Vyhotovenie znaleckého posudku

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parcelné číslo 529/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a novovytvorených pozemkov parcelné číslo 529/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 a parcelné číslo 529/50, ostatné plochy o výmere 19 m2 v katastrálnom území Rožňava za účelom predaja. Pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č. 274/2017, ktorý bol podaný na zápis do katastra nehnuteľností a ktorého scan tvorí prílohu.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha výzvy na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 20.11.2017 11:00
Upravené: 20.11.2017 12:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001