Kraj podal odvolanie voči rozhodnutiu k výstavbe spaľovne v Janíku

Košický samosprávny kraj navrhuje, aby Okresný úrad Košice zrušil rozhodnutie k výstavbe spaľovne bez potreby posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Košický samosprávny kraj podal odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu Košice-okolie k výstavbe spaľovne v katastrálnom území obce Janík. Župa navrhuje, aby odvolací orgán, ktorým je Okresný úrad Košice, zrušil rozhodnutie a zastavil zisťovacie konanie. Kraj argumentuje tým, že vydanie rozhodnutia k výstavbe spaľovne bez posúdenia vplyvov na životné prostredia (EIA) je v rozpore so zákonom. „Pri každej výstavbe takejto spaľovne v našom kraji má byť posúdený vplyv na životné prostredie a projekty majú byť realizované tak, aby bola zabezpečená ochrana regionálnych biocentier. V Košickom kraji sa snažíme prijímať opatrenia zamerané na zlepšenie životného prostredia, no výstavba spaľovne bez zákonných postupov je obchádzaním všetkého, o čo sa nielen my snažíme. Nesúhlasíme preto s rozhodnutím Okresného úradu Košice-okolie a budeme žiadať, aby sa vykonalo posúdenie vplyvov tohto zámeru podľa zákona o EIA,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj v odvolaní uvádza, že po tom, čo v minulosti Okresný úrad Košice-okolie rozhodol, že vplyvy navrhovanej činnosti musia byť posúdené podľa zákona o EIA, v najnovšom rozhodnutí nesprávne zhodnotil, že zmena činnosti nevyžaduje postup podľa tohto zákona a teda nemusia byť posúdené vplyvy na životné prostredie.

Podľa župy, okresný úrad tiež nesprávne vyhodnotil, že pokiaľ ide o činnosť ako takú,  postačujú výsledky zisťovacieho konania ešte z roku 2013. Takýto záver je podľa kraja nesprávny, pretože  záverečné stanovisko s výsledkami zisťovacieho konania a posúdením vplyvov na životné prostredie má obmedzenú platnosť. Činnosť spaľovne musí byť posúdená nanovo v prípade, ak sa s realizáciou projektu nezačne do siedmich rokov.

Otázne je podľa župy aj stavebné povolenie na výstavbu spaľovne v Janíku, ktoré stratilo platnosť koncom minulého roka a žiadateľ nepredložil rozhodnutie, z ktorého by vyplynulo, že doba výstavby bola opätovne predĺžená. Kraj zároveň namieta, že Okresný úrad Košice-okolie sa nevysporiadal ani s presnou zmenou navrhovanej činnosti. Spoločnosť, ktorá chce spaľovňu postaviť, uviedla, že tuhé druhotné palivo bude tvoriť 70 percent spaľovaného paliva, no presné zloženie tohto odpadu nebolo zistené a rovnako chýba aj informácia o tom, aký vplyv bude mať na životné prostredie. „V zámere výstavby spaľovne v Janíku vidíme viacero nedostatkov, považujeme preto za nevyhnutné, aby sa nimi príslušné orgány pred začatím výstavby riadne zaoberali a aby bola otázka vplyvov na životné prostredie zodpovedaná,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.06.2021 10:49
Upravené: 02.02.2022 16:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001