Komponent III - MRK

Zlepšenie integrácie marginalizovaných skupín ohrozených chudobou a sociálnou exklúziou

Úvod

V Košickom kraji je v rámci Slovenska najvyššie percento zastúpenia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v obciach a miest. Zo 461 obcí (vrátane miest) žije rómska menšina až v 221 z nich. Rómska populácia tvorí viac ako 20 %  populácie regiónu. Miera zamestnanosti v týchto regiónoch je nízka, životné podmienky často nepostačujúce a prístup k verejnej infraštruktúre vrátane vzdelávania, je veľmi nízky.

Hlavným cieľom tohto komponentu v rámci iniciatívy Catching-Up Regions III (CURI III) je pomoc samosprávam s prítomnosťou MRK zlepšiť integráciu rómskych komunít,  ich životné podmienky, zmapovať potreby obyvateľov vybraných obcí zapojených do projektu, aktualizovať strategické rozvojové dokumenty, podpora pri príprave projektovej dokumentácie, projektových zámerov a následne ich implementácia a v neposlednom rade pomoc samosprávam so samotným rozvojom ich obce.   

1. Aktivity (rok 2020)

 • Zostavenie tímu KSK zodpovedného za komponent III
 • Tvorba akčného plánu
 • Zber a analýza informácií
 • Predvýber samospráv
 • Koordinácia procesov za účasti Svetovej banky realizovanej online formou

2. Aktivity (rok 2021)

 • Zostavenie tímu za úrad KSK zodpovedný za komponent III
 • Identifikovanie 3 pilotných samospráv (obec Vítkovce z okresu Spišská Nová Ves; obec Vtáčkovce a Jasov z okresov Košice-okolie)
 • Účasť na obecných zastupiteľstvách pilotných samospráv za účelom získania súhlasu pre vstup do CURI III
 • Zostavenie členov fokusových skupín v každej obci reprezentujúcich pestrú vzorku ľudí (mladí ľudia, aktívni obyvatelia, seniori, bývalí zástupcovia samosprávy) zastupujúcich rôzne oblasti ako vzdelanie, zdravie, bývanie, neziskový sektor
 • Vedenie facilitačných procesov
 • Identifikovanie investičných potrieb obce
 • Konzultácie, odborná pomoc a koordinačné aktivity pri spracovaní a tvorbe projektových zámerov
 • Miestne občianskej poriadkové služby (MOPS) – odborná pomoc pri spracovaní žiadosti o NFP
 • Koordinácia stakeholderov - MV SR,  MIRRI, Svetová banka, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
 • Práca v terénne za účasti – MV SR,  Európskej komisie, MIRRI, Svetová banka, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
 • Vypracovanie nových PHSR v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja n.o.
  • Vtáčkovce schválené obecným zastupiteľstvom 10/2021 na programové obdobie do r. 2021 - 2027
  • Vítkovce schválené obecným zastupiteľstvom 11/2021 na programové obdobie do r. 2021 – 2027
  • Jasov schválené obecným zastupiteľstvom 11/2021 na programové obdobie do r. 2021 – 2027
 • Koordinácia procesov na týždennej báze za účasti Svetovej banky realizovanej online formou

3. Aktivity (rok 2022/Január - Apríl)

 • Konzultácie, odborná pomoc a koordinačné aktivity pri spracovaní a tvorbe projektových zámerov, ktorých výsledkom má byť ich úspešné schválenie a implementácia
 • Vstup do CURI IV
 • Tvorba akčného plánu v spolupráci so Svetovou bankou pre iniciatívu CURI IV. Navrhovanými oblasťami intervencie sú:
  • integrovaná investičná výzva na podporu zabezpečenia základnej infraštruktúry v pilotných obciach
  • vstup sociálnej ekonomiky s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti pre marginalizované a zraniteľné skupiny
  • zlepšenie prístupu k udržateľnému bývaniu
  • rozšírenie „mäkkých“ investícií o domácu starostlivosť o dojčatá
 • Identifikovanie nových 2 partnerských samospráv pre zapojenie sa do CURI IV

4. Aktuálny stav:

 • Riadiaci výbor Iniciatívy SK CURI III na svojom riadnom zasadnutí dňa 17.05.2022 v Banskej Bystrici akceptoval návrh zapojenia nových samospráv, konkrétne mesto Dobšiná a mesto Trebišov do 4.ročníka Iniciatívy Catching-up Regions.
  • Mesto Dobšiná – vstup do iniciatívy CURI IV odsúhlasené mestským zastupiteľstvom dňa 23.06.2022
  • Mesto Trebišov - vstup do iniciatívy CURI IV odsúhlasené mestským zastupiteľstvom dňa 20.06.2022
 • Dňa 21.07.2022 bola uzavretá komplexná výzva MV SR / OPLZ-PO5a6-2020-1 na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zapojených do Iniciatívy Catching-up Regions III. Zapojené samosprávy do iniciatívy (Jasov, Vtáčkovce, Vítkovce a mesto Dobšiná) podali žiadosti o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 17.332.884,66 €. Obec Vtáčkovce sa zapojila aj do výzvy na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 kde podali žiadosť na preplatenie projektovej dokumentácie vo výške15.960,00 €.
 • Mesto Trebišov v spolupráci s tímom KSK pracuje na tvorbe strategického dokumentu na zmiernenie efektu segregácie a je v procese zostavovania členov fokusovej skupiny za týmto účelom.
 • Vypracovanie strategického dokumentu/metodiky na prestupné bývanie je v procese tvorby.
 • Zasadnutie riadiaceho výboru Iniciatívy Catching-up Regions 4 na Úrade PSK je plánované dňa 20. septembra 2022.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.03.2022 16:10
Upravené: 25.08.2022 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001