Energetická politika KSK

Materiál predkladaný na základe uznesenia vlády SR, ktorá na svojom rokovaní dňa 11. januára 2006 prerokovala a schválila návrh Energetickej politiky SR. Uznesením č. 29/2006 v bode D.4. odporučila predsedom samosprávnych krajov rozpracovať energetickú politiku SR do regionálnych energetických politík.

Regionálna energetická politika nadväzuje aj na Koncepciu energetickej efektívnosti SR, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 576/2007 zo dňa 4. 7. 2007. Vláda SR na svojom rokovaní 24. októbra 2007 uznesením č. 922 schválila aj Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008 – 2010. Cieľom tohto akčného plánu je znížiť energetickú náročnosť tvorby HDP na úroveň priemeru ostatných ekonomicky rozvinutých krajín EÚ a dosiahnuť ekonomicky návratné úspory energie. Opatrenia obsiahnuté v dokumentoch sú smerované na dosahovanie energetických úspor, týkajú sa aj verejného sektora a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti územnej samosprávy.

Akčným plánom energetickej efektívnosti SR boli schválené horizontálne opatrenia, opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budov (sociálna, školská infraštruktúra, zdravotnícka starostlivosť), zvýšenie energetickej efektívnosti spotrebičov, verejnej správy i verejného osvetlenia, odvetví priemyslu, poľnohospodástva i dopravy. Akčný plán uvažuje s prijatím zákona o energetickej efektívnosti, ako aj s vytvorením Fondu energetickej efektívnosti, ktorého hlavným cieľom bude doplnkové financovanie opatrení zameraných na energetickú efektívnosť, najmä na zvýšenie povedomia verejnosti o princípoch energetickej efektívnosti, zabezpečenie systému energetických auditov, podpora racionalizačných projektov a iné aktivity. Na rok 2008 je plánovaný objem finančných prostriedkov vo výške 150 mil. Sk. V rámci energetickej efektívnosti budov pôjde o zlepšovanie tepelno-technických vlastností verejných budov najmä školských budov a budov, v ktorých je poskytovaná zdravotná starostlivosť, ako aj podpora vypracovania energetických auditov v priemysle. Prostredníctvom Programu na podporu dobrovoľných energetických certifikátov/auditov sa uvažuje s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na úhradu časti nákladov súvisiacich so zabezpečením dobrovoľného energetického certifikátu alebo auditu nevýrobnej budovy, s podporou na obmenu bielej techniky s nižšou spotrebou energie a ďalšími opatreniami.

Predkladaný návrh Energetickej politiky Košického samosprávneho kraja nadväzuje na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, schválený v Zastupiteľstve KSK v októbri 2002, globálny ciel č. 4 Dobudovanie infraštruktúry, v rámci ktorého je zadefinovaný špecifický cieľ „Energetická koncepcia“. Zastupiteľstvo KSK na svojom 12. rokovaní dňa 11. júna 2007 schválilo Koncepciu využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji, ktorá je zapracovaná do predkladaného návrhu Energetickej politiky KSK. Energetická politika KSK komplexne rieši celú problematiku zdrojov i spotreby elektrickej energie, ako aj opatrenia pre dosahovanie energetickej efektívnosti.

Návrh Energetickej politiky KSK v úvodnej kapitole analyzuje stav a vývoj energetiky na Slovensku v kontexte s vývojom v členských štátoch EÚ a OECD a v nadväznosti na nariadenia i legislatívu EÚ. Komplexne mapuje situáciu v energetických zdrojoch SR. V rámci druhej kapitoly – Energetická bilancia kraja sa zaoberá zásobovaním elektrickou energiou z aspektu výroby, prenosu i distribúcie, zásobovanie teplom i zemným plynom. Samostatná kapitola je venovaná obnoviteľným zdrojom energie. Piata kapitola formuluje ciele regionálnej energetickej politiky. Ciele smerujú k splneniu jej vízií a rozpracovávajú základné priority do konkrétnejšej podoby.

Hlavné ciele sú:

1. Maximalizácia energetickej efektívnosti na strane výroby, prenosu a spotreby energií (hlavný cieľ, ktorým sú napĺňané priority bezpečnosti a trvaloudržateľného rozvoja).
Čiastkové ciele podľa poradia dôležitosti sú:

 • maximalizácia zhodnocovania energie
 • maximalizácia efektívnosti spotrebičov energie
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a využívanie druhotného tepla v technologických procesoch
 • maximalizácia efektívnosti spotrebičov energie
 • maximalizácia energetickej efektívnosti v doprave

2. Zabezpečenie energetických potrieb spoločnosti na princípe trvaloudržateľneho rozvoja
Čiastkové ciele podľa poradia dôležitosti sú:

 • minimalizácia používania fosílnych palív
 • minimalizácia emisií skleníkových plynov
 • minimalizácia ekologického zaťažovania budúcich generácií
 • likvidácia ekologickej záťaže z minulosti

3. Zabezpečenie zvýšenia výroby elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov

Čiastkové ciele podľa poradia dôležitosti sú:

 • podpora celoplošného a efektívneho zavádzania výroby el. energie a tepla z obnoviteľných zdrojov energie
 • znižovanie spotreby domácich neobnoviteľných energetických zdrojov

Kompletný materiál Energetická politika KSK

Autor/zdroj: Prof. Dušan Holoubek, CSc., RNDr. Milan Husár, Ing. Karol Keher, Ing. Ján Koščo, Ing. Anna Makatúrová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2012 14:31
Upravené: 08.11.2022 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001