Prvý interaktívny workshop organizovaný v rámci projektu GoDanuBio

nteraktívny workshop Košického samosprávneho kraja organizovaný v rámci projektu GoDanuBio - Participatívne ekosystémy na podporu revitalizácie vidieckej a mestskej spolupráce prostredníctvom riadenia Dunajského obehového biohospodárstva - 15. január 2022.

V rámci implementácie aktivít projektu GoDanuBio, ktorého cieľom je podpora a revitalizácia vidieckych oblastí košického kraja - s využitím metodiky participatívneho riadenia obehového biohospodárstva, zorganizoval Košický samosprávny kraj prvý informačný seminár, ktorý poslúžil na prezentáciu možností využitia nástrojov projektu GoDanuBio, užitočných pre podporu regiónu. Témou organizovaného workshopu bola využitie metodológie participatívneho riadenia v systéme verejnej správy. Prostredníctvom projektu GoDanuBio bola prezentovaná metodológia participatívneho riadenia, ktorú je potrebné postupne zavádzať do praxe.

Za týmto účelom bol organizovaný informačný workshop, ktorý sa uskutočnil online, 15. januára 2022, za účasti predstaviteľov Vodných rád Košického samosprávneho kraja. Cieľom seminára bolo prepojiť nosnú myšlienku projektu – participatívne riadenie v oblasti podpory vidieckych oblastí – s fungovaním Vodných rád, ako príkladov dobrej a užitočnej praxe v regióne, ktorá napomáha jeho rozvoju.

Vzhľadom na skutočnosť, že Vodné rady fungujú na princípe participatívneho riadenia, jedným z hlavných cieľov organizovaného workshopu bolo započať diskusiu o možných prepojeniach aktivít projektu GoDanuBio s aktivitami, ktoré Vodné rady vykonávajú.

Seminár pozostával z niekoľkých tematických blokov:

Prvým bodom programu bolo predstavenie projektu GoDanuBio, počas ktorého boli účastníkom poskytnuté všetky informácie týkajúce sa projektu a jeho implementácie: trvanie projektu, zúčastnení partneri, aktivity, celkový rozpočet, hlavné témy a ciele projektu.

Druhá časť informačného seminára pozostávala z predstavenia konceptu synergií projektu GoDanuBio v možnej nadväznosti na aktivity Vodných rád s dôrazom zabezpečiť aktívnu spoluprácu medzi rôznymi oblasťami/úrovňami politiky s cieľom riešiť demografické zmeny prostredníctvom nových spoluprác, obchodných modelov a hodnotových reťazcov v oblasti obehového biohospodárstva.

Vzhľadom na to, že Vodné rady spĺňajú kritériá participatívneho riadenia, združujú účastníkov participatívneho riadenia podľa presne stanovených pravidiel a vytvárajú tak kooperačný rozhodovací nástroj, sú svojou funkcionalitou vhodnými adeptami pre zapojenie do aktivít projektu GoDanuBio. V tejto súvislosti sa účastníkom projektu predstavili návrhy možných synergií s implementovaným projektom. Predstavené preto boli konkrétne možnosti podpory zefektívnenia ich fungovania, za účelom využitia metodiky projektu GoDanuBio, vrátane možnej finančnej podpory aktivít. Navrhnutých bolo niekoľko možností spolupráce:

  • Zefektívnenie fungovania Vodných rád, zoficiálnenie ich postavenia
  • Inštitucionalizácia Vodných rád
  • Vodné rady ako poradný orgán
  • Zavedenie participatívneho rozpočtu
  • Zviditeľnenie konceptu fungovania Vodných rád a jeho rozvíjanie
  • Možnosti financovania ďalších metodických príručiek, odborníkov a konferencií a iné.

Záverom stretnutia bola otvorená diskusia. Na predstavený koncept a prvý informačný seminár budú v dohľadnej dobe nadväzovať pripravované aktivity, ktoré nadviažu na tematické ciele zadefinované projektom GoDanuBio pre rok 2022.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.01.2022 17:45
Upravené: 18.02.2022 17:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001