Vybudovanie Kreatívneho centra v areáli na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach v rámci pripravovanej výzvy IROP

Cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 / Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, (IROP) bude vyhlásená výzva, v rámci ktorej, samosprávne kraje môžu žiadať nenávratný finančný príspevok na vybudovanie a prevádzku Kreatívnych centier.

Kreatívne centrá majú vzniknúť vo všetkých ôsmich vyšších územných celkoch. Cieľom je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií a dopytu po kreatívnej tvorbe, ako aj stimulovanie tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Plánovaná výzva je jedinečnou príležitosťou pre KSK, aby strategicky podporil rozvoj kreatívnej ekonomiky ako perspektívneho odvetvia ekonomiky Košického kraja.

Maximálna výška oprávnených výdavkov na tento projekt pre Košický samosprávny kraj je určená v hodnote 20 941 176 €. Z toho maximálne 50 % (10 470 588 €) môže byť na kapitálové výdavky (infraštruktúra – rekonštrukcia a modernizovanie budovy a obstaranie technológií). Zvyšok je určený na bežné výdavky (mäkké aktivity – prevádzka a služby kreatívneho centra).

Cieľom Košického samosprávneho kraja je vybudovať a prevádzkovať Kreatívne centrum v areáli na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach, ktorý je v jeho vlastníctve. Tento areál už teraz vo veľkej miere využívajú kreatívni aktéri resp. podnikatelia v kreatívnom priemysle. Má tu sídlo aj Tabačka Kulturfabrik. Charakter priestorov im vyhovuje, a poloha areálu v centre Košíc a v blízkosti univerzít je strategická nie len pre nich, ale aj pre Košický samosprávny kraj, pretože spolu s aktérmi kreatívneho priemyslu bude môcť realizovať rozvojové projekty a podporiť zamestnanosť. Okrem toho je tu šanca revitalizovať a zmodernizovať bývalý priemyselný areál, tak aby sme uchovali jedinečné priemyselné kultúrne dedičstvo a poskytli kreatívcom priestory a technologickú infraštruktúru modernej doby pre tvorbu a testovanie nových kreatívnych nápadov, výsledkom ktorých by mohli vzniknúť nové produkty a služby.

Pracovná skupina Úradu Košického samosprávneho kraja pre prípravu projektu Kreatívneho centra, v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a zapojením odborníkov kultúrneho a kreatívneho priemyslu pripravuje nevyhnutné podklady pre projektový zámer a pracuje na návrhu služieb a aktivít Kreatívneho centra. Zamerajú sa na oblasti kreatívneho priemyslu ako sú napríklad audiovízia, multimédia, dizajn a remeselná výroba, kultúrne dedičstvo, scénické a vizuálne umenie a taktiež aj na prierezové služby na podporu podnikania, marketingu a pod.

Autor/zdroj: Ing. Melinda Sasáková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.09.2017 12:51
Upravené: 28.12.2021 11:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001