Úspešný štart projektu GoDanuBio

1. júla 2020 sa v rámci Dunajského nadnárodného programu začali aktivity projektu “Participatívne ekosystémy na podporu revitalizácie vidieckej a mestskej spolupráce prostredníctvom riadenia Dunajského obehového biohospodárstva (GoDanuBio).

Logo projektu

Oficiálnym začiatkom projektu GoDanuBio bolo úvodné stretnutie s viac ako 40 účastníkmi ktoré sa uskutočnilo 30. júla 2020. Široké konzorcium zahŕňa 19 projektových partnerov a 6 pridružených partnerov z 10 krajín podunajského makroregiónu (AT, BG, CZ, DE, HR, HU, RO, SI, SK, RS).  Takmer 70% účastníkov sú klastre, klastrové združenia, alebo organizácie na podporu podnikania. Miestne orgány sú zastúpené 3 partnermi a 6 pridruženými strategickými partnermi.

Podunajské regióny a mestá čelia veľkým spoločenským zmenám, týkajúcich sa demografických zmien. Odliv z vidieka je spôsobený lepšími pracovnými príležitosťami pre mládež a s vyhliadkou na lepší život v mestách. Pohyb pracovných síl vedie k vyľudneným oblastiam a zanecháva po sebe starnúce a čoraz menej kvalifikovanejšie obyvateľstvo. S podporou aktivít GoDanuBio môžu podunajské regióny výrazne transformovať. Spoločné vytváranie prebiehajúcich a budúcich stratégií na zvýšenie príťažlivosti vidieckych oblastí bude kľúčom k novým stimulom pre mladých ľudí k renesanciu vidieka.

Počas realizácie projektu sa obehové biohospodárstvo použije ako nástroj na podporu regionálneho rozvoja: Ide o koncepciu, ktorá sa zameriava na prechod hospodárstva založenej na fosílnych zdrojoch k hospodárstvu využívajúce trvalo udržateľnú výrobu biologických zdrojov a procesov na vývoj nových produktov a služieb, čím sa vidiecke oblasti dostanú do centra pozornosti. Táto koncepcia stimuluje interdisciplinárnu spoluprácu medzi rôznymi oblasťami politiky a výrobnými odvetviami s cieľom aktívne riešiť demografické zmeny. V tomto zmysle bude GoDanuBio vytvárať hodnoty prostredníctvom participatívneho riadenia, výmeny poznatkov, využívania hodnotových reťazcov založených na biologických zdrojoch a v konečnom dôsledku zvýšením príťažlivosti pre pobyt a dokonca aj pre presťahovanie sa do vidieckych oblastí.

Partneri projektu spoja svoje sily do decembra 2022 aby:

  • Identifikovali miestnych aktérov, nadviazali medziodvetvovú spoluprácu a preukázali výhody „bioekonomizácie“ regionálnej excelentnosti, čo preukáže hospodárske a spoločenské hodnoty ekosystémov založených na biologických zdrojoch;
  • Odhalili vidiecke, mestské, medziregionálne a nadnárodné možnosti spolupráce s cieľom zaviesť obehové biohospodárstvo do praxe v celom podunajskom makroregióne;
  • Vytvoriť ekosystém pre systematické viacúrovňové riadenie s aktérmi z regionálnej politiky, priemyslu, akademickej obce a občianskych organizácií. Cieľom tohto prístupu je využitie inštitucionálnych kapacít zúčastnených regiónov a podpora transformačných procesov na riešenie demografických zmien a odlivu mozgov.

Trvanie projektu je 30 mesiacov. Celkový financovaný rozpočet je 2.713.796,50 EUR.

Kontaktná osoba:
Barbora Kováčová
Projektový manažér
Barbora.kovacova@vucke.sk

Miglena Miteva
WP Communication
miglena.miteva@brait.bg

Partneri projektu: BIOPRO Baden-Württemberg (vedúci partner), Cluster Agentur Baden-Württemberg, Poly4EmI/Anteja ECG d.o.o, Romanian Cluster Association, IFKA Public Benefit Non-profit Limited Company for the Development of the Industry, Bulgarian Employers' Association of Innovative Technologies (BRAIT), Ministry of Education, Science and Sport – Slovenja, Bioeconomy Cluster – Slovenija, Ministry of Economy, Energy and Business Environment of Romania, National Cluster Association – CZ, Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Croatian Wood Cluster, Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia, Ghelinta Commune, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd, Styrian Technology Park, City of Sigmaringen, Kosice Self-governing region, Regional Agency for the Development of Small and Medium Size Enterprises Alma Mons Ltd,

Pridružení strategickí partneri: Provincial Secretariat for Regional Development, Interregional Cooperation and Local Self-Government, Healthy Cities of the Czech Republic, Association of Towns and Communities of Slovakia, EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald / Regionalmanagement Mühviertel, Association of communes of Romania, ICLEI - Local Governments for Sustainability, European Secretariat

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Plagát projektu

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.09.2020 15:22
Upravené: 28.12.2021 11:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001