Komponent II: Školstvo

Zosúladenie existujúcej ponuky stredných odborných škôl s potrebami trhu práce v KSK (VET)

Jednou z prekážok, ktoré má iniciatíva CURI pomôcť odstrániť v rámci „dobiehania regiónov“ je nesúlad medzi ponukou stredných odborných škôl, zručnosťami absolventov odborných škôl a potrebami trhu práce. Pre tento účel slúži komponent iniciatívy č. II: Adaptácia odborného vzdelávania na účely úspešného uplatnenia absolventov.

Cieľom je zmapovať súčasný stav a definovať konkrétne intervencie, ktoré by zvýšili kvalitu, inkluzívnosť a relevantnosť trhu práce stredných odborných škôl v regióne tak, aby uspokojovali potreby regionálneho trhu práce. Takéto dôkladné analýzy potrieb zároveň umožnia regiónu uchádzať sa o finančné prostriedky EÚ na uskutočnenie nevyhnutnej reformy v tejto oblasti.

Aktuálny stav

Rozpor medzi ponukou stredných odborných škôl, zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce je dlhodobo jednou z najvýznamnejších prekážok rozvoja Košického kraja. O schopnostiach, ktoré je potrebné získať prostredníctvom študijných programov, súvisiacich vyučovacích metód a ich konečného hodnotenia, rozhoduje väčšina stredných odborných škôl výlučne na základe pravidiel a predpisov, a nie na základe zmysluplnej a dlhodobej komunikácie so zamestnávateľmi pôsobiacimi v regióne. Iba veľmi malé percento škôl skutočne spolupracuje s miestnymi spoločnosťami na získaní svojej priamej spätnej väzby s cieľom vylepšiť príslušné študijné programy. Rovnako nie sú dostatočne využívané skúsenosti zamestnávateľov so systémom duálneho vzdelávania. Spätná väzba alebo zdieľanie údajov a informácií ovplyvňujúcich kvalitu odborného vzdelávania a prípravy je teda výrazne obmedzená. To naznačuje zreteľný rozdiel medzi tým, čo školy a ich prostredie ponúkajú, a aktuálnymi požiadavkami trhu práce.

Bude tiež potrebné hľadať spôsoby, ako zatraktívniť systém stredného odborného vzdelávania pre marginalizované skupiny a ich budúcich zamestnávateľov.

Aktivity v rámci komponentu II:

1. Prieskum medzi zamestnávateľmi
(Časový rámec: 01/2021 – 03/2021)

  • cieľom analýzy údajov, ktoré sa získajú počas hĺbkových štruktúrovaných rozhovorov, je identifikovať a vyhodnotiť príčiny, povahu a rozsah možného nesúladu medzi zručnosťami absolventov stredných odborných škôl a potrebami trhu práce a identifikovať zamestnávateľov „Názory na kvalitu a význam stredného odborného vzdelávania v regióne.
  • Svetová banka bude viesť hĺbkové rozhovory s reprezentačnou skupinou 50 - 70 rôznych typov zamestnávateľov/spoločnosti v KSK. KSK získa kapacitu na opakovanie podobných cvičení v budúcnosti.
  • špeciálne dôraz sa bude klásť na: možnosti ako lepšie podporiť firmy pri prijímaní ďalších zamestnancov zo sociálne znevýhodneného prostredia (MRC); digitálne technológie používané a požadované spoločnosťami v KSK; odporúčania zamestnávateľov týkajúce sa systému duálneho vzdelávania.

Výstup: Správa o potrebách trhu práce v Košickom kraji.

2. Prieskum na stredných odborných školách
(Časový rámec: 03/2021 – 06/2021)

  • Cieľom bude vyhodnotiť reformné potreby stredných odborných škôl v KSK (vrátane štátnych, súkromných a cirkevných škôl pôsobiacich na území Košického kraja). Osobitná pozornosť sa bude venovať identifikácii hlavných oblastí nesúladu medzi ponúkanými študijnými programami a zručnosťami požadovanými v praxi.
  • Na tento účel sa zhromažďujú základné údaje o počte žiakov odborného výcviku a študijných programov podľa oblasti odborného vzdelávania s cieľom zostaviť zoznam programov, v ktorých je vysoký alebo naopak nedostatočný počet žiakov; počte učiteľov / majstrov a ich kvalifikačná štruktúra; aktuálna ponuka študijných programov v ponuke stredných odborných škôl v Košickom kraji; ďalšie ukazovatele týkajúce sa jednotlivých škôl a ich žiakov
  • Výsledkom tohto počiatočného hodnotenia budú prvé odporúčania na prispôsobenie ponuky študijných programov tak, aby viac zodpovedala potrebám trhu práce. KSK získa kapacitu na opakovanie podobných cvičení v budúcnosti.
  • Špeciálne zameranie sa bude klásť na: možnosti podpory študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia (MRC) pri zvyšovaní ich vzdelania a zamestnanosti v miestnych firmách; digitálne technológie používané vo vzdelávacom procese, ako aj reforma študijných programov v tomto sektore; možnosti ako lepšie organizovať duálne vzdelávanie.

Výstup: Správa mapujúca existujúce stredné odborné štúdium a učebné kurzy a špecializáciu v KSK vrátane návrhu na optimalizáciu štruktúry študijných programov stredného odborného vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce.

3. Návrh investičných balíkov
(Časový rámec: 06/2021 – 09/2021)

  • Na základe výstupov z dvoch predchádzajúcich aktivít sa určí investičná potreba približne 5 vybraných stredných odborných škôl a podľa toho sa pre tieto školy navrhnú tzv. Investičné balíčky. Výsledkom analýzy bude správa a „investičný balík“ pre každú z vybraných škôl, ktoré predstavia identifikované výzvy (tzn. prispôsobiť škálu študijných programov škole tak, aby lepšie vyhovovala potrebám trhu práce; modernizácia školského vybavenia a zlepšenie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov) a ich finančný rámec (tzn. odhad nákladov na implementáciu navrhovaných zmien a identifikáciu potenciálnych zdrojov financovania)
  • Stredné odborné školy spolu s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja budú musieť nájsť lepší spôsob identifikácie potrieb zamestnávateľov, aby mohli zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť obsah výučby a vyučovacie metódy, najmä vyhovieť požiadavkám na špecifické technické zručnosti požadované pre konkrétne pracovné pozície a pre zručnosti 21. storočia všeobecne. To bude okrem iného znamenať intenzívnejšie a zdokonalené školenie študentov v oblasti špecializovaných počítačových zručností. To všetko by malo lepšie pripraviť absolventov stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce.

Výstup: Správa s odporúčaniami o potrebných investičných potrebách pre prioritné stredné odborné školy (cca 5 vybraných škôl)

Konečný výstup:

Dostatočné údaje o nedostatočnej/nadmernej ponuke v sektore stredného odborného vzdelávania a potrebách trhu práce, čo vedie k prioritnému súboru investičných potrieb na vzorke škôl. Na mieru šité odporúčania budú slúžiť ako východiskový bod pre reformný proces s cieľom zlepšiť zosúladenie existujúcej ponuky stredných odborných študijných programov s potrebami trhu práce v Košickom kraji, ako aj s osobitným zameraním na zvyšovanie zamestnanosti možnosti študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia (MRC) a využitie digitálnych technológií vo vzdelávaní.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.03.2022 13:43
Upravené: 24.03.2022 14:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001