Komponent III - MRK

Zlepšenie integrácie marginalizovaných skupín ohrozených chudobou a sociálnou exklúziou

Úvod

V Košickom kraji je v rámci Slovenska najvyššie percento zastúpenia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v obciach a miest. Zo 461 obcí (vrátane miest) žije rómska menšina až v 221 z nich. Rómska populácia tvorí viac ako 20 %  populácie regiónu. Miera zamestnanosti v týchto regiónoch je nízka, životné podmienky často nepostačujúce a prístup k verejnej infraštruktúre vrátane vzdelávania, je veľmi nízky.

Hlavným cieľom tohto komponentu v rámci iniciatívy Catching up Regions III (CURI III) je pomoc obciam s prítomnosťou MRK zlepšiť integráciu rómskych komunít,  ich životné podmienky, zmapovať potreby obyvateľov vybraných obcí zapojených do projektu, aktualizovať strategické rozvojové dokumenty, podpora pri príprave projektovej dokumentácie, projektových zámerov a následne ich implementácia a v neposlednom rade pomoc samosprávam so samotným rozvojom ich obce.   

1. Aktivity (rok 2020)

 • Kreovanie tímu KSK zodpovedného za komponent 5
 • Tvorba akčného plánu
 • Zber a analýza informácií
 • Predvýber obcí
 • Koordinácia procesov za účasti Svetovej banky realizovanej online formou

2. Aktivity (rok 2021)

 • Zostavenie tímu za úrad KSK zodpovedný za komponent 5
 • Identifikovanie 3 pilotných obcí (obec Vítkovce z okresu Spišská Nová Ves; obec Vtáčkovce a Jasov z okresov Košice-okolie)
 • Účasť na obecných zastupiteľstvách pilotných obcí za účelom získania súhlasu na vstupu do CURI III
 • Zostavenie členov fokusových skupín v každej obci reprezentujúcich pestrú vzorku ľudí (mladí ľudia, aktívny obyvatelia, seniori, bývalí zástupcovia samosprávy) zastupujúcich rôzne oblasti ako vzdelanie, zdravie, bývanie, neziskový sektor
 • Vedenie facilitačných procesov
 • Identifikovanie investičných potrieb obce
 • Konzultácie, odborná pomoc a koordinačné aktivity pri spracovaní a tvorbe projektových zámerov
 • Miestne občianskej poriadkové služby (MOPS) – odborná pomoc pri spracovaní žiadosti o NFP
 • Koordinácia stakeholderov - MV SR,  MIRRI, Svetová banka, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
 • Práca v terénne za účasti – MV SR,  Európskej komisie, MIRRI, Svetová banka, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
 • Vypracovanie nových PHSR v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja n.o.
  • Vtáčkovce schválené obecným zastupiteľstvom 10/2021 na programové obdobie do r. 2021 - 2027
  • Vítkovce schválené obecným zastupiteľstvom 11/2021 na programové obdobie do r. 2021 – 2027
  • Jasov schválené obecným zastupiteľstvom 11/2021 na programové obdobie do r. 2021 – 2027
 • Koordinácia procesov na týždennej báze za účasti Svetovej banky realizovanej online formou

3. Aktivity (rok 2022/Január - Marec)

 • Konzultácie, odborná pomoc a koordinačné aktivity pri spracovaní a tvorbe projektových zámerov, ktorých výsledkom má byť ich úspešné schválenie a implementácia
 • Vstup do CURI IV
 • Tvorba akčného plánu v spolupráci so Svetovou bankou pre iniciatívu CURI IV. Navrhovanými oblasťami intervencie sú:
  • integrovaná investičná výzva na podporu zabezpečenia základnej infraštruktúry v pilotných obciach
  • vstup sociálnej ekonomiky s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti pre marginalizované a zraniteľné skupiny
  • zlepšenie prístupu k udržateľnému bývaniu
  • rozšírenie „mäkkých“ investícií o domácu starostlivosť o dojčatá
 • Identifikovanie nových 2 partnerských obcí pre zapojenie sa do CURI IV

4. Aktuálny stav:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.03.2022 16:10
Upravené: 29.03.2022 16:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine