Zmena filozofie projektov nového programového obdobia 2014-2020

Podávanie individuálnych a sektorových projektov v programovom období 2007-2013 neviedlo k zmierneniu regionálnych rozdielov, ktoré sa naopak ďalej prehlbovali. Riešenie má priniesť zmena koordinácie projektov a ich vzájomné previazanie v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), ktorú dnes na konferencii predstavil Košický samosprávny kraj.

Otvorenie konferencieV programovom období 2007-2013 na základe výzvy predkladali uchádzači individuálne projekty na riešenie miestnych a regionálnych problémov. Hodnotenia tohto programového obdobia však ukázali, že napriek úspešne realizovaným individuálnym projektom sa regionálne disparity na východe Slovenska naďalej prehlbujú. To signalizuje, že proces nebol dostatočne koordinovaný. Podcenila sa spoločná príprava, plánovanie a rozhodovanie najmä na miestnej, subregionálnej a regionálnej úrovni. Bez ich vzájomnej previazanosti s národnou úrovňou často dochádzalo k presadzovaniu individuálnych projektov, ktoré mali spravidla slabší vplyv na dosahovanie celkových stanovených cieľov a integrovaný rozvoj územia.

Práve preto nástupca doterajšieho Regionálneho operačného programu (ROP) má v novom programovom období rozšírený názov IROP, teda Integrovaný regionálny operačný program. Jeho cieľom je realizovať individuálne projekty žiadateľov prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), aby sa zamedzilo rozptýleniu ich účinku.

Projekty v novom programovom období 2014-2020 budú realizované prostredníctvom konsenzu. „Riešenie regionálnych rozdielov nie je možné naďalej realizovať čiastkovo, ale je potrebné sa vzájomne inšpirovať, spájať a vzájomne sa počúvať. Nepresadzovať lokálne záujmy, ale byť partnermi pri riešení problémov obyvateľov Košického kraja a pracovať systémovo. Jedine spoločne dokážeme možnosti nového programového obdobia naplno využiť, preto musíme hľadať spoločné ciele a ich spoločné riešenia,“ zdôraznil predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Zdrojom financovania RIÚS sú hlavne prostriedky štrukturálnych fondov vrátane povinného spolufinancovania z národných zdrojov a povinného spolufinancovania zo zdrojov rozpočtov regionálnej a miestnej samosprávy.

Na základe vymedzenia z národnej úrovne RIÚS sústreďuje svoje intervencie do vybraných cieľov týchto prioritných oblasti:

  • bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
  • ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
  • konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie,
  • zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Bližšie informácie o Regionálnej integrovanej územnej stratégii KSK nájdete tu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.01.2015 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001