Regionálne knižnice

 • Uznesením Vlády SR č. 943/2008 bola schválená Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013, korešpondujúca so zámermi Stratégie informatizácie spoločnosti. Vláda SR odporučila predsedom samosprávnych krajov, aby vo svojej územnej pôsobnosti zabezpečili činnosť verejných knižníc a rozvoj knižnično-informačných služieb.
 • Odbor kultúry a cestovného ruchu zapracoval ciele a úlohy Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do Stratégie rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2013, ktorú Zastupiteľstvo KSK schválilo uznesením číslo 484/2008. Následne odbor zadal Agentúre regionálneho rozvoja KSK spracovanie Návrhu štandardov a výkonnostných indikátorov knižníc a knižnično-informačných služieb pre knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s východiskami pre stratégiu ich rozvoja na roky 2010-2015. Pri spracovaní tohto návrhu sa vychádzalo z Analýzy výkonov a daností knižníc v pôsobnosti KSK, kde sa posúdili výsledky a ukazovatele dosiahnuté regionálnymi knižnicami v rokoch 2005 - 2009 a taktiež prebehlo ich porovnanie s výsledkami a ukazovateľmi knižníc iných krajov (s rovnakým počtom obyvateľov miest a regiónov). Prebehla tiež Analýza trendov knižničných služieb v EÚ a vo svete. Pri získavaní potrebných údajov pomohol aj krátky dotazníkový prieskum v regionálnych knižniciach KSK.
  Zámerom zadania bolo:
  a) získať:
  • objektívnu komplexnú analýzu súčasného stavu knižníc,
  • porovnanie výkonov knižnično-informačných služieb s regionálnymi knižnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov SR,
  • informácie o trendoch rozvoja knižníc v EU
  • východiska pre zabezpečenia rozvoja knižníc na nasledujúce obdobie.
  b) navrhnúť opatrenia pre skvalitnenie ich činnosti, aby sa mohli transformovať na kooperatívne knižnično-informačné jednotky kompatibilné s knižnično-informačným systémom SR a celosvetovými informačnými sieťami.
 • Analytická časť materiálu je spracovaná z rozborov regionálnych knižníc za roky 2005-2009 a je súčasťou priloženej správy. Merateľné výkony boli porovnané s výkonmi regionálnych verejných knižníc v SR a štandardami odporúčanými Metodickým pokynom MK SR č. 1669/2010-10/7472, a po zohľadnení súčasného krajského priemeru slúžia ako pre štandardizáciu výkonov (normy). Na základe uvedeného bol spracovaný návrh opatrení, vrátane zavedenia Návrhu štandardov a indikátorov knižnično-informačných služieb.
 • Štandardizácia regionálnych knižníc - strategický materiál Apríl 2011 - dokument vo formáte PDF 47 KB
 • Uznesenie č. 236/2011 - Zastupiteľstvo KSK na 9. zasadnutí dňa 18. apríla 2011 schválilo strategický materiál Štandardizáciu regionálnych knižníc.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 14.06.2013 11:24
Upravené: 03.03.2020 07:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001