Medzinárodná konferencia MSP "Klastre ako hnacia sila odolnej, digitálnej a zelenej ekonomickej konkurencieschopnosti

V rámci aktivít projektu GoDanuBio bola 7. až 8. decembra 2021 organizovaná Medzinárodná konferencia MSP, ktorej sa zúčastnilo približne 200 zástupcov spoločností, klastrov, organizácií výskumu, vývoja, inovácií na regionálnej a národnej úrovni.

Konferencia s názvom: "Klastre ako hnacia sila odolnej, digitálnej a zelenej ekonomickej konkurencieschopnosti", bola organizovaná Ministerstvom hospodárstva Moldavskej republiky v Kišiňove - FocalRegionsProgramme s podporou Organizácie pre rozvoj sektora malých a stredných podnikov (ODIMM) a Rumunského združenia klastrov (CLUSTERO).

Prvý deň medzinárodnej konferencie bol venovaný zdôrazneniu úlohy klastrov, ako hnacích síl zeleného, odolného a digitálneho prechodu. Uskutočnilo sa to v kontexte novej európskej priemyselnej politiky Európskej komisie, prostredníctvom intervencií úradníkov vlády Moldavskej republiky, Európskej komisie a Európskej klastrovej aliancie (ECA).

Počas tematických workshopov sa uskutočnila výmena osvedčených skúseností medzi rumunskými klastrami a vznikajúcimi iniciatívami v Moldavskej republike. Predmetom rokovaní boli tematické oblasti cestovného ruchu, poľnohospodárstva, potravinárstva, textilu, dreva a nábytku.

Druhý deň (8. december) konferencie bol venovaný biohospodárstvu, kde BIOPRO Bádensko-Württembersko ako vedúci partner projektu predstavilo projekt GoDanuBio na dopoludňajšom zasadnutí ECA, na ktorom sa zúčastnilo približne 35 účastníkov.

Neskôr sa v rámci plenárneho zasadnutia (približne 80 účastníkov) diskutovalo o konkrétnych možnostiach financovania podpory zavádzania hodnotových reťazcov založených na biotechnológiách v podunajskom regióne.

Medzi nimi boli spomenuté aj nové medziregionálne investície do inovácií (I3) a Zelený inovačný program Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Druhá polovica dňa bola venovaná osvedčeným postupom mobilizácie regionálnej excelentnosti oblasti biohospodárstva v krajinách, ako sú Bulharsko, Maďarsko, Srbsko a Slovensko. Konferencia bola z veľkej časti sledovaná online a môžete sa k nej vrátiť na tejto adrese:

Počas medzinárodnej konferencie sa diskutovalo o nových modeloch spolupráce, ktoré by urýchlili hospodársky rozvoj kľúčových odvetví s poskytnutím potrebného prostredia pre regionálny výskum, inovácie a vývoj.

V tejto súvislosti sa venovala väčšia pozornosť možnostiam začlenenia dimenzií "obehového hospodárstva" a "digitalizácie" do kontextu rozvoja klastrov. Kľúčovým je uvedomiť si, že udržateľný rozvoj klastrov a rast ich medzinárodnej konkurencieschopnosti musí byť výsledkom rozvoja a uplatňovania nových technológií. To sa dá dosiahnuť jedine aktualizáciou technologického procesu pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.12.2021 17:35
Upravené: 18.02.2022 17:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001