Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (PHSR KSK) za rok 2019

Podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja §11 písm. b) vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom predkladáme na rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vyhodnotenie plnenia PHSR KSK za rok 2019.

Predkladaný materiál pozostáva z troch častí. V prvej časti je stručný súhrn silných a slabých stránok a výziev v rozvoji v rámci jednotlivých oblastí v nadväznosti na plnenie cieľov PHSR KSK. V druhej časti materiálu sú vyhodnotené aktivity PHSR KSK 2016 – 2022 z pohľadu ich aktuálneho stavu za rok 2019. Táto časť obsahuje aj zoznam navrhovaných zmien aktivít. V tretej časti materiálu sú vyhodnotené ukazovatele výsledku a dopadu PHSR KSK 2016 – 2022 v časových radoch podľa dostupnosti údajov pre jednotlivé indikátory s posledným údajom spravidla za rok 2019 (niektoré štatistické údaje sú zverejňované s ročným oneskorením, v tom prípade bol použitý údaj za rok 2018). Ukazovatele sú naplnené na základe dostupných verejných databáz. V rámci ukazovateľov dopadu je vyhodnotený index regionálnej identity. Vzhľadom na nedostupnosť niektorých údajov obsahuje táto časť dokumentu zoznam navrhovaných zmien indikátorov indexu regionálnej identity.​

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2021 15:13
Upravené: 11.01.2021 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine