Regionálna inovačná stratégia

Nové chápanie inovácií v posledných rokoch v EÚ poukázalo na význam systémového prístupu a viedlo k integrovanejšiemu prístupu pri zavádzaní politických opatrení v oblasti inovácií zastrešené Lisabonskou stratégiou, ktorá navrhla rad zmien pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v regiónoch EÚ.

V tomto duchu bola vypracovaná Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIS KSK), ktorá sa sústreďuje na identifikáciu bariér a príležitostí rozvoja inovačnej kapacity a inovačnej kultúry regiónu v podnikateľskom, akademickom a verejno-právnom prostredí. RIS navrhuje pre programovacie obdobie 2007-2013 priority a opatrenia pre KSK s cieľom posunúť znalostnú ekonomiku vo vybraných tematických okruhoch, vrátane inovačnej a technologickej infraštruktúry výrazne dopredu.

Strategický dokument Regionálnej inovačnej stratégie Košického samosprávneho kraja bol vypracovaný v rámci projektu NORRIS – North Hungary and Košice Bilateral Regional Innovation Strategy (Bilaterálny projekt pre účely vypracovania Regionálnej inovačnej stratégie regiónov Severné Maďarsko a Košického kraja). Projekt NORRIS bol financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie v rámci 6.rámcového programu pre výskum a technologický vývoj. Trvanie projektu bolo od 1. 6. 2005 do 31. 1. 2008. Financovanie bolo 100% z prostriedkov EÚ. Partnermi v projekte NORRIS boli:

  • Severné Maďarsko - Rozvojová agentúra severného Maďarska – NORDA
  • Nadácia Bay Zoltan pre aplikovaný výskum – BZLOGI
  • Miškovecká univerzita
  • Župná samospráva Borsód-Abaúj-Zemplén
  • Maďarská investičná a obchodná agentúra
  • Technická univerzita Košice
  • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o. Košice
  • CARTIF – Nadácia pre automatizáciu, robotiku a informačné a produkčné technológie, Castília a León, Španielsko
  • JR-InTeReg- Výskumný Inštitút pre technológie a regionálnu politiku JOANNEUM RESEARCH, Štajersko, Rakúsko

Vzhľadom k tomu, že vypracovanie Regionálnej inovačnej stratégie KSK bolo realizované v rámci medzinárodného projektu NORRIS, jej súčasťou je aj spoločná Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja a Severného Maďarska. Regionálnou inovačnou stratégiou Košického samosprávneho kraja a Regionálnou inovačnou stratégiou oboch regiónov prispievame aj k lepšiemu prepojeniu oboch regionálnych ekonomík, podporíme vznik cezhraničných klastrov, rozvoj partnerstiev a spolupráce medzi univerzitami a výskumnými a vývojovými centrami s úzkym prepojením na podnikateľský sektor.

Regionálna inovačná stratégia bola spracovaná na základe dosiahnutého konsenzu medzi Košickým samosprávnym krajom, Univerzitami, SAV a podnikateľským sektorom, nachádzajúcimi sa v Košickom samosprávnom kraji.

Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja sa skladá z analytickej časti, východísk územného priemetu, strategickej časti a akčného plánu, ktorého súčasťou je aj zásobník projektov. V samostatných analytických materiáloch boli spracované zadávacie podmienky pre vytvorenie IT klastra a klastra obnoviteľných zdrojov energie, Technologického centra obnoviteľných zdrojov energie a inštitucionálneho systému riadenia inovácií v KSK, ktoré bude zastrešovať Regionálne inovačné centrum v Košiciach.

Analytická časť dokumentu mapuje inovačný potenciál Košického samosprávneho kraja, realizovaného v nosných a perspektívnych odvetviach (informačné technológie, materiálové inžinierstvo, strojárenstvo, biomedicína a obnoviteľné zdroje energie), hodnotí ju zo stránky ponuky a dopytu, vrátane územného priemetu.

Strategická časť na základe záverov a východísk formuluje priority a opatrenia, identifikuje potenciálne zdroje financovania navrhovaných aktivít regionálnej inovačnej stratégie KSK, najmä z európskych fondov.

Akčný plán predstavuje zásobník kľúčových projektov z oblasti znalostnej ekonomiky, ktoré sa budú uchádzať o podporu z Operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Výskum a vývoj a Informatizácia spoločnosti, ako aj 7. Rámcového programu EÚ.

Predstavená Regionálna inovačná stratégia KSK je plne v súlade s Inovačnou politikou SR pre obdobie 2008-2010, Inovačnou stratégiou SR a pripravovaným zákonom o inováciách. Vytvára podmienky pre vznik Regionálneho inovačného centra v KSK ako základného nástroja pre rozvoj inovácií. Vypracovanie Regionálnej inovačnej stratégie je predpokladom pre čerpanie prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rokoch 2007 – 2013, ktoré majú prispieť k posilneniu inovačného potenciálu v KSK.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2012 19:10
Upravené: 08.11.2022 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001