Rozhýbaný kraj v participácii

O parti procesoch pre rok 2023.

V priebehu roku  2022 prebehla na Úrade KSK diagnostika s cieľom zistenia aktuálneho stavu participácie na jednotlivých odboroch úradu.  Na základe diagnostiky bolo identifikovaných niekoľko projektov z ktorých boli následne vybrané štyri verejné politiky ktoré prechádzajú procesom participácie na Úrade Košického samosprávneho kraja.

Podpora pohybových aktivít u študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Úlohou projektového zámeru je zmapovať záujem žiakov stredných škôl o pohybové aktivity, ktoré ponúka telesná a športová výchova s cieľom zachytiť konkrétne potreby mladých ľudí, ktoré by viedli k zvýšenému záujmu mladých o pohybové a športové aktivity. Projekt je reakciou na dlhodobý nezáujem študentov stredných škôl o telesnú a športovú výchovu a pohybovo-športové aktivity ako také. Z praxe vieme, že predmet telesnej  a športovej výchovy nie je veľmi obľúbený u študentov stredných škôl, čo pramení z viacerých faktorov ako (absentujúca, resp. zastaralá športová infraštruktúra, dievčatá vo veku puberty, chýbajúce sociálne zariadenia, slabo motivovaní učitelia a pod.)

Projekt je reakciou na vyššie uvedený problém, ktorý je potrebné riešiť. Z praktického hľadiska školy nedisponujú dátami, ktoré reflektujú záujem/nezáujem študentov o telesnú a športovú výchovu. Takéto dáta sú zmapované iba “pocitovo,” bez hlbšej analýzy. Získanie dát, ktoré budú hovoriť o tom, prečo študenti vo väčšej miere neprejavujú záujem o aktívnu účasť na hodinách telesnej a športovej výchovy, dopomôžu k tvorbe nových opatrení, ktoré sa následne zapracujú do novopripravovanej Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja.

Audience development – návštevník ako súčasť divadelnej komunity

Hlavným cieľom je prispieť k zatraktívneniu Divadla Thália Színház novému divákovi (s dôrazom na mladého diváka), k opätovnému prilákaniu bývalých skalných návštevníkov (staršia generácia ktorá kvôli obavám z COVID-19 prestala chodiť do divadla), k posilneniu návštevnosti strednej generácie  (s možnosťou rozšírenia  ponuky kultúrnych služieb) a k spopularizovaniu dostupnosti divadla aj pre slovenského diváka (všetky vlastné predstavenia divadlo titulkuje a tlmočí do slovenského jazyka a aktívne spolupracuje s umeleckými školami s vyučovacím jazykom slovenským).

Dáta v priestore - Geoportál KSK

Projekt má zvýšiť celkové poznanie Geoportálu KSK, informovanosť o jeho možnostiach, funkcionalitách a tiež zistiť aké dáta samosprávy a Košický samosprávny kraj  na geoportáli potrebujú a aj nastaviť platformu pre systematickú spoluprácu medzi krajom a samosprávami na ďalšom vývoji Geoportálu KSK.

Participatívne naplnenie platformy Dotvorsa.sk

Cieľom participatívnej politiky je naplnenie obsahu on-line platformy Dotvorsa.sk a zabezpečenie jednotného prístupu k bohatej ponuke aktivít a podujatí neformálneho vzdelávania mládeže Košického kraja. Jedným z hlavných cieľov projektu je združiť na jednom mieste organizácie, ktoré dokážu zatraktívniť ponuku neformálneho vzdelávania už existujúcej platformy Dotvorsa.sk a podporiť čo najvyššiu intuitívnosť jej používania pre mladých ľudí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.09.2023 13:30
Upravené: 25.01.2024 10:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001