OP - mestá a obce

Slovenská republika uzavrela s Európskou komisiou dňa 20.6.2014 Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020. V zmysle tejto dohody bude Slovensko čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom nasledovných 6 základných operačných programov:

 • OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)
 • OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)
 • Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
 • OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
 • OP Výskum a inovácie (OP VaI)
 • OP Efektívna verejná správa (OP EVS)

Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe špecifických usmernení Európskej komisie:

 • Technická pomoc
 • Program rozvoja vidieka

Niektoré z uvedených operačných programov už boli odsúhlasené Európskou komisiou, iné sú v súčasnej dobe v štádiu odsúhlasovania. Vzhľadom na to, že súhrn uvedených operačných programov predstavuje pomerne rozsiahly písomný materiál, pripravili sme stručnú informáciu pre mestá a obce v Košickom kraji, z ktorých opatrení príslušných operačných programov a na aké aktivity sa budú môcť v programovom období 2014 – 2020 uchádzať o finančné zdroje zo štrukturálnych fondov. Vzhľadom na to, že niektoré operačné programy nemajú opatrenia, kde sú mestá a obce oprávnenými prijímateľmi pomoci, v materiáli nie sú uvedené. Ide o nasledovné operačné programy:

 • OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)
 • OP Výskum a inovácie (OP VaI)
 • OP Efektívna verejná správa (OP EVS)
 • Technická pomoc

Z uvedených dôvodov má materiál len informačný charakter pre predbežnú orientáciu v problematike. K podrobnejšiemu štúdiu problematiky slúžia texty príslušných operačných programov zverejnené buď na internetovej stránke Vlády SR alebo na internetovej stránke KSK. Z dôvodu prehľadnosti uvádzame v prílohe materiálu súhrnnú tabuľku, v ktorej sú v rámci jednotlivých operačných programov prioritné osi, u ktorých sú oprávnenými žiadateľmi samosprávne kraje, mestá a obce poprípade MAS (miestne akčné skupiny) s tým, že prioritné osi, kde sú mestá a obce poprípade MAS oprávnenými žiadateľmi sú v tabuľke vyznačené tmavšou farbou pozadia.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 28.01.2015 14:53
Upravené: 03.03.2015 09:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001