Index regionálnej identity

Pre hodnotenie výsledkov realizačnej časti PHSR KSK 2016 – 2022 z určitého časového hľadiska je potrebné merať ukazovatele dopadu, pre ktoré je spracovaná metodika tvorby a vyhodnocovania kompozitného ukazovateľa Indexu regionálnej identity (IRI).

Regionálna identita je široký pojem, ktorý môže byť rôzne chápaný, preto v prvom kroku bolo potrebné zadefinovať, čo pre potreby IRI chápeme pod pojmom regionálna identita. Jednoznačne, s ohľadom na odsúhlasené ciele a priority PHSR KSK 2016 – 2022, chápeme regionálnu identitu ako spoločenský proces v určitej komunite, ktorá žije v určitom priestore a tento spoločenský proces, z hľadiska jeho trvalej udržateľnosti, je nevyhnutné zamerať na službu verejnosti. K tomu má slúžiť aplikácia spoločenských hodnôt, z ktorých vychádzajú strategické a špecifické ciele PHSR KSK 2016 – 2022, do praktického života danej komunity. Preto skôr ako hodnotový vzťah k územiu, preferujeme pre účely IRI chápanie regionálnej identity ako hodnotový vzťah k spoločnosti žijúcej na danom území.

Pri meraní regionálnej identity pôjde predovšetkým o vzťahové a hodnotové kategórie, ktoré vieme merať len empiricky. Takto empiricky získané údaje bude potrebné doplniť aj o súvisiace objektívne faktografické dáta. Z toho dôvodu kompozitný ukazovateľ IRI bude meraný kvantitatívnym a kvalitatívnym zisťovaním. Tieto dve časti IRI sa nedajú zmysluplne spojiť do jedného kompozitného ukazovateľa, preto IRI bude mať zvlášť svoju bodovú hodnotu za kvantitatívnu i kvalitatívnu časť.

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 12.12.2016 11:13
Upravené: 12.12.2016 13:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001