Tradičná ľudová kultúra

Tradičná ľudová kultúry je neoddeliteľnou súčasťou kultúry každého národa, tvorí jeho kultúrne dedičstvo a predstavuje pretrvávanie národnej identity v kultúrnej pospolitosti krajín Európskej únie. Košický samosprávny kraj hlavné ciele v tejto oblasti zabezpečuje prostredníctvom kultúrnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, predovšetkým osvetových zariadení a kultúrnych centier pre osvetovú činnosť. Krajskú pôsobnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, vrátane dominantného kultúrneho segmentu  tradičnej ľudovej kultúry  vykonáva pre samosprávny kraj od roku 2015  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré zabezpečuje komplex aktivít s dôrazom na metodiku a vzdelávanie širokej a laickej verejnosti s prioritou na tanečný folklór. Rozmanitosť činností a podujatí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry z pohľadu krajskej pôsobnosti predstavuje v kocke informačná brožúra vybraných aktivít tradičnej ľudovej kultúry v regiónoch KSK.

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru

Cieľom Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru na roky 2008 - 2015 je vytvoriť priestor a podmienky preto, aby sa ľudová kultúra zachovala vo svojom prirodzenom prostredí a v kultúrnom vedomí obyvateľstva. Koncept materiálu bol  konzultovaný s rozhodujúcimi aktérmi siete a o ich opodstatnené pripomienky bol doplnený. Stav signalizuje naliehavú potrebu zlepšiť komplexnú starostlivosť a prijať opatrenia garantujúce ich dôslednú realizáciu. Zámery, úlohy a opatrenia sú orientované na splnenie cieľa, korešpondujúce so zámermi Stratégie rozvoja kultúry KSK, a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru na Slovenska. Predpoklad ich úspešnej realizácie vidíme v jednotnom postupe zainteresovaných rezortov a operátorov, vo vytvorení inštitúcie pre koordináciu činnosti,  systému efektívnych nástrojov motivácie a podpory, ktoré budú garantovať zachovanie a trvaloudržateľný rozvoj tradičnej ľudovej kultúry v kraji.

 • Podpora starostlivosti o autentickú ľudovú kultúru
 • Zabezpečenie kofinancovania projektov
  Dom tradičnej ľudovej kultúry KSK a domy TĽK v regiónoch
  Jednotná koncepcia vzdelávania v oblasti TĽK
  Prezentácia  TĽK v rámci EÚ
 • Rozšírenie organizačných štruktúr regionálnych osvetových zariadení KSK o vybrané  kolektívy a aktivity
 • Dobudovanie etnografických referátov múzeí KSK
 • Systémová podpora materiálno-technickej základne TĽK
 • Inventarizácia, elektronická dokumentácia TĽK a ich sprístupnenie verejnosti
 • Oživenie činnosti regionálnych knižníc a múzeí zberateľskou a edičnou činnosť v oblasti ľudovej slovesnosti a  regionálnej histórie
 • Zameranie osvetovej činnosti na regionálnu históriu, budovanie  povedomia príslušnosti a hrdosti k rodisku, regiónu a vlasti.

Nástroje na zabezpečenie plnenia úloh koncepcie TĽK

1. Inštitucionálne:

 • regionálne  kultúrne inštitúcie KSK
 • samosprávy miest a obcí
 • subjekty rezortu školstva
 • mimovládne organizácie a folklórne kolektívy v oblasti TĽK

2. Finančné:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Šitárová
Vytvorené: 14.06.2013 11:24
Upravené: 08.04.2020 14:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról