Regionálna inovačná stratégia

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 25. Zasadnutí, konaného dňa 28.6.2021 schválilo Regionálnu inovačnú stratégiu Košickéh kraja, ktorej cieľom je rozvoj moderného a kreatívneho prostredia pre vznik inovatívnych spoločností so špičkovou technológiou.

Regionálna inovačná stratégiaRegionálna inovačná stratégia (RIS) Košického kraja predstavuje aktívny nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti regiónu, čo priamo závisí od toho, do akej miery dokáže využívať výsledky vedy a výskumu v praxi. Keďže práve veda a výskum majú priamy vplyv na rozvoj inovácií a inovačných procesov a využiť ľudský odborný tvorivý potenciál v ekonomike každého regiónu.

Zdá sa, že úroveň komerčného využívania infraštruktúry výskumu a vývoja nie je optimálna a je jedným z dôvodov ekonomickej stagnácie, ktorá sa premieta do slabých väzieb spolupráce medzi výskumnými inštitúciami a priemyslom.

Ako odstrániť prekážky a obmedzenia, ktoré bránia komerčnému využívaniu infraštruktúry výskumu a vývoja výskumných inštitúcií a sprístupniť tak verejnú infraštruktúru výskumu a vývoja a služby výskumu a vývoja pre podniky v praxi navrhuje súčasná RIS KK 2021+.

RIS KK 2021+ nadväzuje na Stratégiu inteligentnej špecializácie SK RIS3 2021+ ako aj na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja a Integrovanú územnú stratégiu (IÚS) kraja a ďalej rozvíja ich víziu a smerovanie na úrovni sektorovej regionálnej stratégie kraja.

RIS KK 2021+ sa skladá z úvodu, metodiky, analytickej časti, programovej, strategickej časti a akčného plánu. 

Hlavnou víziou je: „zlepšiť život obyvateľov kraja a stať sa  konkurencieschopným, ekonomicky prosperujúcim a pre ľudí atraktívnejším krajom prostredníctvom podpory a realizácie inovácií a celého inovačného ekosystému a jeho aktérov.“

Jej cieľom je predstaviť koncept spoločnej platformy, ktorá bude prepájať kľúčových aktérov v oblasti inovácií a nastaví efektívny model ich vzájomnej spolupráce. Naplneniu tejto ambície by malo slúžiť novovzniknuté Inovačné centrum Košického kraja (ICKK), ktorého poslaním je motivovať a spájať univerzity, verejnú správu a podnikateľský sektor a vytvárať podmienky pre ich efektívnu spoluprácu, výmenu informácií, tvorbu nových produktov a služieb, zdieľanie nových poznatkov a tým zvýšenie inovačného potenciálu celého kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2021 09:31
Upravené: 27.08.2021 12:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001