Investičný profil KSK

Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa na svojich rokovaniach pravidelne zaoberá stavom investičného prostredia KSK, o ktorom informuje správa predkladaná Odborom regionálneho rozvoja a plánovania na Úrade KSK. Pravidelná aktualizácia investičného prostredia a možností investovania v Košickom kraji je nevyhnutná vzhľadom k pomerne intenzívnym zmenám v ekonomickom prostredí, v hospodárskej i legislatívnej oblasti.

Predkladaný materiál má za cieľ poskytnúť potenciálnym investorom čo najviac aktuálnych informácií o Košickom kraji. Vychádzajúc zo skúseností z rokovaní s potenciálnymi zahraničnými investormi, ktorí majú záujem o etablovanie v Košickom kraji, sa pri vypracovaní Investičného profilu kládol dôraz na poskytnutie aktuálnych informácií najmä v oblastiach:

  1. legislatíva s dôrazom na poskytnutie informácií o podpore budovania priemyselných parkov a o možnostiach získania investičných stimulov,
  2. ekonomické prostredie obsahujúce informácie o aktuálnych cenách pôdy, pozemkov a nehnuteľností,
  3. technická infraštruktúra s informáciami o napojení Košického kraja na cestnú, železničnú infraštruktúru, možnosti leteckej dopravy, zásobovanie elektrickou energiou, napojenie na vodovodnú a kanalizačnú sieť, informačno-komunikačné technológie,
  4. endogénne zdroje a prírodný potenciál, nerastné bohatstvo kraja, zdroje geotermálnej energie, kultúrne a prírodné dedičstvo,
  5. ľudské zdroje s dôrazom na potenciál disponibilnej pracovnej sily, jeho vzdelanostnú štruktúru a aktuálny trh práce,
  6. inštitucionálne zázemie pre podporu podnikania v Košickom kraji, existujúce lokality priemyselných parkov s etablovanými zahraničnými investormi, pripravované lokality pre vstup investorov,
  7. podrobné informácie o možnostiach získania individuálnej štátnej podpory.

Cieľom predkladaného dokumentu je súbornou formou poskytnúť čo najviac aktuálnych informácií o stave podnikateľského prostredia v Košickom kraji, o existujúcich a pripravovaných priemyselných parkoch s možnosťou usídlenia investorov, aktuálne legislatívne prostredie s manuálom postupu pre získanie investičných stimulov. Hlavným cieľom je priblíženie investičného prostredia aj pre investorov s menším množstvom informácií o Košickom kraji za účelom podpory diverzifikácie výrobnej základne kraja a predstavenia aj mimokošických regiónov z hľadiska ich podnikateľského prostredia, inštitucionálneho zázemia a vzdelanej pracovnej sily. Má prispieť k podpore vytvárania sofistikovanejších pracovných príležitostí s vyššou pridanou hodnotu smerujúcich k odstraňovaniu pretrvávajúcich medziregionálnych a vnútroregionálnych rozdielov prejavujúcich sa najmä v miere nezamestnanosti, priemerných nominálnych mesačných mzdách i rozdieloch v životnej úrovni obyvateľstva.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2012 13:17
Upravené: 08.11.2022 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001