Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja je nezisková, verejno-prospešná organizácia, založená Košickým samosprávnym krajom na podporu všeobecne prospešných služieb, na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v súlade s § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení zákona č. 35/2002 Z. z..

Poslaním agentúry je prispievať k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu trvalo-udržateľnému rozvoju Košického kraja vytváraním takých podmienok a mechanizmov v regióne, ktoré umožnia riešiť prioritné problémy a realizovať ciele v zmysle schválených rozvojových dokumentov v navrhovaných strednodobých až dlhodobých časových horizontoch.

Ing. Mgr. Jarmila Hviščová
riaditeľka (Certifikovaný Projektový Manažér IPMA C)

Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od roku 2005 ako projektový manažér. Venuje sa príprave a realizácii projektov najmä v oblasti infraštruktúry, cestovného ruchu, finančnému riadeniu projektov, spolupodieľa sa na príprave strategických rozvojových dokumentov regionálneho a lokálneho charakteru. Má skúsenosti aj so vzdelávaním v oblasti strategického plánovania, prípravy projektových zámerov a realizácie projektov. Je absolventkou Strojníckej fakulty TU v Košiciach a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach., Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.02.2024 15:30
Upravené: 09.02.2024 15:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001