RIÚS Košického kraja 2014-2020

RIÚS Košického kraja na roky 2014-2020

Prílohy:

  1. Stručná charakteristika Košického kraja
  2. Dohoda o spolupráci
  3. Regionálny MASTER PLAN
  4. Analýza železničných tratí v Košickom kraji
  5. Ústavná zdravotná starostlivosť v Košickom kraji
  6. Zoznam projektových zámerov
  7. Prehľad chránených území na území Košického kraja
  8. Prehľad vyhlásených maloplošných chránených území na území Košického kraja
  9. Stanovisko MŽP SR k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia KSK na roky 2014-2020


Udržateľný mestský rozvoj (UMR) je súčasťou Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), ktorá vychádza z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Zapracovanie UMR do RIÚS predstavuje Integrovaná územná stratégia Udržateľného mestského rozvoja daného mestského funkčného územia. Príprava stratégie UMR je zabezpečovaná v gescii krajského mesta Košice za spolupráce ďalších sociálno-ekonomických partnerov z funkčného územia. Materiál UMR je dostupný na webovej stránke mesta Košice.

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.05.2016 11:47
Upravené: 08.01.2019 12:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001