, Predseda Košického samosprávneho kraja, Slovensko, zablahoželal účastníkom podujatia a pripomenul, že na Slovensku platia prísne karanténne podmienky. Vyjadril vieru, že po pandémii a v súlade s aktuálnymi výzvami, sa rozvinie dostatočné množstvo nástrojov na efektívnu spoluprácu v oblasti cezhraničnej infraštruktúry, a to práve aj vďaka projektu MOBI Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región. Rozvoj efektívneho spojenia medzi regiónmi je veľmi dôležitou úlohou, ktorú dokážeme splniť prostredníctvom spoločného úsilia a zjednotenia aktivít na cezhraničnej úrovni.

Martín Guillermo Ramírez, generálny tajomník Asociácie európskych hraničných regiónov (AEBR):  AEBR je jednou z najvplyvnejších medzinárodných organizácií v oblasti tvorby politiky v Európe. Zahŕňa vyše 100 hraničných regiónov, miestnych samospráv, európskych asociácií a medzinárodných organizácií, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu na makroregionálnej úrovni. AEBR kumuluje najlepšie praktiky a skúsenosti európskych krajín v rôznych odvetviach ekonomickej činnosti, vrátane rozvoja leteckej dopravy (pozn. autora).

Martín Guillermo Ramírez odprezentoval praktické odporúčania k rozvoju letectva a postavenia lokálnych a regionálnych letísk. Zároveň informoval o skúsenostiach z hraničných regiónov a trendoch v leteckej doprave na makroregionálnej úrovni. Poukázal tiež na dôležitosť a vyhliadky  rozvoja leteckých služieb v Karpatskom regióne prostredníctvom klastrov. 

Martín Guillermo Ramírez: Rozvoj leteckej dopravy je vďaka dopadom pandémie pomerne kontroverznou témou. Je však potrebné plánovať opatrenia na obnovenie kapacít po prekonaní pandémie a jej následkov. Aj z tohto dôvodu sú letecké spojenia v Karpatskej oblasti jedným z hlavných elementov rozvoja siete regionálnych letísk a posilnenia cestovného ruchu. Regionálne letiská môžu práve v súčasnej situácii zohrať dôležitú úlohu.

Rozvoj siete regionálnych letísk by mal zohľadňovať aspekty týkajúce sa terénu, či lokalít vzdialených od centier infraštruktúry. Skvalitňovanie infraštruktúry by taktiež malo brať ohľad na aktuálny stav letectva v regiónoch. Rozvoj letísk je vo všeobecnosti dobrým nástrojom pre rozvoj infraštruktúry, no vzhľadom na aktuálne trendy je nevyhnutné plniť kritériá na ochranu životného prostredia, ako aj prechod z vyčerpateľných zdrojov energie na tie obnoviteľné. V sektore výstavby letísk a budovania logistických prestupových centier je základom kombinácia viacerých typov spojení, čo poskytuje väčšiu výhodu pre potreby spotrebiteľa.

Na úrovni EÚ prebieha o kombinácii viacerých typov služieb diskusia. Hlavný opatreniami v oblasti letectva by mala byť decentralizácia a sústredenie sa na možnosti a plnenie potrieb v regiónoch. V kontexte spolupráce založenej na cezhraničnom spojení a dobrom susedstve poskytuje integrácia všetkých typov dopravy najlepšie výsledky, pričom efektívne zapája súkromný sektor a distribúciu investícií.

Multimodalita je kľúčovou v rozvoji regionálnych letísk: koordinácia spolupráce medzi viacerými letiskami, ktoré zápasia s plnením štandardov a zapojením do leteckej siete, ktoré nastáva po riadnej príprave logistickej základne a infraštruktúry.

Malé lietadlá sa najlepšie prispôsobujú potrebám regiónu, no urýchlenie rozvoja akéhokoľvek typu leteckého spojenia je extrémne náročné. Z tohto dôvodu je postup a koordinácia projektových partnerov a dotknutých subjektov kľúčovým aspektom, ktorý pomôže prilákať a implementovať investície efektívnejšie. Karpatský región je považovaný za oblasť s mnohými príležitosťami, takže jeho rozvoj a prosperita ovplyvnia ekonomiku všetkých členských štátov. V oblasti malého letectva sú skúsenosti so spoločnými leteckými projektmi veľmi dôležité, napríklad v prípade rozvoja letiska v Bazileji, ktoré patrí Francúzsku, no vybudované bolo na náklady Nemecka. V súčasnosti je samozrejme ťažké porovnávať región Severného Porýnia a Karpatskej oblasti, no podobné príklady existujú naprieč EÚ. Ďalším príkladom je výstavba letísk na hraniciach Rakúska a Nemecka na základe regionálnych potrieb lokálnych letov. Malé mestá, či dokonca dediny, budujú miestne letiská, ktoré významne pozdvihujú ekonomickú aktivitu a majú výrazný efekt s relatívne nízkou investíciou.

Na záver komunikoval Martín Guillermo Ramírez na tlačovej konferencii s ukrajinskými médiami a pochválil iniciatívu “Letecké spojenia v Karpatskom regióne”, ktorý vyžaduje pokračovanie v implementácii a je v súlade s aktuálnymi výzvami:  

V poslednom období sa Európa snaží zlepšiť dopravnú infraštruktúru, zmeniť pohľad na mobilitu a zaviesť multimodálny prístup k rozvoju dopravnej infraštruktúry. Z tohto dôvodu letecká doprava získava novú prioritu popri skvalitňovaní celkového dopravného systému a infraštruktúry ako takej. Kvôli karanténnym opatreniam a ich negatívnym dôsledkom je ťažké udržať sieť malých letísk, no práve malé lietadlá sú efektívnym spôsobom cezhraničnej dopravy a spojenia všeobecne.

Príkladom je už prezentované letisko v Bazileji, v prípade ktorého je letisko umiestnené v jednej krajine, vlastnené je druhou a náklady na vybudovanie znášala tretia krajina. Letisko je však veľkým impulzom pre rozvoj infraštruktúry.

Dôležité je kvalitné strategické plánovanie, koordinácia a klastrový prístup. Projekt MOBI Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región je dobrým príkladom takéhoto prístupu. V Európe existuje viacero podobných projektov – v španielskej Andalúzii hraničiacej s Portugalskom funguje klastrový prístup na rozvoj dopravnej infraštruktúry. Ďalším odvetvím je elektrifikácia a používanie vodíkového paliva, ktoré sa považuje za hlavný smer v rozvoji letectva na nasledujúce roky.

Autor/zdroj: Ing. Dominika Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.02.2021 15:05
Upravené: 12.12.2023 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001