IDS Východ, s.r.o.

IDS Východ, s.r.o.

Integrovaný dopravný systém predstavuje najefektívnejšiu formu koordinácie verejnej osobnej dopravy, v ktorej sú zo strany objednávateľov dopravných služieb (samosprávnych krajov, miest, či štátu) delegované kompetencie potrebné pre integráciu verejnej dopravy v danom regióne na tzv. nezávislého organizátora IDS. Pod pojmom integrácia sa myslí dopravná, tarifná, organizačná aj informačná integrácia. Pre potreby tvorby a organizácie integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska pod značkou IDS Východ bol dňa 08. 10. 2019 založený organizátor IDS – spoločnosť IDS Východ, s.r.o. – ktorého zakladateľmi sú Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj (v rovnakom podiele).

Cieľovým stavom integrovaného dopravného systému (IDS) na východnom Slovensku je moderný zákaznícky atraktívny systém verejnej dopravy, pozostávajúci zo všetkých druhov verejnej osobnej dopravy (vlaky, autobusy, MHD), zahrňujúci celé územie Prešovského a Košického samosprávneho kraja a umožňujúci cestovanie na jeden cestovný doklad (jednorazový alebo časový predplatný) bez ohľadu na prestupy či použité druhy dopravy, pri jednotných prepravných a tarifných podmienkach a vzájomne zosúladených cestovných poriadkoch.

Konatelia:

Ing. Milan Škorupa, PhD., konateľ

Vyštudoval Žilinskú univerzitu v Žiline, odbor: Železničná doprava v roku 2016 a ukončil tretí stupeň vysokoškolského vzdelania na Žilinskej univerzite s dizertačnou prácou „Metodika navrhovania liniek verejnej osobnej dopravy v regióne“ v roku 2019. Postgraduálne štúdium Ekonomická univerzita v Krakove absolvoval v odbore „Manažment kultúrneho a prírodného dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí“ v rokoch 2020 až 2021.

Od roku 2018 do roku 2019 pôsobil na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, ako referent na oddelení osobnej dopravy, neskôr ako vedúci oddelenia IDS. Od roku 2019 pôsobí ako konateľ IDS Východ.
Od roku 2013 pôsobí aj ako predseda občianskeho združenia Bardejov.travel.

Ing. Radovan Hužvík, konateľ

Vyštudoval Žilinskú univerzitu v Žiline, odbor: Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy v roku 1999. Od roku 2000 pôsobil v DPMK, a.s. a následne v rokoch 2001 a 2002 v súkromnej sfére. Od októbra 2002 pôsobil na odbore dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja, kde zabezpečoval ako referent cestnej dopravy činnosti dopravného správneho orgánu, orgánu odborného dozoru a objednávateľa v oblasti pravidelnej autobusovej dopravy, a to až do začatia pôsobenia v pozícii konateľa spoločnosti IDS Východ, s.r.o. v októbri 2019.

Je poverený vedením Dopravnej sekcie Združenia SK8, sekcie legislatívy Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy a je členom Rady objednávateľov Národnej dopravnej autority.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 08.03.2024 07:13
Upravené: 08.03.2024 07:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001