Košický samosprávny kraj zorganizoval v rámci projektu GoDanuBio sériu interaktívnych workshopov

Košický samosprávny kraj v rámci implementácie aktivít projektu GoDanuBio - Participatívne tréningové schémy a Implementácia tréningov participatívneho riadenia, zameraných na vývoj a zavádzanie vzdelávacích programov pre regionálnu spoluprácu, organizoval v mesiacoch marec – jún 2022 sériu interaktívnych workshopov.

Koncept organizovaných workshopov vychádzal zo stretnutia členov vodných rád, ktorý sa uskutočnil online, v januári 2022 so zreteľom na úvod do problematiky participatívneho riadenia. Prvý informačný workshop bol zameraný na predstavenie hlavných cieľov projektu GoDanuBio a mapovanie možností podpory fungovania vodných rád s využitím metodiky participatívneho riadenia.

V súlade s víziou hlavných aktivít projektu GoDanuBio, ktorými sú nielen vzdelávacie programy participatívneho riadenia, ale predovšetkým mapovanie reálnej praxe participatívneho riadenia v regiónoch partnerov, zapojených do projektu, sa hlavným cieľom organizovaných workshopov stalo overenie úrovne participatívneho riadenia z pozície vodných rád Košického kraja. Vodné rady svojim charakterom spĺňajú kritériá participatívneho riadenia a združujú účastníkov v záujme budovať a rozvíjať kooperačný rozhodovací nástroj pre regionálne autority, nadväzujúc na témy obnovy poškodenej krajiny.

V záujme zhodnotiť reálny charakter participatívneho riadenia vodných rád, a v tomto kontexte odhaliť príležitosti, ktoré by ich rozhodovaciu pozíciu v rámci systematického viacúrovňového riadenia regionálnej politiky posilnili, boli organizované tri interaktívne workshopy naprieč okresmi Spiš, Gemer, Zemplín a Abov (v termínoch 23.-28.marec 2022). Počas organizovaných workshopov boli členom vodných rád predstavené návrhy možných synergií s implementovaným projektom GoDanuBio a konkrétne nástroje podpory zefektívnenia ich doterajšieho fungovania prostredníctvom metodiky participatívneho riadenia. Hlavným cieľom workshopov bolo posilniť medzi účastníkmi dôveru v participatívny charakter riadenia vecí verejných a motivovať tak k väčšej aktivite smerom „zdola – nahor“ v rebríčku regionálnych kompetencií. To všetko primárne zamerané - na tému obnovy poškodenej krajiny a dopadov klimatických zmien, ktoré majú ďalekosiahly sociálno-ekonomický dopad nielen na územie Košického kraja.

Séria troch organizovaných interaktívnych workshopov naprieč regiónom so sebou priniesla otvorenie mnohých zaujímavých tém a potrieb, ktorým je potrebné venovať náležitú pozornosť. Mnohé z nich sa týkali predovšetkým toho, ako funguje – alebo aj nefunguje riešenie problému obnovy krajiny v rámci košického regiónu s dôrazom na jeho participatívny charakter. Zohľadnila sa tiež potreba budovania odborných kapacít v rámci rozhodovacieho procesu, ktoré často chýbajú, alebo sú nepostačujúce. V zmysle participatívneho procesu je rovnako dôležité konfrontovať a akceptovať názory „zdola“ smerom k autorite, oprávnenej rozhodovať o veciach verejných. Vhodne nastaveným participatívnym procesom je možné podporovať vznik tzv. poradných orgánov, v rámci ktorých by kompetentní dokázali posúvať riešenie mnohých otázok vpred.

Vďaka organizovaným workshopom sa odhalilo mnohé, na čom je v rámci participatívneho charakteru fungovania vodných rád potrebné pracovať. Výsledkom marcových workshopov bola výzva k otvoreniu nadväzujúcej diskusie vo vzťahu k potrebe budovania odborných kapacít, ktoré by pomohli identifikovať a riešiť bariéry v procese obnovy poškodenej krajiny s využitím nástrojov participatívneho riadenia.

Zavŕšením série interaktívnych workshopov bol v rámci projektu GoDanuBio zorganizovaný v poradí štvrtý interaktívny workshop s názvom Fórum Košického kraja k obnove krajiny, ktoré sa uskutočnilo 9. júna 2022 v Kongres Hoteli Roca, za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Martina Kováča a mnohých zaujímavých hostií zo štátnej a verejnej správy, občianskych združení aj environmentálnych aktivistov.

Fórum bolo rozdelené do dvoch tematických blokov, kde v prvej polovici boli prezentované reálne aktivity členov vodných rád, vrátane príkladov dobrej praxe z oblasti obnovy poškodenej krajiny, ktoré mali poslúžiť ako inšpirácia pre menej aktívne regióny. Druhá časť workshopu Fórum Košického kraja k obnove krajiny bola venovaná panelovým diskusiám zameraným na uvedené témy:

  • Aké mechanizmy a nástroje sú potrebné na udržateľné riadenie obnovy krajiny?
  • Ako je potrebné zlepšiť legislatívne prostredie?
  • Aké finančné mechanizmy sú potrebné na posilnenie dlhodobého riadenia obnovy krajiny?
  • Ktoré zainteresované strany je potrebné osloviť?

Závery plynúce z diskusií aktérov Fóra budú spoločne analyzované zainteresovanými partnermi projektu GoDanuBio, v záujme hľadania nástrojov a metód využiteľných pre potreby zlepšenia participatívneho riadenia so zameraním na obnovu poškodenej krajiny Košického kraja.

Hlavný partner GoDanuBio o štvrtom workshope organizovanom Košickým samosprávnym krajom konzorcium zúčastnených partnerov oficiálne informoval formou tlačovej správy.

Autor/zdroj: Mgr. Iveta Urbanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.07.2022 13:16
Upravené: 18.07.2022 13:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001