Autobusová doprava KSK, s.r.o.

Košický samosprávny kraj založil obchodnú spoločnosť s názvom Autobusová doprava KSK, s.r.o., ktorej hlavný zámer je zabezpečenie ekologických vozidiel v prímestskej autobusovej doprave v KSK. Cieľom KSK je implementovať  vozidlá na  vodíkový pohon a tak zabezpečiť čiastočnú dekarbonizáciu sektora regionálnej dopravy. Pilotný projekt osadenia autobusov na vodíkový pohon by mal viesť najmä k zabezpečeniu dopravnej obsluhy závodu Volvo Cars, ktorý bude súčasťou strategického parku Valaliky. Keďže pre úspešné udržateľné vypravenie H2 autobusov je potrebné vytvoriť celý vodíkový reťazec (teda mať vybudovanú celú vodíkovú infraštruktúru, od obnoviteľného zdroja energie, cez výrobu vodíka, uskladnenie a spotrebu vodíka, až po čerpacie stanice na vodík a logistiku vodíka) KSK podniká kroky s cieľom stať sa prvým Vodíkovým údolím na Slovensku. Štatút Vodíkové údolia v Košickom kraji umožní prístup k čerpaniu nenávratných finančných prostriedkov a dopomôže k vytvoreniu pozitívneho prostredia pre rozvoj vodíkového priemyslu. Oprávneným žiadateľom je spoločnosť Autobusová doprava KSK, s.r.o.  spĺňajúca požiadavku právnickej osoby – obchodnej spoločnosti (podľa § 56 Obchodného zákonníka), ktorá je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme (mesta alebo samosprávneho kraja), ktorým je Košický samosprávny kraj.  Spoločnosť Autobusová doprava 29.11.2023  predložila ŽoNFP  s názvom „Inovatívne bezemisné autobusy v Košickom kraji.

Názov: Autobusová doprava KSK, s.r.o.
Konateľ: Ing. Róbert Gima
Kontakt: 0905 291 571
Email: autobusovadopravaksk@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 22.02.2024 08:37
Upravené: 22.02.2024 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001