Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016

Podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja §11 písm. b) v znení zákona č. 378/2016 Z.z. Vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja spolupracuje s Úradom vlády SR pri vypracovávaní, realizácii a vyhodnocovaní národnej stratégie a každoročne do 30. júna zasiela Úradu vlády SR správu o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja.

V snahe zvyšovať kvalitu správ bol formulár pre zber údajov aktualizovaný a aktuálne obsahuje 3 časti:

  1. napĺňanie hlavných cieľov v nadväznosti na stratégiu Európa 2020,
  2. doplňujúce údaje,
  3. poznámky k Správe.

Aj keď Správa o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie regionálneho rozvoja je v podstate ex post hodnotením spracovaným na základe podkladov z verejne dostupných databáz, poskytuje vhodnú spätnú väzbu o aktuálnom stave vo vybraných oblastiach regionálneho rozvoja v Košickom kraji a umožňuje tak posúdiť efektívnosť a smerovanie pripravovaných budúcich aktivít. Vybrané údaje poskytujú prierezový pohľad na vývoj v Košickom kraji vo všetkých oblastiach, nie len v tých, ktoré vie Košický samosprávny kraj svojimi aktivitami ovplyvniť.

Prezentácia vybraných údajov za jednotlivé sledované oblasti za Košický kraj

Autor/zdroj: Mgr. Katarína Rosičová PhD.
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.09.2017 12:51
Upravené: 28.12.2021 11:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001