Župa spúšťa výzvy na poskytnutie dotácií podľa nových pravidiel

Spustené sú dve výzvy, pričom prvá sa týka individuálnych dotácií pod záštitou predsedu KSK a druhá výzva sa týka dotačnej schémy, ktorá je v kompetencii novovytvorenej dotačnej komisie.

Košický samosprávny kraj dnes vyhlásil výzvy na poskytnutie dotácií pre rok 2021. Kraj bude po prvýkrát prideľovať dotácie podľa nových pravidiel, ktoré schválilo krajské zastupiteľstvo koncom minulého roka. Po novom budú krajské peniaze prerozdeľované na základe výziev, pričom dotáciu získajú najlepšie projekty. Kraj otvára niekoľko oblastí podpory, a to pre projekty v oblasti ochrany životného prostredia, regionálneho rozvoja,  športu a vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva, kultúry, podpory vedy a výskumu, pomoci  osobám v ohrození života či obnove bytov a domov.

„Už pri dotačnom programe Terra Incognita sa nám osvedčilo, že ak uchádzači „súťažia“ o to, kto získa finančné prostriedky, predložené projekty sú veľmi kvalitné. Preto sme sa rozhodli takéto súťažné prostredie vytvoriť aj pri dotáciách, ktoré po novom prideľuje predseda a dotačná komisia. Na dotácie sme v tomto roku vyčlenili 600 000 eur. Pre porovnanie, vlani sme prostredníctvom dotácií podporili projekty za 171 000 eur. Veríme, že tento rok sa do výziev prihlásia kvalitné projekty, ktoré zlepšia život obyvateľov na východe. Systém prideľovania dotácií chceme otvoriť aj verejnosti. V najbližších mesiacoch bude vyhlásená participatívna časť v rámci individuálnych dotácií, v ktorej budú môcť obyvatelia nášho kraja hlasovať za to, aké projekty si zaslúžia podporu,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

 Po novom je prideľovanie dotácií  naviazané na vyhlásené výzvy. Znamená to, že žiadateľ nebude môcť  získať dotáciu bez toho, aby bola vyhlásená výzva v konkrétnej oblasti. Právnické a  fyzické osoby – podnikatelia sa môžu od 1. apríla uchádzať o financie z dvoch výziev, a to z  dotačnej schémy a z individuálnych dotácií predsedu. Úspešní žiadatelia môžu získať dotáciu v minimálnej výške 500 eur. Maximálna výška príspevku v prípade dotačnej schémy sa riadi alokáciami peňazí pre konkrétny okres, a to v závislosti od počtu obyvateľov. V prípade individuálnych dotácií sa finančná podpora pohybuje od 500 do 10 000 eur.

Okrem alokovaných prostriedkov je medzi týmito výzvami rozdiel v ich hodnotení. Projekty záujemcov v dotačnej schéme budú hodnotiť odborníci, ako aj krajskí poslanci. Záverečnou fázou bude schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie dotačnou komisiou. Tá sa bude skladať z jedenástich poslancov KSK, dvoch zamestnancov Úradu KSK a tajomníka komisie. Pri individuálnych dotáciách bude po kontrole a odbornom hodnotení nasledovať schvaľovanie žiadostí predsedom KSK.

 „Dotácie bude župa prideľovať podľa nových transparentnejších pravidiel, ktoré odporúča aj mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Hodnotiť ich budú nezávislí skúsení odborníci, krajskí poslanci a v jednej z fáz sa do rozhodovania v rámci individuálnych dotácií zapojí aj verejnosť. Týmto novým systémom prideľovania a viacnásobným preverovaním účelovosti projektov, na ktoré poputujú financie z krajskej kasy, chceme zabezpečiť cielenú podporu projektov, ktoré sú kvalitné a podporu potrebujú najviac,“ doplnil Trnka.

Dotované zámery môžu byť realizované iba v rámci územia Košického kraja, a to do 31. 10. 2021. Všetky potrebné informácie a ďalšie pokyny a podklady k výzvam sú zverejnené na webovej stránke KSK v sekcii Transparentný kraj https://web.vucke.sk/sk/transparentny-kraj/transparentny-kraj/dotacie/. Prvým krokom je vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stránke https://vucke.egrant.sk/. Spolu so všetkými prílohami je potrebné poslať ju na adresu Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

„Som rád, že poslanci Košického samosprávneho kraja sú po novom viac zapojení do rozhodovania o poskytovaní dotácií, ako doposiaľ. Podporovať budeme najmä regionálne alebo nadregionálne projekty, teda také, ktorých dosah nebude iba lokálny. Vyzývame preto všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa do výziev, aby túto možnosť využili. Uzávierka žiadostí pre individuálne dotácie a dotačnú schému je do 7. mája. V prípade, ak nebudú vyčerpané všetky prostriedky vyčlenené na dotácie v oboch výzvach už v prvom kole, župa vyhlási aj ďalšie kolá,“ povedal predseda dotačnej komisie a poslanec Košického samosprávneho kraja Rastislav Javorský.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.04.2021 14:11
Upravené: 02.02.2022 16:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001